Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73390

Hankkeen nimi: RETKIÄ TEOLLISEEN ARKKITEHTUURIIN

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.10.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2250945-7

Jakeluosoite: William Ruthin katu 3

Puhelinnumero: 358505261209

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.karhulanteollisuuspuisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Oksanen Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.oksanen(at)dakar.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503132150

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

RETKIÄ TEOLLISEEN ARKKITEHTUURIIN

TAVOITTEET:
Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry suunnittelee ja toteuttaa yhdessä Pro Sunila yhdistyksen, kymenlaaksolaisten teollisten toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa hankkeen, jonka lopputulema on mobiilisovellus ja sovellusta tukeva www- sivusto Kymenlaakson merkittävimmistä teollisista arkkitehtuurikohteista. Hankerahoitus kohdistuu "Retkiä teolliseen arkkitehtuuriin" kokonaisuuden mobiilisovelluksen ja sitä täydentävän www- sivuston tuottamiseen.
Sovellus ja sivusto nostavat Kymenlaakson profiilia teollisen arkkitehtuurin edelläkävijänä, yritysten sijoituspaikkana sekä kulttuuri- ja matkailukohteena. Yritysten ja matkailun lisäksi, hankkeessa toteutettavia osioita voidaan hyödyttää sekä yhdessä että erikseen koulujen opetuskäytössä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

HANKKEEN VARSINAISET KOHDERYHMÄT

Retkiä Teolliseen arkkitehtuurin- hankkeen kohderyhmä on suuri yleisö, matkailijat sekä kaiken ikäiset kymenlaaksolaiset.

Retkiä teolliseen arkkitehtuurin- hankkeen tärkeä kohderyhmä ovat oppilaitokset ja niiden oppilaat. Hankkeen kaikki osiot sopivat opetusmateriaaliksi. Mobiili karttasovellus ja sivusto antavat jokainen erikseen ja kaikki yhdessä kattavan kuvan paitsi kymenlaaksolaisesta myös kansallisesta arkkitehtuurista ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan.

Hankeen varsinaista kohderyhmää ovat myös yritykset, joilta Karhulan teollisuuspuistoyhdistys ostaa hankkeen toteuttamiseen tarvittavat palvelut ja joille koituu työstä taloudellista hyötyä. Yrityksillä on myös mahdollisuus jatkaa työtä mikäli projekti jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.

Kymenlaaksolaiset matkailuyritykset saavat hankeessa toteuttavista mobiilisovelluksesta ja www- sivustosta sekä työkalun että markkinointivälineen.

Hankkeen välitöntä kohderyhmää ovat myös muut Kymenlaaksossa toimivat yritykset, joille arkkitehtuuri ja siihen liittyvä tieto antaa lisäarvoa ja ymmärrystä arvokkaiden kohteiden säilyttämisestä. Hankkeen kautta saatu tieto; teollisuusalueista ja niillä sijaitsevista rakennuksista ja arkkitehtuurista on omiaan ruokkimaan myös uusien yritysten ja yrittäjien innovaatioita ja ajatuksia sekä liiketoiminnalle että tilojen uusiokäytölle.

Teolliseen arkkitehtuuriin kuuluvat oleellisesti myös tehtaiden ja teollisuusalueiden yhteyteen rakennetut henkilöstön asunnot ja asuinalueet ja muut teollisuuden vaikutuksesta syntyneet rakennukset. Näin ollen Retkiä teolliseen arkitehtuuriin sivuaa suurta joukkoa kymenlaaksolaisia ja heidän yksityishistoriaansa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat Kymenlaakson kaupungit, jotka saavat hankkeen kautta erityistä huomiota. Hanke tulee kiinnostamaan mediaa aiheensa, hankkeen laajuuden ja esitystavan vuoksi. Kymenlaaksolaisen median kiinnostus on itsestäänselvyys mutta epäilemättä hanke tulee saamaan myös valtakunnallista huomiota uutismedian lisäksi varmasti myös matkailua, arkkitehtuuria ja teknologiaa käsittelevissä erikoisartikkeleissa ja medioissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 53 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty, koska hanke, sen sisältö ja toteutus ovat sukupuolineutraaleja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen sisältö ja toteutus ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite mutta mikäli mahdollista, hankkeessa pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa esim. hanketoimijoiden valinnassa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeella on jonkin veraan sälyttävä vaikutus luonnonvarojen kestävyyteen, koska voi rohkaista olemassa olevien rakenteiden säilyttämistä sekä hyötykäytön edistämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ilmastomuutosta aiheuttaviin riskeihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei myönteistä eikä kielteistä vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei myönteistä eikä kielteistä vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole yhteyttä Natura 2000 -ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen tulokset ovat immateriaalisia, joten hankkeessa ei synny jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen tulokset ovat immateriaalisia eikä uusiutuvien energilähteiden käyttö ole mitattavissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hanke lisää jonkin verran paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä, koska hankkeessa pyritään työllistämään paikallisia yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankeessa tuotetaan ainoastaan aineettomia tuotteita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka -2 -2
Hankkeen vaiktus liikkumiseen ja logistikkaan on jonkin verran negatiivinen, koska hankkeen toteutus edellyttää henkilöauton käyttöä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää henkistä hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hankkeessa pyritään lisäämään tasa-arvoa mm. hanketoimijoiden valinnan kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke edistää yhteiskunnalista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tarjoamalla arkkitehtuurikohteet kaikkien nähtäville ja koettaviksi, sukupuolesta, iästä, rodusta tai fyysisestä esteestä riippumatta.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen vaikutus kulttuuriympäristöön on suuri, koska kulttuuriympäristön esittely ja arvon korostaminen ja kohottaminen ovat hankeen päätavoitteita.
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeella on positiivinen vaikutus ympäristöosaamiseen, koska sillä pyritään edistämään kulttuuriympäristön ja olemassa olevien rakenteiden säilyttämistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

RETKIÄ TEOLLISEEN ARKKITEHTUURIIN
TAVOITTEET:
Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry suunnitteli ja toteutti yhdessä Pro Sunila yhdistyksen, kymenlaaksolaisten teollisten toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa hankkeen, jonka lopputulema on mobiilisovellus Kymark, ( ladattavissa: Appstore ja Google play ) ja sovellusta tukevan www- sivuston ( www.kymark.fi) Kymenlaakson merkittävimmistä teollisista arkkitehtuurikohteista. Hankerahoitus kohdistui "Retkiä teolliseen arkkitehtuuriin" ( Kymark) kokonaisuuden mobiilisovelluksen ja sitä täydentävän www- sivuston tuottamiseen.