Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73306

Hankkeen nimi: Alppihiihdon SKIIOT

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.8.2017 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EXIOPS OYEXIOPS

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2676876-3

Jakeluosoite: Kangaskontiontie 10

Puhelinnumero: +358 504802414

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.exiops.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Höynälä Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.hoynala(at)exiops.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504802414

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on tehdä SKIIOT-hiihtomittarille jatkotuote, joka on tarkoitettu alppihiihtoon. Hankkeessa yrityksen aikaisemmin kehittämän laitteen ominaisuuksia hyödynnetään ja kehitetään niin, että saadaan alppihiihtoon uusi huipputyökalu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 470

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 470

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 470

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kangaskontiontie 10

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yritys kannattaa sukupuolten tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta. Ylläpidämme yhdenmukaisia työllistymismahdollisuuksia, olemme sitoutuneet tarjoamaan sellaisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan sekä takaamme, että noudatamme paikallista työaika- ja palkkalakeja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yritys kannattaa sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta. Ylläpidämme yhdenmukaisia työllistymismahdollisuuksia, olemme sitoutuneet tarjoamaan sellaisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan ja takaamme, että noudatamme paikallisia työaika- ja palkkalakeja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yritys kannattaa sukupuolten tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta. Ylläpidämme yhdenmukaisia työllistymismahdollisuuksia, olemme sitoutuneet tarjoamaan sellaisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan sekä takaamme, että noudatamme paikallisisa töaika- ja palkkalakeja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kaikki hankkeessa kuvat toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti.