Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73407

Hankkeen nimi: Tuotannon monipuolistaminen ja tehostaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.10.2016 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LEADER SNACK FACTORY OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2369139-3

Jakeluosoite: Virkatie 8 B

Puhelinnumero: +358983647310

Postinumero: 01510

Postitoimipaikka: VANTAA

WWW-osoite: www.leader.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Prami Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.prami(at)leader.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503542001

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Härkänevan tehtaan toimintaa uusiin tuotekategorioihin sekä tehostaa tuotantoa kokonaisuudessaan. Tämä edellyttää 1-2 uutta tuotantolinjastoa sekä nykyisten kehittämistää. Liikevaihdon ja työpaikkamäärän odotetaan kasvavan uusien tuotteiden myötä 50-150 %.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 435 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 139 516

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 435 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 139 516

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Toholampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lylyntie 31

Postinumero: 69410

Postitoimipaikka: SYKÄRÄINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia ja yhtiön vakituisesta työvoimasta naisia on jo nyt lähes puolet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia ja yhtiön vakituisesta työvoimasta naisia on jo nyt lähes puolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia ja yhtiön vakituisesta työvoimasta naisia on jo nyt lähes puolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Tuotantolaitoksen volyymin kasvaessa logistiikkakustannukset ja yhtiön kaikkien tuotteiden hiilijalanjälki pienenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Tuotantolaitoksen läheisyydessä tuotetaan bioenergiaa ja tuotannon laajentaminen edistää uusia vastaavia investointeja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja edesauttaa tehdas- ja konepajatyöpaikkojen säilymistä alueella. Hankkeen investointien kokonaisarvosta arviolta yli 20 % muodostuu paikallisten/maakunnallisten yritysten toimituksista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Uusi laitekanta edistää paikallisten suunnittelu-, huolto- ja konepajayrittäjien elinkeinoa, koska merkittävä osa koneista, niiden asennuksista ja huollosta teetetään paikallisesti. Asennusten ja huoltojen osalta maakunnallisten toimijoiden osuus on pitkälti yli 50 % kokonaisarvosta.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Tuotantolaitoksen volyymin kasvaessa logistiikkakustannukset ja yhtiön kaikkien tuotteiden hiilijalanjälki pienenee. Myös paikallisten kuljetuspalveluiden tarjonta paranee ja niiden yksikkökustannus laskee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hanke monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta, edesauttaa tehdastyöpaikkojen säilymistä alueella ja edistää näin alueellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Yhtiön vakituisesta työvoimasta lähes puolet on naisia, mikä on kyseisellä alueella merkittävä seikka miestyöpaikkojen suuren osuuden vuoksi (mm. metsä- ja maataloutta).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Tehdas työllistää myös runsaasti nuoria, joiden on yleisesti vaikea työllistyä alueella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on kesken.