Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73125

Hankkeen nimi: Ampumahiihdon uudet palautejärjestelmät, investointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: 040-5044800

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: Vuokatti

WWW-osoite: http://www.jyu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Olli Ohtonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.ohtonen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-4077501

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maastohiihto ja ampumahiihto ovat painopistealueita, joilla pyritään Vuokatin vetovoiman edelleen kasvattamiseen. Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön kokoaman hankkeen suunnitelmana on hankkia hiihtoon paremmin soveltuva iso juoksumatto ja edelleen kehittää ampumahiihtoon liittyviä tutkimus-, mittaus- ja urheilijatestausmenetelmiä sekä viedä näitä myös kenttäolosuhteisiin. Hankkeessa kehitetään ison juoksumaton ympärille testaus- ja harjoitteluympäristöä sekä ampumahiihdon ampumasuorituksen mittaus- ja testausteknologiaa. Kehitystyön tavoitteena on tuottaa testausmenetelmiä urheilijoiden ja valmentajien käyttöön päivittäisiin harjoitus- ja testitilanteisiin. Hankkeen tuloksena syntyy uusia palvelutuotteita Vuokatin liikuntamatkailuympäristöön sekä uutta monistettavaa teknologiaa, jolla nähdään laajat kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet sekä maastohiihtoon, ampumahiihtoon tai ammuntaurheiluun yleensä. Hankkeen tulosten myötä Vuokatin uskotaan olevan jatkossa yhä useamman maastohiihtäjän, ampumahiihtäjän tai joukkueen harjoittelukohde. Hankkeessa ovat vahvasti mukana Suomen Hiihtoliitto ja Suomen Ampumahiihtoliitto. Hankkeen ensisijainen hyötyjä on Vuokatin liikuntamatkailu, joka nostaa profiiliaan maastohiihdon ohella myös ampumahiihdon valmennus- ja testauskeskittymänä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hanke tukee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua 2014-2020 TL2:n - Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen - erityistavoitteita tuottamalla uutta mittaus- ja informaatiotekniikan osaamista yhteistyössä yliopiston ja yritysosapuolten kesken. Hanke tukee myös alueellisten painopistealoja kuten Matkailun ja Palvelujen sekä Teknologiateollisuuden kehittymistä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 300.000€, josta laitehankintojen osuus on noin 217.000€.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kansainväliset ja kansalliset ampuma- ja maastohiihtojoukkueet ja urheilijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vuokatin matkailu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 151 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 217 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 217 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on valtavirtaistettu sukupuolinäkökulmasta. Kohteena olevat urheilijat ovat tasapuolisesti molemmista sukupuolista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Maastohiihdon lajitestistön kehityksessä Coachtech on ollut olennainen osa kokonaisuutta, ja mahdollisti vuoden 2016 aikana Vuokatin urheiluopiston Testiasemalle uusien maastohiihdon urheilijatestauspalveluiden syntymisen. Myös mäkihyppyyn on syntymässä oma simulaatiohyppytestistö yhteistyössä Suomen mäkihyppymaajoukkueen ja Vuokatin urheiluopiston yhteistyönä. Coachtechia on kehitetty ja hyödynnetty lisäksi kelkkahiihtäjien (vammaisurheilu) ja dynaamisen tasapainon tutkimuksessa. Uusien teknologioiden käyttöön ottoon, uusien palveluiden kehittämiseen ja tutkimusyhteistyöhön panostaminen tulevaisuudessakin tukee erinomaisesti pitkäjänteistä työtä rakentaa Vuokattiin pohjoismaisten hiihtolajien keskittymää. Palveluiden kehittymisen myötä välilliset vaikutukset näkyvät majoitusvuorokausien lisääntymisenä alueella, josta pääsevät hyötymään useat alueelliset matkailualan yritykset mukaan luettuna urheilijoiden ja välineiden huoltopalveluita tarjoavat yritykset. Myös tutkimusryhmien saapuminen Vuokattiin tuo matkailutuloja alueelle - viime vuosina osana kansainvälistä hiihtolajien parissa tehtävää tutkimusyhteistyötä lähes kaikki mittausjaksot suoritettiin Vuokatissa. Vuokatin valikoitumiseksi mittauspaikaksi ovat vaikuttaneet vahvasti Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikön käytössä olevat menetelmät, uudet teknologiat sekä Vuokatin urheiluopistoympäristön olosuhteet tutkimukselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke tukee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua 2014-2020 TL2:n - Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen - erityistavoitteita tuottamalla uutta mittaus- ja informaatiotekniikan osaamista yhteistyössä yliopiston ja yritysosapuolten kesken. Hanke tukee myös alueellisten painopistealoja kuten Matkailun ja Palvelujen sekä Teknologiateollisuuden kehittymistä. Vuosien mittaan Vuokatin ainutlaatuista Pohjoismaisten hiihtolajien tutkimus-, testaus-, ja kehitysympäristöä on viety muotoon, jolla nähdään vaikutuksia paikallisessa liikuntamatkailun elinkeinossa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vuokattiin rakennettavan testausympäristön myötä Vuokatissa harjoittelevien urheilijoiden ei tarvitse erikseen matkustaa Jyväskylään testausta varten.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 4 8
Alueen liikuntakulttuurin edistäminen, hiihtolajien huippu-urheiluympäristö: Jyväskylän yliopisto tuo aktiivisesti esille Vuokatin ainutlaatuista pohjoismaisten hiihtolajien ympäristöä kongresseissa, seminaareissa tai kutsupuhujana. Liikuntateknologian yksikön johtaja professori Vesa Linnamo on ollut kutsuttuna puhujana useisiin ulkomaisiin yliopistoihin mm. Japanissa, Australiassa, Saksassa, Puolassa ja Japanissa. Vuosien 2011–2017 aikana professori Linnamo on luennoinut Vuokatissa tapahtuvasta pohjoismaisten hiihtolajien tutkimuksesta yli 10:ssä eri ulkomaisessa yliopistossa tai muussa tiede- tai urheiluyhteisön tapaamisessa. Vuokatissa tullaan järjestämään kansainvälinen hiihtokongressi ”International Congress on Science and Skiing (ICSS)” maaliskuussa 2019, johon odotetaan noin 300 osallistujaa. Kongressin puheenjohtaja prof. Linnamo on juuri valittu ICCS:n kansainvälisen ohjausryhmän puheenjohtajaksi vuosille 2017-2019.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-