Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73345

Hankkeen nimi: Relesuojaus- ja koestuspalvelujen kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.9.2017 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: APEX AUTOMATION OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0948814-5

Jakeluosoite: Terminaalikatu 3

Puhelinnumero: +358 207 288 288

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.apexautomation.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pajukangas Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.pajukangas(at)apexautomation.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35840 507 5590

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet ja sisältö: Hankkeen tavoitteena on parantaa ja laajentaa yrityksen sähköteknistä osaamista ja palvelutarjontaa suojaustekniikassa. Tavoitteena on kyetä tarjoamaan sähköiseen suojaukseen liittyvät palvelut ¿yhdeltä luukulta¿ kattaen myös tarvittavat koestukset. Toimenpiteet : Hankkeen yhteydessä on tarkoistus hankkia relekoestuslaite sekä tuotteistaa suojaus- ja relekoestupalvelut. Kehitystyössä käytetään myös ostopalveluita. Tulokset : Hanke vaikuttaa osaamisen kokonaispalvelukyvyn parantumisen myötä kasvattavasti liikevaihtoon ja kykyyn työllistää, pidemmällä tähtäyksellä myös uusien työpaikkojen muodossa. Valmiudet vientitoimintaa ajatellen paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 583

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 583

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Terminaalikatu 3

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuloksena mahdollisesti palkattava henkilö voi olla kuka tahansa sopivalla koulutuksella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaamme kokonaispalvelua liittyen suojaustekniikkaan sekä suojarelekoestus. Hanke on suoraan luonut yhden uuden työpaikan ja nostanut oleellisesti valmiuksiamme ja kilpailukykyämme palvella asiakkaitamme liittyen niin sähkövoiman tuotantoon kuin sähkön siirtoon.