Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73386

Hankkeen nimi: IconOne digitaalisten näyttölaitteiden kansainvälisen liiketoiminnan kehittämishanke.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.9.2017 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SYMBICON OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1998205-9

Jakeluosoite: Heinimäentie 1

Puhelinnumero: +358 403004810

Postinumero: 87150

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.symbicon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karppanen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.karppanen(at)symbicon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403004810

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen uusien tuotteiden, palvelujen ja sisäisten resurssien sekä toimintojen laajentamisella uusille asiakasryhmille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 281 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 281 299

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 281 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 281 299

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Heinimäentie 1

Postinumero: 87250

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeen tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu. Kaikki Symbicon Oy:ssa sukupuoleen katsomatta osallistuvat siihen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Symbicon Oy:n kehityshankkeessa toteutettiin uuden ohjausjärjestelmän sekä ohjauskortin kehittäminen IconOne näyttölaitteisiin. Uuden järjestelmän avulla näyttöjen hallintaan liittyviä asioita voidaan hoitaa joustavammin sekä monipuolisemmin. Metro näyttöjen tuoteperhettä laajennettiin uusiin kokoluokkiin hyödyntäen Symbicon Oy:n patentoimaa teknologiaa. Lisäksi tehtaan työskentelytapoja ja apuvälineitä saatiin parannettua. Kokonaisuutena saavutetuilla tuloksilla paransimme kilpailukykyämme sekä laajensimme asiakkaille tarjottavaa IconOne tuotevalikoimaa.