Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73467

Hankkeen nimi: Digileap - Hallittu digiloikka

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: Kaitoväylä 1

Puhelinnumero: 020 722 111

Postinumero: 90571

Postitoimipaikka: PL1100

WWW-osoite: http://www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Kääriäinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erikoistutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.kaariainen(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-7609529

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun Yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaatio on tunnistettu päätrendiksi, joka muuttaa yhteiskuntaa ja liiketoimintaa nyt ja lähitulevaisuudessa. Keskeinen kysymys on, kuinka yritykset varautuvat muutokseen: miten yritykset voivat tehdä digimuutoksen tai digiloikan käytännössä ja systemaattisesti? Digitalisaatio vaikuttaa prosesseihin, työtapoihin ja liiketoimintaympäristöön; se vaatii uutta ajattelutapaa ja rohkeutta. Pahin skenaario on, että yritys jättää digitalisaation ilmiönä huomiotta, joka johtaa riskeihin oman liiketoiminnan osalta alati muuttuvilla ja kilpailluilla markkinoilla. Digitalisaatio mahdollistaa uusia liiketoimintapotentiaaleja ja –malleja sekä muuttaa toimijoiden rooleja arvoketjussa.

Tässä hankkeessa kohteena on digitaalinen transformaatio eli muutos joka aiheutuu kun digitaalisia teknologioita ja ratkaisuja sovelletaan yrityksessä, sen toimijaverkostossa, ja/tai liiketoimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä etenemään systemaattisesti digitalisaatiossa. Hankkeen aikana osallistetaan merkittävä määrä erilaisia ja eri toimialojen yrityksiä hankkeeseen. Hankkeen tuloksena syntyy julkinen digitalisaation tukiratkaisu, joka koostuu muun muassa avoimesti saatavilla olevasta DigiLeap -mallista, tukisovelluksesta, jonka avulla yritys voi tarkastaa digitilanteensa, Pohjois-Pohjanmaan ja Suomen digitilanteen analyysistä sekä tietopankista, josta löytyy kokemuksia ja tietoa digimuutoksesta, jolla on myös koulutuksellista, viestinnällistä ja asennemuutoksellista tavoitetta. Tukiratkaisun avulla yrityksen on mahdollista edetä omassa digimuutoksessaan systemaattisesti. DigiLeap -projekti on yhteishanke, jossa ovat mukana VTT ja Oulun Yliopisto. Lisäksi yhteistyötä tehdään seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Suomalaiset PK yritykset koska selvityksiemme mukaan erityisesti heillä on suuria haasteita digimuutoksen haltuunotossa (VTT:n ja Oulun Yliopiston kyselyt sekä Micropoliksen yrityskysely). Yritykset eivät voi ajatella että digitalisaatio ei vaikuta heihin vaan heidän tulee tunnistaa digitalisaation uhat ja mahdollisuudet omalle liiketoiminnalleen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Digitalisaatiolle on ladattu paljon odotuksia Suomessa, mutta siihen liitetään myös paljon uhkakuvia. Digitalisaation pelätään vievän työpaikat ja muuttavan radikaalisti yritysten liiketoimintaa. Digitalisaatio on kuitenkin myös suuri mahdollisuus, mutta yritykset eivät välttämättä tiedä, miten se vaikuttaa juuri niiden toimintaan tai mitä mahdollisuuksia digitalisaatio niille tarjoaa. Samalla kun tulisi pohtia, josko asiakkaille tai muille verkoston osapuolille voitaisiin tarjota kokonaan uusia palveluja, joudutaan myös arvioimaan potentiaalisten kumppaneiden halukkuutta, kypsyyttä ja valmiuksia hyödyntää uusien digitaalisten ratkaisujen luomia mahdollisuuksia. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen vaikuttaa yhteiskuntaan ja kansalaisiin työllisyyden näkökulmasta.

Välillisinä kohderyhminä ovat myös erilaiset alueelliset - seudulliset ja myös valtakunnalliset - elinvoimaa edistävät toimijat, kuten kunnat ja kaupungit ja niiden kehittämisyhtiöt, joiden tavoitteena on seutukuntien fokusryhmiensä elinvoimaisuuden varmistaminen ja lisääminen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 201 338

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 287 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 284 979

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Oulun

Kunnat: Taivalkoski, Utajärvi, Siikajoki, Kempele, Hailuoto, Ii, Raahe, Lumijoki, Oulu, Tyrnävä, Muhos, Liminka, Vaala, Kuusamo, Pudasjärvi, Pyhäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on pk-yritykset erityisesti pohjoispohjanmaalla, mutta myös muualla suomessa. Suomessa yritykset ovat voimakkaasti jakaantuneet sen mukaan kumpaa sukupuolta työntekijät ovat. Vain pienessä osassa yrityksiä on molempien sukupuolten osuus 40 –60 %. Naisten osuus ylimmässä johdossa on yleisesti alle 30 %. Alemmassakin johdossa harvoin yli 40 %. Digitalisaatiossa usein korostetaan STEM-aineiden (Science, Technology, Engineering and Matemathics) merkitystä, jotka mielletään usein ”miehisiksi” aineiksi. DigiLeap projekti edistää tasapuolisesti yritysten digitaalisuudessa edistymistä, ja tarjoaa konkreettista tukea yrityksille digitalisaatiossa edistymiseen, sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen, että muutoksen läpiviennin näkökulmasta. Viite: Inkeri Saari, YRITYKSEN HALLITUKSEN SUKUPUOLIJAKAUMAN YHTEYS YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUULLISUUTEEN, Laskentatoimen pro gradu tutkielma, Vaasa, 2014
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
DigiLeap projekti edistää tasapuolisesti yritysten digitaalisuudessa edistymistä riippumatta sukupuolesta. Hankkeessa tuotettava Digileap -malli ja digitukipalvelu tukee sukupuoliriippumattomasti yrittäjien digitalisaatiopyrkimyksiä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tuotettava Digileap -malli ja digitukipalvelu tukee sukupuoliriippumattomasti yrittäjien digitalisaatiopyrkimyksiä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan sukupuolinäkökulma.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Digitalisaation yksi hyötynäkökulma on luonnonvarojen käytön vähentäminen esimerkiksi sähköisen asioinnin lisäämisen kautta (esim matka-, paperi-, ym. kulut). Samoin älykkäät digipalvelut ja ratkaisut vaikkapa metsätaloudessa auttavat luonnonvarojen säästämisessä ja kohdennetumassa hoidossa. Tämä hanke pyrkii edistämään digitalisaation ratkaisujen hyödyntämistä yrityksissä, joka osaltaan vaikuttaa luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Digitalisaation avulla voidaan vähentää päästöjä esimerkiksi vähentämällä matkustuksen tarvetta tai soveltamalla energiaa/päästöjä vähentävää teknologiaa vaikkapa tehtaissa. Tämä hanke pyrkii edistämään digitalisaation ratkaisujen hyödyntämistä yrityksissä, jotka osaltaan voivat vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tällä hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tällä hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tällä hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Digitalisaation yksi hyötynäkökulma on luonnonvarojen käytön vähentäminen esimerkiksi sähköisen asioinnin lisäämisen kautta (esim matka-, paperi-, ym. kulut). Tämä hanke pyrkii edistämään digitalisaation ratkaisujen hyödyntämistä yrityksissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tällä hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Digitalisaatio antaa paikallisille pienemmille yrityksille mahdollisuuden toimia kansallisesti kuin myös globaalisesti kun heidän palvelujensa saavutettavuus on parantunut digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä tai he ovat löytäneet kokonaan uusia digitaalisia palveluja tarjottavaksi. Paikalliset pinemmät yritykset voivat hankkeessa kehitettävän digitukipalvelun avulla kehittää omia digikykyjään ja ratkaisuja ja siten lisätä liikevaihtoaan ja kasvaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Digitalisaatio mahdollistaa uudet palvelukonseptit ja kokonaan uusien sähköisten palveluiden tarjoamisen joiden tarjoaminen tapahtuu verkossa eikä ole niin paikkakuntariippuvaista. Digitukipalvelun avulla yritys voi kehittää aineettomia palvelujaan digitalisaatiota hyödyntämällä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi sähköisen asioinnin suoraan verkossa, jolloin liikkumistarve vähenee ja kuljetuskustannuksissa säästetään. Tämä hanke pyrkii edistämään digitalisaation ratkaisujen hyödyntämistä yrityksissä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Digitalisaation tukeminen yrityksissä mahdollistaa yritysten uusien parempien tuotteiden/palveluiden tarjoamisen. Hankkeessa muodostettava digitukipalvelu on avoin ja saatavilla kaikille verkon kautta, jolloin yritykset voivat hyödyntää materiaalia suoraan itselleen. Avoimesti tarjolla oleva materiaali mahdollistaa myös paikallisten elinkeinotoimijoiden digimuutoksen koulutuksen ja neuvonnan eri toimijoille/yrityksille.
Tasa-arvon edistäminen 1 0
Hankkeessa tuotettava Digileap -malli ja digitukipalvelu tukee sukupuoliriippumattomasti yrittäjien digitalisaatiopyrkimyksiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Avoimesti saatavilla olevan digitukipalvelun ympärille kootaan verkostoa ja kaikki materiaali on siellä avoimesti kaikille yrityksille ja kansalaisille saatavilla ja hyödynnettävissä. Hankkeella on myös koulutuksellisia ja asennemuutokseen liittyviä tavoitteita digitalisaatioon liittyen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Tällä hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Tällä hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

VTT (päätoteuttaja) ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (osatoteuttaja) käynnistivät vuoden 2018 alussa Pohjois-Pohjanmaalla Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen (hankekoodi A73467) nimeltä DigiLeap. Hankkeen missiona oli auttaa yrityksiä siirtymään järjestelmällisesti ja hallitusti sekä riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytila huomioon ottaen kohti digitaalisia ratkaisuja siten, että digitalisaatiosta tulee luonteva osa yrityksen toimintaa.

Keskeinen hankkeen alussa asetettu kysymys oli se,kuinka yritykset varautuvat digimuutokseen: eli miten yritykset voivat kartoittaa digitilanteensa ja tehdä digimuutoksen systemaattisesti?

Tähän kysymykseen hanke on vastannut muodostamalla avoimen ApuaDigiin -verkkopalvelun (www.apuadigiin.fi), joka sisältää nelivaiheisen digimuutosmallin PK-yritysten digikehityksen tukemiseen. Verkkopalveluun on koottu kyseiseen malliin kehitettyjä työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla muutosmallin vaiheita voidaan suorittaa systemaattisesti. Lisäksi verkkopalvelu sisältää yritysten digitarinoita, jotka kuvaavat yritysten digimuutosta, ratkaisuja ja haasteita. Verkkopalvelun työkaluja ja menetelmiä on kehitetty ja validoitu tekemällä pk-yrityksiin 37 digihaastattelua, jossa DigiLeap menetelmiä ja työkaluja on sovellettu yritysten digi- ja liiketoimintatilanteen kartoitukseen hyödyntäen Digitilanteen kartoitus -menetelmää tai Liiketoiminnan muutoskykyanalyysi -menetelmää. Hankkeen aikana edelleen tehtiin 16 yrityssparrausta, jossa muita DigiLeap hankkeen menetelmiä ja työkaluja on sovellettu yritysten digikehitysaktiviteeteissä ja siten testattu niitä yritysympäristössä. Nyt nämä ApuaDigiin menetelmät ja työkalut ovat pk-yritysten hyödynnettävissä kun he haluavat kehittää omaa digitalisaatiotansa. Lisäksi ne on kaupunkien/kuntien yrityskehitysorganisaatioiden, oppilaitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten hyödynnettävissä kun he auttavat pk-yrityksiä digitalisaatiossa tutkimustyössään. Hankkeessa toteutettiin myös kaksi digikyselyä yrityksiin, joihin saatiin yhteensä 125 vastausta. Kyselyt tehtiin keväällä 2018 ja Kesällä 2019. Tulokset löytyvät ApuaDigiin.fi -palvelusta "Tietopankki" osiosta sekä ApuaDigiin -julkaisusta.

Hankkeen aikana tutkijat ovat voineet jalkautua pk-yrityksiin ja ymmärtää digimuutoksen ilmiötä paremmin. Digihaastattelujen ja sparrausten pohjalta voidaan sanoa, että yritykset ovat kiinnostuneita digikehityksestä ja sen mahdollisuuksista. Monet hankkeessa haastatellut ja sparratut yritykset ovatkin lähteneet kehittämään uusia digitalisaatioratkaisuja. Hankkeessa mukana olevat seudulliset toimijat (BusinessOulu, Iin Micropolis Oy, Naturpolis Oy ja Raahen seudun yrityspalvelut) ottavat palvelun mukaan omaan palveluvalikoimaansa. Muista seudullisista toimijoista Kainuun Etu Oy:n Kainuun Digitie -hanke on jo hyödyntänyt palvelua (https://kainuunetu.fi/kainuundigitie). Lisäksi Lapin ammattikorkeakoulu tulee hyödyntämään palvelua oman toiminnan kehittämisen lisäksi myös opetuksessaan. Myös muiden toimijoiden kanssa on keskustelua verkkopalvelun hyödyntämisestä.

Hankkeesta on viestitty avoimesti eri foorumeissa ja medioissa. Hankkeessa järjestettiin kaksi digiseminaaria Oulun yliopistolla: syksyllä 2018 (yhteistyössä Dimmy-hankkeen kanssa) ja syksyllä 2019:
- Hyöty irti digitalisaatiosta – alakko nää digiä? 1.11.2018
- Alakko nää digiä – kokemuksia digitalisaation polulta 31.10.2019.