Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73398

Hankkeen nimi: Frami Food Lab, kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11

Puhelinnumero: 0408300412

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karri Kallio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: karri.kallio(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 830 0412

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Pohjanmaalla Kestävät ruokaratkaisut on valittu yhdeksi strategiseksi painoalaksi. Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Ruokaratkaisut ovat profiilialana yhdessä yrittäjyyden kanssa. SeAMK Ruoka-yksiköstä valmistuu agrologeja, bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä sekä restonomeja. Yksikön koko ruokaketjun kattava toimintamalli on Suomessa ainutkertainen, ja se tuottaa pääosin Etelä-Pohjanmaalle alan osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Frami Food Lab –hankkeen (FFL) tavoitteena on kehittää Framin alueelle uusi ruokalaboratoriokonsepti, joka kokoaa koko ruokaketjun laboratoriopalvelut samaan kokonaisuuteen. Hanke vahvistaa ruokaketjun eri osien ja ketjun toimijoiden välistä yhteistyötä ja synergiaa. Tavoitteena on ruokalaboratorioympäristön muuttaminen opetuskeskeisestä laboratoriosta opiskelijoiden ja elinkeinoelämän kohtaamispaikaksi, joka näkyy Framin ympäristössä mm. tuotetestauksien ja maistatuksien kautta. Frami Food Lab perehdyttää opiskelijoita käyttämään niitä menetelmiä, joita maatilat, teollisuus ja kauppa jo käyttävät tuottaessaan jäljitettävää ruokaa. Ajantasainen oppimisympäristö laboratoriolaitteistoineen yhdelle ja samalle kampusalueelle tarvitaan myös ruokamaakunnan kansainvälisen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Frami Food Labin tehtävänä on palvella alueen kansallista ja kansainvälistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeen rinnalla on erillinen investointihanke.

Projekti toteutetaan yhteistyössä EPANET-verkoston alan professoreiden, LUKE Seinäjoen sekä Perunantutkimuslaitoksen, INTO Seinäjoen ja Seinäjoen kaupungin kanssa. Lisäksi alueen yritysten toiveet kartoitetaan. Hankkeen tuloksena on uusi oppimisympäristö, joka vastaa ruokaketjun kasvaviin vaatimuksiin ja toimii osaamisen näyteikkunana ulospäin. Frami Food Lab vahvistaa maakunnan ruokasektoria lisäämällä alan houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta. Ruokamaakunta tarvitsee alan opiskelijoita, työvoimaa sekä lisäksi alan tutkijoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Frami Food Lab –hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaalla jo toimivien ja toimintaansa laajentavien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimijat eli opettajat, tutkijat ja kehittäjät. Kohderyhmänä ovat myös alueen ruokaketjun yritykset, joita kuullaan prosessin osana ja joille uuden ruokalaboratorion rakentuminen avaa uusia tutkimus- ja testausyhteistyön mahdollisuuksia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ruoka-alan yritykset valtakunnallisesti sekä alan kansalliset ja kansainväliset verkostot.

Välillisiä hyötyjiä ovat alan opiskelijat, Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan maakunta, joiden kannalta hyvät oppimis- ja tki-ympäristöt lisäävät alueellista vetovoimaa. Uuden ruokalaboratorion keskeinen sijainti mahdollistaa sen, että esimerkiksi Framin tiloissa toteutettavien konferenssien yleisölle voidaan havainnollistaa tutkimuksia uuden laboratorion aivan keskeisen sijainnin ansiosta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 121 940

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 866

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 174 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 156 951

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Kurikka, Karijoki, Kauhava, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Ähtäri, Seinäjoki, Lappajärvi, Teuva, Kauhajoki, Soini, Ilmajoki, Evijärvi, Isojoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: SeAMK Elintarvike ja maatalous, Kampusranta 9 A

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankesuunnittelun aikana ei ole tehty laajaa toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hankesuunnittelun aikana on tiedostettu, että eri sukupuolet voivat luontaisesti hakeutua erilaisiin tehtäviin ja siksi hanke tukee tarvittaessa molempien sukupuolten yhdenvertaisia mahdollisuuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnot kohdennetaan tasapuolisesti molempiin sukupuoliin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeella on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia tähän.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Hanke edistää osaltaan luonnonvarojen käytön kestävyyttä ruokaketjussa eri näkökulmista. mm. kemikaalien kulutuksen vähentämistä selvitetään. Frami Food Lab huomioi myös agrologiopetuksen laboratorioanalytiikan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke on ilmastonmuutosneutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 1
Hankkeessa edistetään osaamista tällä saralla agrologipuolen analytiikassa erityisesti vesien- ja maaperän suojelussa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 3
Hanke edistää osaltaan osaamista tällä saralla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on tässä asiassa neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hanke korostaa osaltaan kiertotalousasiaa. Lisäksi hanke etsii osaltaan uusia ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa mm. ruokaketjun energia- ja materiaaliratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Teemaansa sivuten hanke edistää alan toimintaa mm. uusien tutkimusinnovaatioiden myötä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Hanke kehittää maakunnan tärkeintä elinkeinoa. Laboratorio osaltaan edistää analytiikallaan ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 3
Hanke edistää suoraan alueen ruokaketjun toimijoita (opetus ja tki), ja niitä vahvistamalla edelleen koko aluetaloutta.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa vähentämällä ammatteihin ja uralla etenemiseen liittyviä sukupuolta koskevia mielikuvia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke edistää yhdenvertaisuutta ja kansojen välistä rauhanomaista rinnakkaiseloa sekä tiivistää yhteistyötä eri ryhmien välillä.
Kulttuuriympäristö 4 3
Hanke edistää maakunnan ruokaprovinssia ja pitää siten maaseutua ja sen kulttuuriympäristöjä asuttuina.
Ympäristöosaaminen 5 4
Hankkeella on osaltaan tähän positiivista vaikutusta sekä välillisesti että välittömästi ruokaketjun laboratorioanalytiikan kautta. Hanke edistää uuden oppimisen kautta vastuullisempaa toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Frami Food lab –hankkeessa (kehitys ja investointihanke) on lähdetty kehittämään ja luomaan uudenlaista elintarvikealan innovaatioympäristöä sekä toimintatapaa. Hankkeessa pyrittiin päästämään irti vanhanaikaisesta opetuskeskeisestä toimintatavasta ja kohti innovaatiokeskeiseen toimintaan. Uuden toimintatavan tavoitteena on tuoda korkeakoulu, yhteisöt ja yritykset lähemmäksi toisiaan, uudistuneessa elintarvikealan innovaatioympäristössä.
Hankkeen aikana suunniteltiin, kehitettiin ja rakennettiin uudistunut ruokalaboratorio sekä sille toimintakonsepti. Rakentaminen tapahtui osana SeAMK:n omaa toimintaa. Laitteiden investoinnit, toiminnallinen suunnittelu ja elintarvikeanalytiikan kehittäminen tapahtui hankkeen rahoituksella. Lähtökohtaisesti tavoiteltiin sellaista tilaa, joka palvelee ruokaketjun toimijoita mahdollisimman laaja-alaisesti ja olisi tarvittaessa erittäin muuntautumiskykyinen erilaisiin tarpeisiin. Hankkeen aikana tilaan on investoitu myös laitteistoja, jotka parantavat tilan toimintakykyä.
Hanke on ollut osaltaan mahdollistamassa yhteistyöntiivistämistä sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi vanha elintarvikealan oppimisympäristö ei mahdollistanut autenttisessa ympäristössä toteutettuja tuotetestauksia, nykyinen tila mahdollistaa tämän ja yhdessä koeravintola Prikan kanssa ne luovat Suomen mittakaavassa uniikin oppimis- ja innovaatioympäristön, johon sidosryhmien on helppo tulla.
Hankeen aikana kuultiin laaja-alaisesti sidosryhmiä ja tärkeimpien sidosryhmien edustajat olivat ohjausryhmässä antamassa asiantuntemuksensa avuksi kehitystyötä.
Frami Food lab –hanketta on hallinnoinut Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikkö. Hankkeen varsinainen toteutusaika oli 1.1.2018 – 31.12.2019, jonka lisäksi hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkoaika 30.4.2020 saakka.