Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73325

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden teknologiat matkailussa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: +358 447101662

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keränen Virpi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virpi.keranen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447157091

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvitysprojektissa tavoitteena on lisätä matkailuyritysten osaamista ja tietoisuutta erilaisista teknologiaratkaisuista, jotka voivat nopeuttaa niiden työtä ja parantaa sekä asiakaskokemusta että liikevaihtoa. Tavoitteena on kartoittaa olemassa olevien teknologiaratkaisut maailmalla ja Kainuun matkailuyritysten palvelut. -sopivien matkailuyrityksien (majoitus-, ohjelma- ja kulttuuripalvelut) kyselyn/haastattelujen toteuttaminen Kainuun alueella -> palveluprosessien määrittäminen, todellisen tarpeen selvittäminen -teknologiavaihtoehtojen kartoittaminen Esiselvityksessä siis luodaan edellytykset kehittää palveluja siten, että laatu paranee, kun ihmisosaaminen kohdistetaan siihen palvelun osaan missä se on parhaimmillaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 113

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 71 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 643

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 3

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty. Hankkeen keskeinen tavoite on teknologiaratkaisujen selvittäminen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kyselyn toteuttamisessa huomiodaan, että kyselyyn vastaajissa on sekä miehiä että naisia, jotta mahdolliset erot suhteessa robotiikan ja keinoälyn käyttöönottoon tulevat esille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on toteuttaa kartoitus matkailualan yrityksille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Robotiikan avulla automatisointi rutiiniluontoisiin tehtäviin
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hyvinvointi lisäntyy uuden työnjaon myötä, jossa aikaa vapautuu merkityksellisten töiden tekemiseen
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Hankkeen kyselyn toteuttamisessa huomiodaan, että kyselyyn vastaajissa on sekä miehiä että naisia, jotta mahdolliset erot suhteessa robotiikan ja keinoälyn käyttöön ottoon tulevat esille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tulevaisuuden teknologiat matkailussa – esiselvitysprojektissa pyrittiin osaltaan vastaamaan 4. teollisen vallankumoukseen haasteisiin matkailualalla selvittämällä teknologian kehityksen suuntaa maailmalla ja Kainuussa tekoälyn, virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja robotiikan aihealueilla. Esiselvitysprojektissa toteutettiin yrityskartoitus projektiin sopiville yrityksille, teknologian käytön yrityskysely kainuulaisille matkailuyrityksille, seminaari ja work shop – päivät yrityksille, kaksi teknologiakatsausta (tekoäly ja robotiikka matkailussa, ja virtuaalitodellisuuden sekä laajennetun todellisuuden teknologiat matkailussa), yrityshaastattelut ja tulosten analyysi. Esiselvitysprojektissa työskentelivät osa-aikainen projektipäällikkö ja matkailututkija. Teknologiakatsaukset hankittiin ostopalveluina. Hankkeen budjetti oli noin 71 000eur ja sen rahoituksesta vastasi Pohjois – Pohjanmaan ELY- keskus toimintaympäristön avustustuella. Tulosten mukaan kainuulaisten matkailuyritysten digitalisoitumiskehitys on hyvällä mallilla, mutta itse tulevaisuuden teknologioiden osalta ollaan uuden äärellä. Haastattelujen ja work shopien pohjalta palvelukehitysaihiokokonaisuudet ovat yritysten välittömät kehittämistarpeet liittyvät markkinoinnin automatisointiin ja digitaalisen asiakaskokemuksen dataan perustuvaan kehittämiseen. Kiinnostuksen kohteissa yleisimpiä olivat ruokaprosessien automatisointi, majoituspalvelun automatisointi ja personointi, ja autonomisten ajoneuvojen pilotointi. Täysin uusina ideoina nähtiin mm. alueellisen datavetoisen markkinoinnin käynnistäminen, pk - yrityksille suunnattu alueellinen toiminnanohjausjärjestelmä ja erilaiset yksittäiset kehittämisideat. Kainuulaisten matkailuyritysten kehittämistarpeet, kiinnostuksen kohteet ja uudet ideat suuntautuvat pääasiassa tukitoimiin joko mahdollistamalla asiakaskokemuksen toteuttamisen paremmin tai vapauttamalla yrittäjän turhasta työstä. Esiselvitysprojektin pohjalta nähdään useita jatkoprojektiaiheita. Hankkeen tulokset ovat linjassa yleisten kehitystrendien osalta.