Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73251

Hankkeen nimi: Pohjoismaiden suurin kuitulaser

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.8.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN LASER STEEL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2512889-5

Jakeluosoite: Ahertajantie 8

Puhelinnumero: +358 207344150

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lasersteel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sorvisto-Harju Mari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Taloussihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.sorvisto-harju(at)lasersteel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503385914

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella pyritään kasvattamaan liikevaihtoa 25%, josta viennin osuus on puolet. Panostamalla uuteen teknologiaan edistetään energiatehokkuutta valitsemalla laitteita jotka kuluttavat vähemmän sähköä, eivät tarvitse leikkauskaasuja kuten vanhat koneet ja joissa tarvitaan vähemmän kuluvia osia sekä huoltoa. Kuitulaserilla voidaan leikata useampia materiaaleja ja laitteen isompi koko mahdollistaa suurempien kokonaisten kappaleiden työstön avaten näin mahdollisuuksia uusille asiakassuhteille. Kustannustehokkuuden kasvaessa uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 10 kpl, joista 1 olisi naistyöpaikka.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 477 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 426 142

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 477 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 426 142

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jänismaantie 12

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 11, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimialalla suurin osa työntekijöistä on miehiä,joten sukupuoli ei voi olla tekijä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo paranee erityisesti fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä. Teknologian ja nostimien avulla, joiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä tällä hankkeella edistetään, voidaan samat työtehtävät hoitaa sukupuolesta tai fyysisistä erovaisuuksista huolimatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toimialalla suurin osa työntekijöistä on miehiä,joten sukupuoli ei voi olla tekijä hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Uuden tekniikan parempi hyötysuhde tuo jopa 50% energiasäästöt.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Uuden tekniikan parempi hyötysuhde tuo jopa 50% energiasäästöt.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 4
Uuden tekniikan parempi hyötysuhde tuo jopa 50% energiasäästöt.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Uuden tekniikan parempi hyötysuhde tuo jopa 50% energiasäästöt.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Uuden teknologian elinkaari on pidempi kuin vanhan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Uusi teknologia sijoitetaan hankittuun halliin, jossa on käytössä maalämpö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Mahdollistamme erityisesti vene- ja metalliteollisuuden käyttöön uutta teknologiaa uudessa kokoluokassa. Täten avaamme uusia vientimahdollisuuksia myös muille alueen yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Nykyisellään alueella/Pohjoismaissa tällaisia palveluja ei ole. Tämä hanke avaa uusia mahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Uudet työtilat ja -välineet lisäävät viihtyvyyttä työssä.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Sukupuolten välinen tasa-arvo paranee erityisesti fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä. Teknologian ja nostimien avulla, joiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä tällä hankkeella edistetään, voidaan samat työtehtävät hoitaa sukupuolesta tai fyysisistä erovaisuuksista huolimatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Toimitaan ympäristösertifikaatti 14001 mukaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Panostamalla uuteen teknologiaan edistetään energiatehokkuutta ja panostetaan suurempien kappaleiden työstöön.