Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73456

Hankkeen nimi: Avainhenkilö: litiumtuotannon kehittäminen ja käynnistäminen, yhtiön litiumtuotannon kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälisille markkinoille pääsyn varmistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.7.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KELIBER OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0752546-7

Jakeluosoite: Toholammintie 496

Puhelinnumero: +358504370319

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: www.keliber.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vilponen Jaakko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaakko.vilponen(at)keliber.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405014265

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhtiöön palkataan avainhenkilö litiumtuotannon kehittämiseen ja käynnistämiseen. Avainhenkilön palkkaamisella varmistetaan yhtiön litiumtuotannon ylösajo ja tuotannon kilpailukyky markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 144 820

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 144 820

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 144 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 820

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Toholammintie 496

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristöanalyysi sukupuolinäkökulmasta ja hankkeen vaikutusten arvioidaan olevan sukupuolineutraalit.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja tukee valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole tämän hankkeen tavoite, mutta hankkeen tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa mm. siten, että kasvun myötä syntyneisiin uusiin työtehtäviin voidaan rekrytoida tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Yhtiön tuleva lopputuote (litiumkarbonaatti) vähentää uusiutumattomien fossiiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Yhtiön tuleva lopputuote (litiumkarbonaatti) vähentää uusiutumattomien fossiiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Yhtiön tuleva lopputuote (litiumkarbonaatti) vähentää uusiutumattomien fossiiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 7
Yhtiön tuleva lopputuote (litiumkarbonaatti) vähentää uusiutumattomien fossiiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -2 2
Yhtiön toiminnassa syntyy läjitettäviä tuotannon sivuvirtoja. Samalla yhtiön lopputuote vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niiden tuotannossa syntyvien jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 7
Yhtiön lopputuote (litiumkarbonaatti) mahdollistaa uusiutuvan energian varastointiratkaisujen rakentamisen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Yhtiön toiminta synnyttää suoraan 130 työpaikkaa ja välillisesti yhtiö arvioi työpaikkoja syntyvän ainakin sama määrä. Yhtiö pyrkii kaikissa hankinnoissa ottamaan huomioon lähialueen organisaatioiden mahdollisuudet toimittaa tarvittava palvelu/tuote
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Tuotantoprosessia kehitettäessä on mahdollisuus uusien ympäristöä säästävien innovaatioiden syntymiselle.
Liikkuminen ja logistiikka -2 5
Yhtiön toiminta lisää liikennettä alueella. Tuotannon lopputuote (litiumkarbonaatti) mahdollistaa uusiutuvan energian käytön liikenteessä (sähkö- ja hybridiautot)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Lisää taloudellista hyvinvointia alueella
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali, kuitenkin niin, että hankeen tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa mm. siten, että kasvun myötä syntyneisiin uusiin työtehtäviin voidaan rekrytoida tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole erityisiä vaikutuksia kulttuuriseen kestävyyteen
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke lisää osaamista litiumtuotannosta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yhtiöön on palkattu avainhenkilö litiumtuotannon kehittämiseen ja käynnistämiseen. Hankkeen avulla kannattavuusselvityksen mukaiset tunnusluvut ovat parantuneet merkittävästi ja suunniteltu tuotantokustannustaso on kilpailukykyinen.