Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73176

Hankkeen nimi: Arktinen älykäs metsäverkosto

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2440921-4

Jakeluosoite: Hallituskatu 22

Puhelinnumero: 040 1823 496

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.metsakeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HUUSKO ULLA KATRIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinopäällikkö, Lappi

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.huusko(at)metsakeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1823 496

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on arktisen älykkään metsäverkoston perustaminen osana arktisen älykkään erikoistumisen jalkauttamiseksi käynnistettyjen Arctic Smartness klustereiden toimintaa. Metsäverkosto linkittyy ennen kaikkea Arktinen teollisuus ja kiertotalous sekä Arktinen älykäs maaseutuverkosto klusterien toimintaan. Hankkeen tavoitteena on arktisen älykkään metsäverkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen, Lapin metsätalouden toimintaedellytysten vahvistaminen, arktisen metsäosaamisen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien toiminnassa kotimaassa ja kansainvälisesti sekä Lapin maakunnan kehittäminen kansainvälisesti kiinnostavaksi arktisen metsätalouden harjoittamisen ja kehityksen mallialueeksi.
Toiminnan lähtökohtana on metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden kestävä ja monipuolinen hyödyntäminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa (omistaja - ja metsälörakenne) ja luonnonoloissa (ilmastonmuutos). Tavoitteena on yritysten tarpeista lähtevä kehittämistoiminta metsään liittyvien elinkeinoalojen kestävän ja vähähiilisen toiminnan turvaamiseksi, kannattavuuden kohentamiseksi, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvun lisäämiseksi. Metsäverkostoon kuuluvat alkuvaiheessa maakunnan keskeiset metsätalouden toimijat. Hankkeen toiminnan myötä verkostoon saadaan mukaan toimialalla toimivia yrityksiä, jotka vielä ovat Arctic Smartness klusteritoiminnan ulkopuolella. Tämä toteutetaan metsäverkoston toimijoiden yhteistyöllä siten, että kukin toimija tiedottaa verkoston toiminnasta ja mahdollisuuksista kumppaniyrityksiään yhteistyössä Arctic Smartness klustereiden kanssa.
Hankkeen toimenpiteinä ovat: arktisen älykkään metsäverkoston kartoitus ja kuvaus, arktisen metsäverkoston esittelymateriaalin julkaiseminen olemassa olevien kanavien kautta (esim. House of Lapland), arktisen metsätalouden harjoittamisen esimerkki - ja esittelykohteiden etsiminen, biotaloustreffien järjestäminen, uuteen Eu-rahoituskauteen valmistautuminen, benchmarking Suomessa ja kansainvälisesti sekä metsäverkostoon liittyvän kansainvälisesti vertailtavan tilastoaineiston koostaminen, päivittäminen ja julkaisu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat metsätaloutta harjoittavat, ja toimialaa tukevat organisaatiot sekä toimialan yritykset. Yritysyhteistyön osalta metsäverkosto huomioi ja keskustelee yritysyhteistyökuvioista aktiivisesti erityisesti metsäteollisuuden kanssa aktiivisesti toimivan Arktinen teollisuus ja kiertotalous klusterin kanssa (Kemin Digipolis Oy). Maaseudun ja harvaan asutun Lapin metsäalan yrittäjien ja kyläyhteisöjen metsäomistajien kanssa yhteistyötä tehtäessä metsäverkosto sitoutuu tekemään välitöntä yhteistyötä Arktinen älykäs maaseutuverkosto –klusterin kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat metsätalouden toimialalla toimivat ja sitä sivuavat toimijat ja metsänomistajat. Lisäksi vaikutuspiiriin kuuluvat välillisesti myös muut Arctic Smartness –klustereissa toimivat organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 352 912

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 310 139

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 430 091

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 376 075

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Pello, Kolari, Inari, Posio, Tornio, Ylitornio, Salla, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tasa-arvo tulee huomioiduksi hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä eikä tarvetta laajemmalle analyysille ole tarpeellista tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotettu tiedotus- ja valmennusmateriaali on suunnattu yhtälailla tasavertaisesti sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta tasa-arvo on huomioitu hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä. Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja toteutukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 9
Hanke vaikuttaa välittömästi ja välillisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön tiedottamalla ja levittämällä kestävän metsätalouden harjoittamisen osaamista. Osa vaikutuksista näkyy pitkällä tähtäimellä tiedon muuttuessa käytännöksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Hankkeen eräänä tavoitteena on etsiä ja välittää tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta arktiseen metsätalouteen sekä tätä kautta lisätä toimijoiden varautumista muutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 9
Hanke välittää tietoa ekologisesti kestävän arktisen metsätalouden harjoittamisesta ja - menetelmistä Suomessa ja kansainvälisesti. Osa vaikutuksista näkyy pitkällä tähtäimellä tiedon muuttuessa käytännön toimenpiteiksi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 9
Hanke välittää tietoa ekologisesti kestävän arktisen metsätalouden harjoittamisesta ja - menetelmistä Suomessa ja kansainvälisesti. Osa vaikutuksista näkyy pitkällä tähtäimellä tiedon muuttuessa käytännön toimenpiteiksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole suoraa vaikutusta Natura2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 9
Arktinen metsätalous Lapissa on taloudellisesti kestävää. Hanke välittää tietoa taloudellisesti kestävän arktisen metsätalouden harjoittamisesta ja - menetelmistä Suomessa ja kansainvälisesti. Osa vaikutuksista näkyy pitkällä tähtäimellä tiedon muuttuessa käytännön toimenpiteiksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
Hanke välittää tietoa taloudellisesti kestävän arktisen metsätalouden harjoittamisesta ja - menetelmistä Suomessa ja kansainvälisesti. Osa vaikutuksista näkyy pitkällä tähtäimellä tiedon muuttuessa käytännön toimenpiteiksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Hankkeen eräänä tavoitteena on kestävän metsätalouden toimintaedellytysten parantaminen, joten positiivinen vaikutus on selvä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hanke välittää tietoa eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta, joka on yksi metsätalouden harjoittamisen peruselementeistä Lapissa. Osa vaikutuksista näkyy pitkällä tähtäimellä tiedon muuttuessa toimenpiteiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 7 9
Hanke pyrkii löytämään toimintatapoja (esimerkiksi digitaalisuus), jolla toimialan logistisia ratkaisuja voidaan kehittää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hanke lisää maakunnan metsätalouden näkyvyyttä, ja parantaa sen toimintaedellytyksiä. Hankkeella on vaikutusta maakunnan ihmisten toimeentuloon ja tätä kautta hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Hanke lisää erityisesti alueellista tasa-arvoa parantamalla maakunnan metsätalouden toimintaympäristöä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Hanke lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa levittämällä tietoa ja antamalla toimintamalleja kestävän ja kannattavan metsätalouden harjoittamisesta paikallisesti, Suomessa ja kansainvälisesti.
Kulttuuriympäristö 6 7
Hankkeen yhtenä tavoitteena on levittää tietoa kestävän, arktisen metsätalouden harjoittamisesta, joka ottaa huomioon myös kulttuuriympäristön.
Ympäristöosaaminen 8 9
Hankkeella on selvä positiivinen vaikutus ympäristöosaamiseen sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti; hankkeen erään päätavoitteena on levittää tietoa kestävän metsätalouden harjoittamisesta haastavissa, arktisissa olosuhteissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli arktisen älykkään metsäverkoston perustaminen. Tavoitteena oli myös arktisen älykkään metsäverkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen, Lapin metsätalouden toimintaedellytysten vahvistaminen ja arktisen metsäosaamisen tunnetuksi tekeminen sekä sen hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien toiminnassa kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena oli yritysten tarpeista lähtevä kehittämistoiminta metsään liittyvien elinkeinoalojen kestävän ja vähähiilisen toiminnan turvaamiseksi, kannattavuuden kohentamiseksi, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvun lisäämiseksi. Sekä Lapin maakunnan kehittäminen kansainvälisesti kiinnostavaksi arktisen metsätalouden harjoittamisen ja kehityksen mallialueeksi.

Hankkeessa luotiin Arktinen älykäs metsäverkosto. Arktinen älykäs metsäverkosto on lisännyt hankkeen toimijoiden yhteistyötä, lujittanut hankeyhteistyötä ja avannut uusia mahdollisuuksia verkoston yhteistyölle. Lisäksi metsäverkoston avulla on saatu kansainvälisiä yhteyksiä ja rohkeutta lähteä mukaan kansainvälisiin hankkeisiin.

Arktinen älykäs metsäverkosto tunnistetaan osana Arctic Smartness -klustereita ja verkosto jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeenkin. Metsäverkoston kuvaus löytyy Arctic Smartness-sivustolta. Hankkeen aikana osallistuttiin useisiin eri tapahtumiin, seminaareihin ja ulkomaanmatkoihin, joilla kerrottiin ja vietiin Lapin älykästä metsäosaamista myös Eurooppaan. Hankkeen aikana järjestettiin biotaloustreffejä, joissa saavutettiin hankkeen kohderyhmiä. Arktisen metsäosaamisen tunnetuksi tekemistä edesauttoivat myös hankkeessa tuotetut infograafit.

Hankkeessa luotiin esittelykohteet, jotka julkaistiin Tiedekeskus Pilkkeen sivulla suomeksi ja englanniksi. Esittelykohteita markkinoitiin metsäpalvelu ja matkailualanyrityksille, että he voisivat hyödyntää kohteita omassa toiminnassaan. Esittelykohteet tukevat uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja liiketoiminnan kasvun lisäämistä.

Hankkeen aikana syntyi vahvat yhteydet Eurooppaan ja erityisesti Brysseliin. Hankkeen aikana tehdyillä matkoilla esiteltiin Lappilaista arktista metsätalouden osaamista ja Lappilaista verkostoyhteistyötä. Näiden matkojen ansiosta Lappi ja lappilaiset metsätoimijat ovat nyt kiinnostavia mahdollisia yhteistyökumppaneita erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin jatkossakin.