Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73307

Hankkeen nimi: Electorate - Kansalaisvaikuttamisen mobiilisovellus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.10.2017 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PENTALEAP OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2757698-2

Jakeluosoite: Virkakatu 5 H 4

Puhelinnumero: +358 445 273704

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.electorate.eu

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korolainen Karri-Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: karri-pekka.korolainen(at)electorate.eu

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445 273704

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toteutetaan Electorate mobiilisovelluksen MVP (Minimum viable product) uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi, ja liiketoimintakonseptin testaamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Virkakatu 5 H 4

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on arvioitu toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta ilman asiantuntijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeemme toiminnassa sisällytetään sukupuolinäkökulmaa kaikkiin sovellettavissa oleviin työtehtäviin ja toimiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeemme kattaa ohjelmistontuotannon joka ei päätavoitteeltaan edistä sukupuolten tasa-arvoa, mutta hankkeella toteutetun ohjelmistotuotteen avulla on tarkoitus edistää yleistä tasa-arvoa tuomalla kansalaisille helppo ja tasavertainen työkalu mielipiteen ilmaisuun.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -10 7
Riskejä voidaan vähentää applikaation kautta tehtävällä valistustyöllä. Applikaatiomme helpottaa myös ilmastonmuutoksen riskejä lisäävän lainsäädännön vastustamisen äänestämisen kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -10 7
Riskejä voidaan vähentää applikaation kautta tehtävällä valistustyöllä. Applikaatiomme helpottaa myös kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimutoisuutta lisäävän lainsäädännön edistämistä äänestämisen kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -10 7
Riskejä voidaan vähentää applikaation kautta tehtävällä valistustyöllä. Applikaatiomme helpottaa myös pinta- ja pohjavesiä, maaperää sekä ilmanlaatua parantavan lainsäädännön edistämistä äänestämisen kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet -10 7
Riskejä voidaan vähentää applikaation kautta tehtävällä valistustyöllä. Applikaatiomme helpottaa myös pinta- ja pohjavesiä, maaperää sekä ilmanlaatua parantavan lainsäädännön edistämistä äänestämisen kautta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 7
Välillinen vaikutus edistämällä avoimen datan hyödyntämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Ohjelmistotuotteen avulla on tarkoitus edistää yleistä tasa-arvoa tuomalla kansalaisille helppo ja tasavertainen työkalu mielipiteen ilmaisuun.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Ohjelmistotuotteen avulla on tarkoitus edistää yleistä tasa-arvoa tuomalla kansalaisille helppo ja tasavertainen työkalu mielipiteen ilmaisuun.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-