Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73299

Hankkeen nimi: Demonstraationäytteiden valmistuksen tehostaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.6.2017 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INNOMOST

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2793780-5

Jakeluosoite: Teknologiakatu 7

Puhelinnumero: +358 503409978

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.innomost.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Selkälä Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.selkala(at)innomost.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503409978

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on investoida ja tehostaa demonstraationäytteiden valmistukseen vastaamaan markkinoilta tulleeseen kysyntään. Tavoitteena saada elokuun loppuun mennessä tehostettu demonstraationäytteiden valmistuksen laitteisto toimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 385

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 385

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 385

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 385

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiakatu 7

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyseinen markkinasegmentti on hyvin naisvaltainen, mutta T&K tehtäviin liittyen on runsaasti mahdollisuuksia myös miehille soveltuviin työpaikkoihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Demonstraationäytteitä lähetetään sekä nais-, että miestuotteita valmistaville yhtiöille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Molemmille sukupuolille mahdollisuus työpaikkoihin ja tuotteet tulevat molempien sukupuolten tuotteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Tuotteet perustuu uusiutuvaan ja korkean eettisen profiilin raaka-aineisiin, suomalaiseen puuhun.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Tuotteet vähentävät raakaölyperäisten tuotteiden valmistusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Pyritään vähentämään sademetsien kaatamista ja tuotteiden korvaamista suomalaisella raaka-aineella ja joka on korjattu hyvän metsän hoidon periaatteita noudattaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Tuotteiden valmistuksessa käytettävät raaka-aineet kierrätetään ja käytetään mahdollisimman paljon uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuja raaka-aineita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 4
Ei käytetä Natura 2000 alueen raaka-aineita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Raaka-aineiden kierrätys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Raaka-aineista ylijäämät käytetään uusiutuvan energian tuotannossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Lähialueelta löytyy runsaasti raaka-ainetta tuotteille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Parannetaan aineettomien pääomien kuten patentoitavien teknologioiden kehittymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Raaka-aineet lähialueelta metsistä ja tuotantolaitosten sivutuotteista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 5
Kokkola on perinteinen terva- ja kauppakaupunki. Toiminnalla pyritään tuomaan uusi teollinen toimija Kokkolaan jolla on suomalaiseen puuhun perustuvat raaka-aineet.
Ympäristöosaaminen 3 3
Pyritään käyttämään suomalaisen metsäteollisuuden sivuvirtoja raaka-aineena.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investointi Innomost Oy:n demonstraationäytteiden valmistukseen vaadittaviin laitteisiin.