Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73292

Hankkeen nimi: Minima SW ohjelmistotuotantoympäristö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.8.2017 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MINIMA PROCESSOR OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2757131-3

Jakeluosoite: Tokantie 8

Puhelinnumero: +358 407353678

Postinumero: 90800

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.minimaprocessor.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Soini Toni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toni.soini(at)minimaprocessor.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407353678

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on rakentaa kehitysympäristö, joka varmistaa tehokkaan ja laadukkaan ohjelmistotuotannon sekä asiakastyytyväisyyden. Projektissa määritellään ja otetaan käyttöön Miniman DevOps ohjelmistotuotantoympäristö, joka kattaa kaikki kehitysvaiheet: vaatimusmäärittelyn, koodin tuottamisen, vikojen- ja muutostenhallinnan, automaattisen testauksen, paketoinnin, ohjelmiston julkaisun ja ylläpidon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 220

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rantakatu 3

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole relevantti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole relevantti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole relevantti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Minima Processorin teknologia edistää vähävirtaisuutta. Jopa 20 kertainen energiatehokkuus laskennassa verrattuna nykyteknologiaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Minima Processorin teknologia edistää vähävirtaisuutta. Jopa 20 kertainen energiatehokkuus laskennassa verrattuna nykyteknologiaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkeessa on tarkoitus käyttää paikallisia toimijoita, jotka pystyvät toteuttamaan palvelun myös muille toimijoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Minima Processor Oy on vuonna 2016 perustettu Oululainen spin-off yhtiö Aalto yliopistosta, VTT:ltä ja Turun yliopistosta. Minima processor kehittää ja tuotteistaa energiatehokasta digitaalista laskentaa prosessoriympäristöihin. Liiketoiminta perustuu teknologian että IP lohkojen lisenssiointiin. Hanke toteutettiin syyskuu 2017 ja toukokuu 2018 välisenä aikana. Hankkeessa toteutettiin DevOps ympäristö SW kehitykseen, joka on edellytys laadukkaalle ohjelmistotyölle. DevOps prosessin omaksuminen ohjelmistotuotannossa tehostaa ohjelmistotyötä ja varmistaa asiakastyytyväisyyden, kun ohjelmistojulkaisut pystytään toimittamaan laadukkaasti ja ajallaan.