Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73443

Hankkeen nimi: Teollisen puurakentamisen tuotantoprosessin kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 050 359 8406

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.lappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matti Yliniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.yliniemi(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 266851

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teolliseen puurakentamiseen on viime vuosina syntynyt uudenlaisia tuotteita ja tuotantomenetelmiä, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Tuotantolinjat ovat pitkälle automatisoituja ja ne toimivat tietokoneohjatuilla järjestelmillä. Ammattiopisto Lappian oppimisympäristön koneet ja laitteet ovat moderneja, mutta eivät vastaa kokonaisuudessaan tehdasmaista ympäristöä. Sen muuttaminen täysin toimivaksi teollisen puurakentamisen oppimisympäristöksi vaatii vielä lisäinvestointeja.

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa Ammattiopisto Lappian Sammonkadun toimipisteen tämänhetkisen puurakentamisen oppimisympäristöä siten, että se vastaa modernia tehdasympäristöä, edistää vähähiilistä rakentamista sekä kehittää puurakentamisen työmenetelmiä. Toimenpiteiden kautta muodostuu oppimisympäristö, jossa yritykset voivat kouluttaa uutta tai jo olemassa olevaa henkilökuntaansa osaamiskeskuksessa. Tavoitteena on saavuttaa teollinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat oppivat toimimaan teollisen puurakentamisen tuotantoprosesseissa.

Hankkeen päätoimenpiteinä ovat teollisten valmistusprosessien kehittäminen sekä niihn liittyvät koneiden ja laitteiden hankinnat, asennukset ja käyttöönottokoulutukset. Hankkeessa on tarkoitus kehittää teollisen puurakentamisen osaamiskeskuksen tuotantomenetelmiä, jotka vastaavat nykyaikaisia tuotantoprosesseja. Tilojen muuttamisessa pyritään hyödyntämään olemassa olevia opetustiloja mahdollisimman paljon.

Hankkeen toimenpiteiden kautta muodostuu osaamisverkosto, jossa yritykset voivat kouluttaa rekrytoitua tai jo olemassa olevaa henkilökuntaansa oppimisympäristössä. Hankkeen tuloksena muodostuu kuva siitä, miten ihmisen koko elinkaaren aikaiset asumisen muuttuvat tarpeet otetaan huomioon ja ennakoidaan rakennusten ja korttelien suunnittelussa sekä toteutuksessa. Syntyneen yhteistyöverkoston avulla voidaan reagoida nopeasti eri toimialojen koulutuksellisiin tarpeisiin sekä tuoda esille kestävän kehityksen periaatteiden - ekologisuuden, sosiaalisuuden, taloudellisuuden ja kulttuurin - merkitys puurakentamisen argumenttina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

•Arkkitehtitoimistot
•Rakennesuunnittelutoimistot
•Rakennustuoteteollisuus, puutuoteteollisuus
•Puutuotealan yritykset (sahat ja höyläämöt)
•Rakennusalan yritykset
•Rakennuttajat
•Kuntien kaavoittajat
•Rakennusvalvontaviranomaiset
•Pelastusviranomaiset
•Oppilaitokset / opettajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

A: Lapin maakunnan alueella toimivat:
Puutuotealan toimijat
Oppilaitokset
Lapin Ely-keskus, Tekes
Maaseudun kehitysorganisaatiot
Yksityiset ihmiset

B: Valtakunnallisesti toimivat:
TEM / PuuSuomi-verkosto
Puuinfo Oy
Metsätuoteteollisuus ry
Puutuoteteollisuus ry

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 649 264

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 618 210

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 927 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 883 158

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Pello, Pelkosenniemi, Keminmaa, Savukoski, Simo, Posio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Kolari, Ranua, Ylitornio, Tornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sammonkatu 8

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tuotannon näkökannalta tekniikan ja automaation lisääntyessä rakennustöiden fyysinen kuormittavuus vähenee ja tältä osin hanke lisää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Suunnittelun osalta tasa-arvokysymyksellä ei periaatteessa ole mitään roolia, koska suunnittelutyöt soveltuvat molemmille sukupuolille tasapuolisesti. Ero tulee lähinnä siinä, että perinteisesti rakennusala on kiinnostanut enemmän miehiä kuin naisia. Ero on pienentynyt viimeisten vuosien aikana, mutta alalle tulevat uudet henkilöt ovat edelleen miesvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä miehiä että naisia. Toimialasta johtuen hankkeeseen tulee osallistumaan enemmän miehiä kuin naisia. Hankkeen toiminnassa tullaan kuitenkin kiinnittämään huomiota, miten naisten osallisuutta puurakentamiseen liittyviin töihin on mahdollisuutta lisätä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan aktiivisesti tasa-arvon edistäminen , vaikka tämä ei olekaan hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 8
Hankkeen myötävaikutuksella on tarkoitus kehittää työmenetelmiä ja tuotteita, jotka tukevat puumateriaalin kestävä käyttöä ja tuotteiden pitkäikäisyyttä, joka tukee vähähiilisen rakentamisen periaatteita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Teollisen prosessin kehittäminen tähtää vähähiiliseen, energiatehokkaaseen ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttämiseen kestävän kehityksen rakentamisessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 5
Vähähiilinen rakentaminen lisää hoidettujen metsien käyttöä ja vähentää hiilipäästöjä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
Vähähiilinen rakentaminen vähentää kasvihuonekaasujen määrää. Välillisesti vähähiilinen rakentaminen tehostaa metsien hyötykäyttöä, jolla estetään pinta- ja pohjavesien saastuminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 5
Lisääntyvän metsien hyödyntämisen myötä suojelualueiden merkitys kasvaa. Talousmetsien PEFC-sertifioinnin merkitys korostuu.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Uusiutuva, vähähiilisen ja energiatehokkaan kotimaisen raaka-aineiden hyödyntäminen kehittyy. Rakennusmateriaalien hyödynnettävyys kiertotalouden tuotteina rakennuksen elinkaaren päätyttyä lisääntyy. Tuotannosta jäävä jäte ja rakennusten purkujäte voidaan hyödyntää energiaksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 7
Rakennustarviketuotannon ohjaaminen uusiutuvien raaka-aineiden suuntaan lisääntyy. Rakennusten elinkaariaikainen energiatehokkuus lisääntyy ja uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 7
Hanke tukee Lapin maakunnan metsäteollisuuden ja puurakentamisen kehittämistä. Hanke vahvistaa Lapin läänissä toimivien puu- ja rakennusalalla toimivien yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 8
Hankkeen sivuvaikutuksena syntyy tietoa ja tutkimustuloksia, joita voidaan hyödyntää puurakentamisen kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 4
Hankkeen myötävaikutuksella pyritään lisäämään Lapin läänissä toimivien yritysten toimintaa siten, että materiaalien kuljetuskustannukset ja siitä syntyvät hiilipäästöt pienenevät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Hankkeen myötä voidaan tutkia asumiseen liittyvää hyvinvointia kehittämällä sisäilmaa parantavia rakenneratkaisuja ja asumisen turvallisuutta parantavia tekniikoita.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat julkisia ja siten avoimia sukupuoleen katsomatta. Ennen kaikkea hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät teemat ovat tasapuolisia molemmille sukupuolille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Hankkeen myötä pyritään lisäämään asumisen yhteisöllisyyttä mm. puukerrostalojen kortteliasumisessa. Perusteemoina tässä ovat asumisen viihtyisyys, toimivien yhteisten tilojen käyttö, palveluiden saannin varmistuminen ja hyvät kulkuyhteydet muihin yhteiskunnallisiin palveluihin (mm, terveydenhuolto. kaupat, harrastukset ym.)
Kulttuuriympäristö 3 6
Hankkeen myötä tuotetaan rakenteita ja arkkitehtuuria, joka soveltuu suomalaiseen asumiseen ja suomalaiseen maisemaan. Puurakentaminen eri muodoissaan on aina ollut osa suomalaista rakentamista ja sen siirtämine nykyvaatimuksiin ja nykyisillä tekniikoilla toteutettavaksi on yksi hankkeen keskeisimmistä tavoitteista.
Ympäristöosaaminen 3 8
Projektin keskeisiä aiheita ovat vähähiilisyys, uusiutuvien rakennusmateriaalien käyttö ja energiatehokas asuminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli muuttaa Ammattiopisto Lappian Sammonkadun toimipisteen puurakentamisen oppimisympäristöä siten, että se vastaa modernia tehdasympäristöä ja edistää vähähiilistä rakentamista sekä kehittää puurakentamisen työmenetelmiä. Hankkeen tuloksena syntyi monipuolinen teollisen puurakentamisen oppimisympäristö, jossa opiskelijat oppivat toimimaan eri tuotantoprosessivaiheissa. Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden kautta saavutettiin ainutlaatuinen kansainvälinen teollisen puurakentamisen oppimisympäristö, jossa Lappian opiskelijoiden lisäksi myös teollisuuden henkilökuntaa voidaan kouluttaa puurakentamisen monipuolisiin tehtäviin.

Hankkeen päätoimenpiteitä olivat teollisten valmistusprosessien kehittäminen sekä niihin liittyvät koneiden ja laitteiden hankinnat, asennukset ja käyttöönottokoulutukset. Hankkeessa kehitettiin teollisen puurakentamisen moderneja digitaalisia tuotantomenetelmiä, jotka vastaavat uusia tehdasratkaisuja niin suunnitteluohjelmistojen kuin laitteidenkin osalta. Tilojen muuttamisessa hyödynnettiin jo olemassa olevia opetustiloja mahdollisimman paljon.

Projektin aikana syntyneen yhteistyöverkoston avulla voidaan reagoida nopeasti eri toimialojen koulutuksellisiin tarpeisiin sekä tuodaan esille kestävän kehityksen periaatteiden - ekologisuuden, sosiaalisuuden, taloudellisuuden ja kulttuurin - merkitys puurakentamisen argumenttina.