Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73222

Hankkeen nimi: Kansainvälisyyttä ja kasvua PK-yrityksiin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: Skinnarilankatu 34

Puhelinnumero: +358 294 462 111

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JOUHKIMO LAURA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.jouhkimo(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503075942

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoitus on tukea pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvän tutkimusryhmän käynnistämistä. Hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka valmistelu on lähtenyt liikkeelle elinkeinoelämän aloitteesta perustaa Mikkeliin kaksi yrittäjyyden professuuria ja tutkimusryhmää.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto vahvistaa läsnäoloaan Mikkelissä investoimalla osuustoiminnan ja pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tutkimusryhmiin. Ensimmäinen professuuri liittyy osuustoimintaan ja sen perustamista ovat sitoutuneet osarahoittamaan erityisesti maakunnan suuret osuuskunnalliset toimijat. Toinen professuuri liittyy pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Molemmilla valmistelussa olevilla professuureilla on selkeät kytkökset Etelä-Savoon ja Mikkeliin sekä näiden kehityshaasteisiin.
Etelä-Savossa on väkilukuun nähden huomattavan paljon pieniä yrityksiä. Maakunnan tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että pk-yritysten kasvuun liittyviä ongelmakohtia voidaan avata tutkimuksen kautta. Perustettavat professuurit vahvistavat elinkeinoelämään liittyvän kehittämisen tieteellistä pohjaa ja perustaa, joka tukee muita alueen toimijoita (AMK, kaupungin kehitysyhtiö, muut oppilaitokset) omissa kehitystehtävissään. Yhteistyöllä voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maakuntaan.
Hankkeessa palkataan pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvän professuurin tutkimusryhmään tutkija ja tutkimuskoordinaattori, joiden tehtävänä on tukea professuurin ja tutkimusryhmän käynnistymistä. Henkilöt osallistuvat alueen pk-yritysten tilanteen kartoittamiseen erityisesti kasvuun liittyen, tutkimushankehakuihin sekä muihin tutkimusryhmän käynnistymiseen liittyviin tehtäviin.
Hanke nopeuttaa tutkimusryhmän käynnistymistä ja luo pohjaa pitkäjänteiselle tutkimustoiminnalle Mikkelissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella vahvistetaan Etelä-Savon osaamispohjaa. Varsinainen kohderyhmä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston perusteilla oleva tutkimusryhmä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen elinkeinoelämä ja erityisesti pk-yritykset, joiden kasvun ongelmakohtiin pyritään avaamaan selvittämisen mahdollisuuksia sekä muut yliopistokeskuksen toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 802

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 179 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 055

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lönnrotinkatu 7

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
LUT rekrytoi osaamiseen perustuen huomioiden sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät periaatteet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
LUT rekrytoi osaamiseen perustuen huomioiden sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät periaatteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
LUT rekrytoi osaamiseen perustuen huomioiden sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät periaatteet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-