Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73199

Hankkeen nimi: Virtuaaliklinikka - innovaatiokeskus suun terveydenhoitoon

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 29.2.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: (017) 255 6000

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SIRVIÖ KAARINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaarina.sirvio(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447856547

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

UEF Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Hammaslääketieteen yksikkö, Kuopio, 2285733-9
Kuopion kaupunki, suun terveydenhuolto, 0171450-7
PSSHP, KYS, Hammaslääketieteen opetusklinikka, 0171495-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suun terveydenhuollon palvelut ovat tärkeä alue meneillään olevassa sote-uudistuksessa, jossa yhtenä tavoitteena on parantaa kansalaisen mahdollisuuksia huolehtia omasta terveydestään ja elämästään omatoimisesti ja tarvittaessa ammattilaisten tukemana. Digitalisaation merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tulee vahvistumaan. Myös suun terveydenhuollossa digitaaliset palvelujen tuottamismallit muuttavat perinteistä palvelutoimintaa ja asettavat haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja tehtäväkuvien ja työnrakenteiden muuttumiselle niin, että teknologisten sovelluksien käytöstä ja niiden kehittämisestä tulee osa työnkuvaa.
Hankkeen tavoitteena on
a) tuottaa Pohjois-Savon alueelle Virtuaaliklinikka – innovaatiokeskittymä suun terveydenhoitoon suun terveydenhuollon palveluntuottajien, alalla toimivien yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa yhteistyönä.
b) luoda toimintamalli digitaalisten suun terveydenhoidon palvelujen kehittämiseen.
c) kiihdyttää digitaalisten suun terveydenhuollon palveluiden markkinoiden kehittymistä Itä-Suomessa ja kansallisella tasolla.
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen mutta se liittyy kiinteästi hankkeen tavoitteisiin, jossa mm. edistetään Pohjois-Savon alueen suun terveydenhoitopalvelujen tasa-arvoista tarjontaa. Hankkeessa tuotetut virtuaaliset ympäristöt tarjotaan kaikille sukupuolille.

Hankkeen tuloksia ovat:
1. Virtuaalinen toteutusalusta ja siihen suun terveydenhoidon virtuaalinen klinikka, jossa eri ympäristöt (Suun terveyspalvelut-, Opiskelija-,Työntekijä- ja Yritysympäristö) ja niissä olevat aktiviteetit ovat integroituna toisiinsa
2. Toimintamalli digitaalisten suun terveydenhoidon palvelujen kehittämiseen


Hankkeen vaikutuksia:
Suun terveydenhuollon organisaatioissa digiosaaminen ja osaaminen uudenlaisten palvelumuotojen kehittämiseen on vahvistunut. Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus on parantunut.
digitaaliset, käyttäjälähtöiset suun terveydenhuollon palvelumuodot ovat tarjolla kuntalaisille. Kuntalaisten osallisuus ja suun omahoitovalmiudet ovat vahvistuneet ja heidän valmiutensa digitaalisten suun terveydenhuollon palvelujen käyttöön ovat lisääntyneet.
Pitkän aikavälin tavoitteina voidaan mainita suun terveyspalveluiden laadun vahvistumisen, vaikuttavuuden ja tehokkuuden paranemisen. Kuntalaisten suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on vähentynyt ja
digitaalisten suun terveydenhuollon palveluiden markkinoiden kehittyminen on lisääntynyt Suomessa.

Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Savonia–ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Kuopion kaupunki, KYS, Hammaslääketieteen opetusklinikka ja UEF Hammaslääketieteen yksikkö. Yhteistyökumppanit ja hyödynsaajat ovat Futudent / Novocam Medical Innovations Oy, Hammaslääkäripalvelu Savodent Oy, Esteettisen Hammashoidon klinikka Oy Hannu Vesanen, Suun Terveyspalvelut HYMY Oy ja Hammastarvikeyritys Plandent Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon alueen suun terveydenhuollon palvelujen käyttäjät

Kuopion kaupunki, suun terveydenhuolto

Hammaslääketieteen opetusklinikalla harjoittelevat suuhygienisti- ja hammaslääketieteen opiskelijat
Hyödynsaajina ovat yksityiset suun terveydenhuollon palveluntuottajat:
Esteettisen Hammashoidon Klinikka Oy Hannu Vesanen
Plandent Oy
Hammaslääkäripalvelu Savodent Oy
Suun Terveyspalvelut HYMY Oy
Futudent / Novocam Medical Innovations Oy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Savon alueen suun terveydenhuollon palveluntarjoajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 344 403

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 277 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 492 004

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 395 755

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Koillis-Savon, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Rautalampi, Rautavaara, Lapinlahti, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Tuusniemi, Kaavi, Vesanto, Suonenjoki, Siilinjärvi, Tervo, Keitele, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristönä tulee olemaan virtuaalinen palvelu- ja oppimisympäristöt. Niiden käyttäjiä ei rajata sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioitu; hankkeessa mukana eri ikäisiä ja erilaisia käyttäjäryhmiä. Näihin kuuluu kaikkia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen mutta se liittyy kiinteästi hankkeen tavoitteisiin jossa mm. edistetään Pohjois-Savon alueen suun terveydenhoitopalvelujen tasa-arvoista tarjontaa. Hankkeessa tuotetut virtuaaliympäristöt tarjotaan kaikille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Voidaan olettaa, että kun palvelut siirtyvät osittain digitaalisiksi, materiaalien ja jätteen määrä suun terveydenhoidon palvelupisteissä vähenevät asiakaskäyntien vähetessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeen jälkeen voidaan olettaa, että paikallilla suun terveydenhoitopalveluja antavilla yrityksillä on mahdollisuus kehittää palvelujaan digitaalisiksi ja myös markkinoida itseään palveluntuottajana (laadunvarmistus ja sisäinen auditointi)kuntalaisille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Hankkeen tavoitteena on innovatiivinen, digitaalinen ympäristö suun terveydenhuollon palvelujen tarjontaan ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa saadaan tutkittua tietoa ja kokemuksellista osaamista palvelujen kehittämisestä ja tuotteistamisesta ja uudenlaisista ratkaisusta. Tämä tieto on julkisesti käytössä ja sen avulla voidaan yhä edelleen kehittää uusia palvelumuotoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Uudenlaiset, innovatiiviset palvelumuodot kansalaisten kiinnostusta suun terveyteen ja suun omahoitoon. Ennakoivan suun terveydenhoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman suun terveyden ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi. Tämä vaikuttaa ihmisen kokonaishyvinvointiin ja terveyteen merkittävästi.
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Suun terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta lisää Pohjois-Savon väestön tasa-arvoisuutta palvelujen saavutettavuudessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Valinnan vapaus: Alueella asuvilla kansalaisilla on mahdollisuus saada tarvittavat tiedot eri palveluntuottajista ja valita niiden perusteella haluamansa palvelun tuottajan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuopion kaupungin toiminta‐ ja taloussuunnitelmassa (2017–2020) on kirjattu, että asukkaiden omaehtoistahyvinvoinnin edistämistä tuetaan ja kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen. Tähän pyritään pilotoimalla uusia palvelujen tuottamismalleja ja edistämällä palvelujen digitalisaatiota. Tarvetta suun terveydenhuollon digitaalisten palvelujen kehittämiseen oli selkeä; niitä on edelleen vähän verrattuna muihin terveydenhuollon palveluihin. Digitaaliset suun terveydenhuollon palvelujen tuottamismallit muuttavat vähitellen perinteistä palvelutoimintaa. Uudenlainen palvelumuoto täydentää perinteisiä hoitoketjuja ja mahdollisesti lisää eri‐ikäisten kansalaisten kiinnostusta suun terveyteen ja suun omahoitoon. Koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille virtuaalinen innovaatiokeskittymä luo mahdollisuuden opetukseen ja oppimiseen työelämälähtöisestä, tutkivasta ja kehittävästä näkökulmasta.

Ydinajatuksena VIRSU-hankkeessa oli tuottaa digitalisaation avulla suun terveydenhuollon virtuaalinen toimintaympäristö suun terveydenhuollon palveluntuottajien, alalla toimivien yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. Tarkoituksena oli kehittää kansalaisten, työntekijöiden, opiskelijoiden ja yrityksien yhteistyöllä uusia palveluita, teknologioita, tuotteita ja menetelmiä niiden tuottamiseen. Hankkeessa hankittiin ostopalveluna sähköinen alusta suun terveydenhoidon vastaanottotoimintaan Medixine Oy:ltä. Sähköisen alustan valmiina olleet aktiviteetit soveltuivat hyvin suun terveydenhuollon palveluun (videoyhteys, kuvayhteys sekä chat). Lisäksi vastaanotolle laadittiin sähköisiä lomakkeita (Suun omahoitotottumuslomake, Terveystottumukset) sekä Pelkokysely. Erityisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin opetusklinikalla oli tarve laajan purentafysiologisen tutkimuksen (DC/TMD) digitaaliselle lomakkeelle. Lomake toteutettiin Medixinen sähköisessä ympäristössä. Tuloksena saavutettu lomake on erittäin käyttökelpoinen.
Virtuaalinen vastaanotto oli erityisesti Kuopion kaupungin tavoitteena. Kokemukset vastaanotosta olivat hyviä niin työntekijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta. Palvelua oli helppo käyttää ja tieto lisääntyi ja yhteistyö toimi sujuvasti. Palveluun voi kirjautua Kuopion kaupungin sivulta https://www.kuopio.fi/eterveyspalvelut tai https://virsu.savonia.fi/

Hammaslääketieteen yksikön ja Savonia ammattikorkeakoulun erityiskohteena suun terveydenhoidon virtuaaliklinikassa oli opiskelijaympäristön sekä pelkoklinikan kehittäminen. Hammaslääketieteen ja suuhygienistin tutkinto-ohjelman opinnot sisältävät paljon käden taitojen harjoitteita teoreettisten opintojen lisäksi.
Hankkeessa tuotettujen opiskelumateriaalien kohdalla tavoitteet saavutettiin. Pilotoinnin perusteella mallinnetut instrumentit, oppimispelit, videot tulevat vahvistamaan opiskelijoiden oppimista ja mahdollistavat etäopiskelua. Erityisesti hammaslääketieteen opetukseen suunniteltu juurihoitopeli toteutui erinomaisesti tavoitteiden mukaisesti.
Virtuaalisen palveluympäristöön suunniteltiin ja toteutettiin myös Pelko pois –klinikka (linkki www.virsu.savonia.fi). Pelko pois –klinikassa asiakas voi valita eri tasoja pelon siedätykseen (I-taso äänimaailma, II-taso instrumentit, III-taso toimenpide). Pelko pois- klinikalle ohjataan pelkokysely-lomakkeessa.

PSSHP:n opetusklinikassa suuhygienistiopiskelijoiden harjoitteluun kehitettiin Digitaalinen suun omahoidon ohjaus –toimintamalli. Digitaalinen suun omahoidon ohjaus todettiin opinnäytetyönä tehtyjen tutkimusten perusteella onnistuneeksi palvelumuodoksi. Mallin ollut käytössä vuoden ja vakiintunut suuhygienisti opiskelijoiden klinikkaharjoittelun osaksi.
Virsu-hanke pohjautui nelivaiheeseen palvelumuotoilun prosessiin, jonka vaiheet ovat Järvikylän mukaan ymmärtäminen, ideointi, konseptointi ja prototypointi sekä käyttöönotto. Käyttäjätiedonhankinnassa hyödynnettiin kahta ensimmäistä vaihetta. Ymmärtäminen-vaiheessa määriteltiin virtuaalisten hammaslääkäripalveluiden käyttäjäryhmät. Ideointi-vaihe kokosi käyttäjäryhmät työpajoihin, joiden tuloksia hyödynnettiin Virsu-hankkeen myöhemmissä vaiheissa.

Kolmantena tavoitteena oli saada tietoa uusien digitaalisten palvelumallien kehittämiseen, joilla voidaan osaltaan edistää suunterveydenhuollon ja muun terveyspalvelujärjestelmän systeemistä vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta. Hankkeessa kehitettiin kaksi digitaalista palvelumuotoa: virtuaalinen vastaanotto sekä digitaalinen suun omahoidon ohjaus. Hankkeessa tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella digitaalinen ohjausmenetelmä on ollut toimiva ja motivoiva tapa innostaa, osallistaa ja ohjata potilasta suun omahoitoon sekä suun omahoidon välineiden hankintaan. Haasteena on digipalveluiden kohderyhmän sekä työntekijöiden huomiointi niin, että kaikilla on riittävät tiedot, taidot ja resurssit palveluiden käyttämiseen.

Hankkeen tuloksena valmistuneet pelit jäävät hyödynnettäväksi opetuskäyttöön. Tavoitteena on myös liittää hankkeen tuotokset osaksi MeDigi hanketta, jolloin tuotokset ovat valtakunnallisesti käytössä. Digitaalinen omahoidon ohjaus jatkuu PSSHP:n klinikassa yhtenä palvelumuotona ja myös virtuaalinen vastaanotto on mahdollista jatkaa suuhygienistiopiskelijoilla. Opetusklinikan digitaalinen purentafysiologian lomake toivottaisiin otettavan jatkossa aktiiviseen käyttöön hammaslääketieteen opiskelijoilla ja työelämässä. Myös Pelko pois –klinikka mahdollistetaan/markkinoidaan klinikan sivuilla linkkinä.