Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73459

Hankkeen nimi: Woodpolis2020

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuhmon kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186204-0

Jakeluosoite: PL 15

Puhelinnumero: (08) 615 5521

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: http://www.kuhmo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HOLOPAINEN SOILE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: soile.holopainen(at)kuhmo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7255 304

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puutuotetoimiala kehittyy voimakkaasti Kuhmossa. Uudet teknologiat ja erityisesti digitalisaatio mahdollistavat perinteiselle toimialalle täysin uusia toimintamalleja sekä uusia palveluja ja tuotteita.
Toimintaympäristön vahva tuki ja yhteinen kehittäminen ja kehittyminen tukee pienenten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää näitä uusia mahdollisuuksia toiminnassaan.
Woodpolis2020-hanke paneutuu erityisesti teemoihin, jotka ovat nousseet keskeisiksi kehityksen kärjiksi alueellisesti, mutta joiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan yhteistä panosta.
Keskeiset kehityskohteet:
- Kantola Woodpolis puutuoteteollisuusalueen aluekehitys (Woodpoliksen toimintaympäristö, yritysyhteistyön tiivistäminen, uudet liiketoiminta-avaukset)
- puutuoteteollisuuden sivuvirrat (hyödynnetään Kantolan alueen kestävä kehittäminen sekä Bridges hankkeiden tekemiä sivuvirtaselvityksiä, ja pyritään käynnistämään uutta sivuvirtojen jatkojalostusta alueelle)
- digitalisaatio (erityisesti asiakasrajapinnan hyödyntäminen, uudet myynti/markkinointityökalut, yhteisen teollisuusalueen hyödyn mahdollistavat uudet ratkaisut)
- vienti (kohdennetut vientimarkkinat tuotekohtaisesti)
- tuotekehitys (aluerakentaminen, julkinen puurakentaminen, uudet tuotemahdollisuudet - erityisesti CLT-pohjaiset ratkaisut sekä sivuvirtojen hyödyntäminen)

Uusia liiketoiminta-avauksia pyritään löytämään erityisesti sivuvirtojen paikalliseen hyödyntämiseen sekä CLT:n jatkojalostamiseen.

Tavoitteena on, että puutuotetoimialalle syntyy uusia yrityksiä, alan toimintaedellytykset paranevat, työpaikkoja syntyy lisää ja yritysten liikevaihto kasvaa sekä yrityskohtaisia kehityshankkeita käynnistyy. Puutuoteala soveltuu kaikkien sukupuolten työpaikaksi, erityisesti uudet kehittyneet teknologiat alentavat myös muiden kuin miesten kynnystä hakeutua alalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen päätoteutusalue on Kuhmo. Kohderyhmänä erityisesti Kuhmon Kantolan Woodpolis puutuoteteollisuusalueella toimivat yritykset, lisäksi Kuhmossa toimivat puutuoteteollisuuden yritykset sekä yritykset joilla on liittymäpintoja näiden toimintoihin.
Hankkeen yritysrahoitusosuuteen mukaan sitoutuneet yritykset:
• Casagrande Laboratory Center of Urban Research Oy
• Elementti Sampo Oy
• Geometria Architecture Oy
• Kuhmo Oy
• Kuhmon AA-Puu Oy
• Lunden Architecture Oy
• M-Pelletti Oy
• Nopan Metalli Oy
• Oy Crosslam Kuhmo Ltd
• Oy Timber Frame Ltd
• Peura-Trans Oy
• Rakennusliike Halonen Oy
• Timber Bros Oy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muualla Kainuun maakunnan alueella sekä muualla Suomessa toimivat puutuoteteollisuuden yritykset sekä yritykset joilla liittymäpintoja näiden toimintoihin (esim. rakennusliikkeet ja suunittelijat).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 535 617

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 504 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 706 667

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 665 611

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivikatu 2

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo on tiedostettu hankesuunnitelmaa valmisteltaessa. Hankkeessa tavoiteltavat uudet liiketoiminta-avaukset sekä uudet toimintamallit tarjoavat mahdollisuuksia kaikille sukupuolille. Sukupuolinäkökulmat otetaan huomioon hankkeen viestinnässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei tavoitella erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hanke edistää puutuoteteollisuuden toimintaa, joka käyttää uusiutuvia puuraaka-aineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Hankkeen myötävaikutuksella edistetään puun käyttöä. Puu rakennusmateriaalina sitoo hiiltä ja siten vähentää hiilidioksidin aiheuttamien riskien muodostumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Puun käyttö on Suomessa kestävällä pohjalla, metsänhoito maailman huippuluokkaa. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö edistää elämää maapallolla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Hankkeen myötävaikutuksella edistetään puun käyttöä. Puu rakennusmateriaalina sitoo hiiltä ja siten vähentää hiilidioksidin aiheuttamien riskien muodostumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei uhkaa Natura 2000 -ohjelman kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 10
Alueen synergioita parantamalla kehitetään tarvittavien resurssien parempaa hyödyntämistä sekä syntyvien jätteiden parempaa lajittelua ja hyötykäyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hanke edistää puutuoteteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä ja sitä kautta myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Alueen ekologinen selvitys osaltaan edesauttaa tätä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on saada Kuhmoon uusia liiketoiminta-avauksia sekä työpaikkoja tärkeälle puutuotetoimialalle sekä sen liitännäisaloille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 10
Yhteistyömallien kehittäminen lisää kysyntää erilaisten aineettomien tuotteiden ja palveluiden tarjonnalle.
Liikkuminen ja logistiikka 6 4
Paikallisen jatkojalostusasteen nostaminen vähentää kuljetusmääriä, kun lisäksi syntyviä sivuvirtoja voidaan hyödyntää paikallisesti esim. energiaksi. Hankkeen kehitystoimenpiteissä kehitetään logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Uudet työpaikat lisäävät hyvinvointia kokonaisvaltaisesti alueella.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Uusien työpaikkojen syntyminen edesauttaa tasa-arvokysymyksiä, sillä työpaikat eivät ole sukupuolisidonnaisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Syrjäseutujen pysyminen asuttuna, työpaikkojen pysyminen ja uusien syntyminen edesauttaa Kuhmon yhdenvertaisuutta kasvukeskuksiin.
Kulttuuriympäristö 0 3
Hankkeen toimenpiteillä ei ole välittömiä merkityksiä kulttuuriympäristöön, puun käytöllä yleisesti on paljon vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 10 10
Puun myönteiset ympäristövaikutukset, puunkäyttö julkisessa rakentamisessa sekä energia- ja resurssitehokkuusasiat ovat esillä hankkeessa ja ne edistävät ympäristöasioita tehokkaasti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana vuosina 2018–2020 puutuotetoimiala kehittyi voimakkaasti Kuhmossa. Uudet teknologiat ja digitalisaatio mutta ennen kaikkea hankkeen tarjoama innovaatiotoiminta ja uusi tieto mahdollistivat perinteiselle toimialalle täysin uusia toimintamalleja sekä uusia palveluja ja tuotteita. Toimintaympäristön vahva tuki ja yhteinen kehittäminen ja kehittyminen tukivat pienten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää näitä uusia mahdollisuuksia toiminnassaan.

Woodpolis2020-hanke paneutui erityisesti teemoihin, jotka ovat nousseet keskeisiksi kehityksen kärjiksi alueellisesti, mutta joiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan yhteistä panosta.

Keskeiset kehityskohteet olivat ja tulokset saatiin seuraaville alueille:

- Woodpolis -puutuoteteollisuusalueen aluekehitystä varten on hankittu uutta innovatiivista, tuotantoa tehostavaa tietoa sekä ympäristöystävällistä tuotantoa edistäviä toimintamalleja.

- puutuoteteollisuuden sivuvirroista hanke tuotti selvitystöillä ajankohtaista tietoa liiketoimintamahdollisuuksista, mahdollisti uuden yrityksen etabloitumisen alueelle, kehitti jäännösmateriaalille uusia ja kannattavia tuotteita ja tutki sahalla syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä mm. biohiilenä ja -komposiittina.

- digitalisaatiota hanke edisti parantamalla yritysten asiakasrajapintaa, tarjoamalla uutta tietoa digitaalisista mahdollisuuksista (esim. tekoäly) ja mahdollistamalla Woodpolis-alueen tuotantokiinteistöjen prosessien ja tekniikan kytkemisen selainpohjaisiin järjestelmiin ja parantamalla yritysten toiminnanohjausjärjestelmiä

- hankkeen vientitoiminnan kautta parannettiin yritysten edellytyksiä viedä puutuoteteollisuuden tuotteita ja vietiin hankkeen kohderyhmän osaaminen Kiinan ja Korean markkinoille

- tuotekehitystä edistettiin tuotekehityskonsultaatioilla (13kpl), joista kohderyhmä sai uutta tietoa ja osaamista ja lopulta parannettua omaa tuotantoprosessia. Alueelle on luotu toimintamalleja yritysten yhteistoiminnalle julkisissa rakennushankkeissa

Tavoitteena oli, että puutuotetoimialalle syntyisi uusia yrityksiä, alan toimintaedellytykset paranevat, työpaikkoja syntyisi lisää ja yritysten liikevaihto kasvaisi sekä yrityskohtaisia kehityshankkeita käynnistyisi. Hankkeen aikana on syntynyt uusia työpaikkoja ja alueen yhteenlaskettu liikevaihto on selvästi kasvanut.