Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73420

Hankkeen nimi: Ammoniumtyppi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.8.2017 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AQUAMINERALS FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2275317-7

Jakeluosoite: Kajaanintie 29 A

Puhelinnumero: +358405519994

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: PALTAMO

WWW-osoite: www.aquaminerals.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Palviainen Martti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.palviainen(at)aquaminerals.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407266352

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa testataan je kehitetään ammoniumtypen poistoon tarvittavan geopolymeeriadsorbentin valmistusteknologiaa sekä viimeistellään adsorbenttituote tai tuotteita ravinnekuormaa aiheuttavan ammoniumtypen poistoon likaantuneista vesistä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 91 445

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 91 445

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kajaanintie 29 A

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: PALTAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineuraali. Asiantuntija valitaan osaamisen mukaan sukupuolesta riippumatta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on teknis-taloudellinen ja sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Paras asiantuntija valitaan sukupuolesta riippumatta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Vedet puhdistuvat
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Kuljetukset vähenevät puhdistusmenelmien tehokkuuden lisääntymisen myötä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Ravinnekuorma vesistöissä saadaan pienemmäksi
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Ravinteet ja myrkylliset metallit voidaan puhdistaa tehokkaammin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Materiaalitehokkuus kasvaa, regenerointi lisää kierrätettävyyttä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Tutkimusosaaminen ja hi tech lisääntyy
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen -10 9
Tutkimusosaaminen ja hi tech lisääntyy
Liikkuminen ja logistiikka -2 2
Kuljetukset vähenee tehokkaamman puhdistuksen ansiosta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
puhtaammat vedet, lisääntyvä liikevaihto tuo myös välillisiä työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 10
Elinympäristö puhdistuu
Kulttuuriympäristö 0 5
Elinympäristö puhdistuu
Ympäristöosaaminen 0 7
Ympäristöosaaminen ja -tietoisuus lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Aquaminerals Finland Oy on kehittänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hanketuen turvin menetelmää typpispesifisten adsorbenttirakeiden valmistamiseen. Hankkeen myötä yhtiön tuoteportfoliota voidaan edelleen laajentaa. Tuotteet pohjautuvat geopolymeeriteknologiaan.