Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73473

Hankkeen nimi: Prebeo 4.0 verkkokauppa-alustan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.10.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ATK LILLHONGA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2088116-7

Jakeluosoite: Torikatu 16 Lh 25

Puhelinnumero: +358 500560285

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: lillhonga.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petter Lillhonga

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petter(at)lillhonga.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500560285

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ReFox ERP ohjelmiston verkkokauppa-moduulin (Prebeo 4.0) kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 207

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 207

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 16 LH 25

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Paperin käyttö vähenee tuotteen myötä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Paperin käyttö vähenee tuotteen myötä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Paperin käyttö vähenee tuotteen myötä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Paperin käyttö vähenee tuotteen myötä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Mahdollistaa tuotteen käyttäjien laajemman ja paremman yhteyden omiin asiakkaisiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tuote on 100% aineeton
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Vähentää tarvetta, jossa tuotteen omistajan ja tuotteen omistajan asiakkaan tarvitsee toimia samoissa tiloissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Prebeo 3.0 verkkokauppatyökalun kehitys. Tietoturva, AI, Versionhallinta, Optimointi, Google&SOME, Kiertotalous, Digitaalinen asiakaspalvelu