Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73202

Hankkeen nimi: Teollisen pinnoituksen uudet sovellukset ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.5.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOTEK FACTORY SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1870279-9

Jakeluosoite: PL 213

Puhelinnumero: 0400565449

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.kotekservice.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskinen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.koskinen(at)kotekservice.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400565449

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teollisen pinnoituksen uudet sovellukset ja kansainvälistyminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 025

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 873

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 025

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 873

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Outokummuntie 8

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 17, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tarpeeton
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tarpeeton
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tarpeeton

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Pidentää käyttöikää
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Kestävä suojaus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Parempi suoja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 6
Pidempi elinkaari
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Luo uusia palveluja ja työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kotek Factory Service on ollut mukana kehittämässä polyurea pinnoitusratkaisuja teollisuuden vaativien kohteiden suojaamiseksi. Hankkeen avulla on löydetty useita uusia käyttökohteita prosessilaitteiden suojaamiseksi. Saimme hankkeella toteutettuja erilaisia koepinnoituksia sekä avattua yhteistyökumppaneiden kautta myös vientiä. Olemme saaneet polyurean osalta markkinajohtajan aseman Suomessa teknisissä pinnoitusratkaisuissa.