Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73320

Hankkeen nimi: Tuotantomenetelmien kehittäminen ja automatisointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.10.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WESTERN INDECOR LTD OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1031012-5

Jakeluosoite: Terminaalikatu 5

Puhelinnumero: +358 440439292

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.huushollikeittiot.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saari Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.saari(at)huushollikeittiot.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440439292

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää tuotannon kapasiteettia ja minimoida materiaalihukka, investoimalla uuteen teknologiaan ja järjestelmiin sekä vientitoiminnan käynnistämimnen.Toimenpiteenä uudistaa ns. manuaalisen levynpaloittelun tilalle nc-ohjattu paloittelukeskus, joka vähentää merkittävästi materiaalihukkaa ja tehostaa tuotannon toimintaa. Lisäksi uudistetaan listoitusyksikkö jossa hyödynnetään uutta tekniikkaa joka mahdollistaa huomattavasti korkeampilaatuisen tuotteen. Samassa yhteydessä integroidaan olemassa oleva suunnitteluohjelma osaksi uutta tuotanto- ja varastonhallinta ohjelmaa,joka tulee tehostamaan merkittävästi tuotannon, hankinnan ja suunnittelun yhteistyötä sekä vähentää materiaali- ja energiahukkaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 752

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 752

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Terminaalikatu 5

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei katsottu tarpeelliseksi tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naistyöpaikkojen lisäys.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli kehittää tuotannon kapasiteettia ja minimoida materiaalihukka, investoimalla uuteen teknologiaan ja järjestelmiin sekä vientitoiminnan käynnistäminen.Toimenpiteenä uudistettiin ns. manuaalisen levynpaloittelun tilalle nc-ohjattu paloittelukeskus, joka vähentänyt merkittävästi materiaalihukkaa ja tehostanut tuotannon toimintaa. Lisäksi uudistettiin listoitusyksikkö jossa hyödynnetään uutta tekniikkaa joka mahdollistanut huomattavasti korkeampilaatuisen tuotteen. Samassa yhteydessä integroitiin olemassa oleva suunnitteluohjelma osaksi uutta tuotanto- ja varastonhallinta ohjelmaa,joka on tehostanut merkittävästi tuotannon, hankinnan ja suunnittelun yhteistyötä sekä vähentänyt materiaali- ja energiahukkaa.