Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73338

Hankkeen nimi: Extraction of valuable compounds from bioeconomy industry side streams

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 2.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: 553 1011

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: OULUN YLIOPISTO

WWW-osoite: www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räty, Jarkko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erikoistutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.raty(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408397353

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä kemikaalien erottamiseksi metsäbioteollisuuden sivuvirroista ja pilotoidaan menetelmä pilot mittakaavan kokeessa. Lisäksi kehitetään kuvantavaan mittaukseen perustuva reaaliaikainen ja kustannustehokas puun palakoon mittausmenetelmä. Myös mittaus demonstroidaan todellisessa asiakasympäristössä. Tavoitteena on hankkeen jälkeen hyödyntää tutkimustuloksia yhdessä yritysten kanssa. Hanke toteutetaan 1.1.2018-30.11.2019 ja hankkeen kustannusarvio on 283 000 euroa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 249 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 244 913

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 249 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 247 502

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja toimenpiteet hankkeessa kohdistuvat molempien sukupuolten edustajiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnalliset tehtävät on suunniteltu siten, että toimintaa jakautuu tasaisesti naisille ja miehille. Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu niin naisille kuin miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeisimmät tavoitteet eivät riipu tekijöiden eikä kohderyhmän sukupuolesta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Tavoite on kehittää menetelmä teollisuusprosessissa hyödynnettävään teknologiaan, jolla jätteen määrä voidaan minimoida ja hyötykäyttää materiaalivirtojen sivutuotteet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Mikäli biotuotteita saadaan entistä enemmän tuotantoon ja kestävän kehityksen kautta markkinoille, on mahdollistaa vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Ei merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Mikäli jäte sivuvirrat voidaan tehokkaasti hyödyntää niin positiivisia vaikutuksia voidaan saada aikaiseksi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Ei merkittäviä vaikutuksia Natura 200 alueisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
"Erilaisten biopohjaisten materiaalien tuotanto tähtää jätematriisien (sivuvirrat) hyödyntämiseen. Hankkeessa kehitetyt teknologiset ratkaisut optimoivat tuotantoa ja tehostavat jätteen käyttöä. Samalla voidaan yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja tuottavuutta parantaa kestävällä tavalla."
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
"Yksi keskeinen tavoite hankkeessa on juuri kehittää ja soveltaa uutta mittaustekniikka ja demonstroida (testata) sen hyödyllisyys biotuotteiden tuotannossa. Teknologiset ratkaisut tehostavat tuotantoa ja lisäävät uusiutuvan energian käyttöpotentiaalia."
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 -1
"Hankkeessa kehitettävät ratkaisut on mahdollista myöhemmin kaupallistaa esimerkiksi alueelle perustettavien uusien yritysten toimesta ja siten hanke mahdollistaa mm. uusien cleantech ja teknologia-alan yrityksien saamisen alueelle ja/tai perustamisen. Tämä monipuolistaa merkittävästä alueen elinkeinorakennetta. Hanke tukee Kainuun maakuntaohjelman mukaisia tavoitteita."
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Teknologisten ratkaisujen kehittäminen mahdollistaa uudenlaisien liiketoiminta ekosysteemien rakentamisen alueelle
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Ei merkittäviä vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Uusien työpaikkojen ja elinvoimaisuuden kautta voidaan edistää myös hyvinvointia Kainuussa
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hanke mahdollistaa molempien sukupuolten osaamisen hyödyntämisen projektissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kulttuuripuolelle
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia kulttuuriympäristöihin
Ympäristöosaaminen 5 0
Hankkeessa kehitetään, testataan ja sovelletaan merkittävästi ympäristöosaamista ja ympäristöön liittyvän teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. Osaamista myös kaupallistetaan ja siirretään yritysten käyttöön

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä kemikaalien erottamiseksi metsäbioteollisuuden sivuvirroista ja pilotoidaan menetelmä pilot mittakaavan kokeessa. Lisäksi kehitetään kuvantavaan mittaukseen perustuva reaaliaikainen ja kustannustehokas puun palakoon mittausmenetelmä. Myös mittaus demonstroidaan todellisessa asiakasympäristössä. Tavoitteena on hankkeen jälkeen hyödyntää tutkimustuloksia yhdessä yritysten kanssa. Hanke toteutetaan 1.1.2018-30.11.2019 ja hankkeen kustannusarvio on 283 000 euroa.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi