Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73438

Hankkeen nimi: Kalustonhallinta ja vuokraus toimialojen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kokonaisvaltainen uudistaminen sekä erityyppisten mobiilisovellusten toteuttaminen toimialalle eri tarpeisiin.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2017 ja päättyy 1.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: APPLIRENT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2863404-8

Jakeluosoite: Kauppakatu 21 F 427

Puhelinnumero: 0500-892868

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.applirent.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niemi Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.niemi(at)applirent.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500 892868

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä kalustonhallinnan ja vuokraustoimialan tarpeisiin. Toimialan nykyinen järjestelmä vaatii uudistusta. Hankkeen toisena tärkeänä tavoitteena on toteuttaa mobiilisovelluksia. Mobiilisovellukset toteutetaan käytettäväksi kaikille merkittäville mobiilialustoille sekä selainpohjaiseksi. Digitalisaatio on kovassa kasvussa kaikilla aloilla ja kalustonhallinnan ja vuokraustoimialan tarpeet eivät ole poikkeus. Kalustonhallinnan ja vuokraustoimialan yritykset hakevat tehokkuutta asiakaspalveluun ja mobiilisovelluksen olemassaolo on merkittävä kilpailutekijä. Sovelluksen kehittämiseksi aloitamme sisäisen tuotekehitysprojektin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 020

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 59 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 020

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 21 F 427

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Emme näe ohjelmistossa sukupuolinäkökulmaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ks. Aiempi kohta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ks. Aiempi kohta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
vuokraamisen tehostaminen lisää resurssien käyttöastetta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
resurssien käytön tehostuminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
vuokraaminen vähentää suoraa omistusta ja ohjelmistolla tätä uudelleenkäyttöä voidaan hallita
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 7
Korkean osaamisen työpaikat lisääntyvät
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Ohjelmistokehitys on luonteeltaan synergistä, yhteistyö lisääntyy myös muiden alueen yritysten kasnsa
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Logistiikka tehostuu koska resurssien käyttöä voidaan hallinnoida ja suunnitella ohjelmistolla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Resurssien käytön tehostaminen vähentää kustannuksia jolloin hyvinvoinnin parantuminen mahdollistuu
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 8
Resurssien käytön tehostaminen on merkittävä ympäristönsäästäjä, siitä näkökulmasta vuokrausliiketoiminnan hallinta on myös ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Applirent Oy on toteuttanut hankkeen avustuksella uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmän vuokrauksen ja kalustonhallinnan tarpeisiin. Lisäksi olemme toteuttaneet tarpeenmukaisia mobiilisovelluksia (Android / iOS) toimialan tarpeisiin yhä digitalisoituvuvaan toimintaympäristöön. Hankkeen aikana olemme saaneet järjestelmäprojektin myös Eurooppaan. Kotimaassa olevat asiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan uuden järjestelmän kehityshankkeen ja hankkeen kautta toteuttammme ratkaisut. Hankkeen myötä Applirent Oy:n vahva tuotekehitys ja toimialan tuntemus jatkuu entistä tehokkaampana.