Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73481

Hankkeen nimi: Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0773693-4

Jakeluosoite: PL 18, 28101 PORI

Puhelinnumero: 044 7105331

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.prizz.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VUORELA JARKKO JOHANNES

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Head of Energy Solutions

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.vuorela(at)prizz.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 710 5331

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuki muuttuu Suomessa vuonna 2018 preemiopohjaiseksi teknologianeutraaliksi
tarjouskilpailumenettelyksi, jossa tuuli, aurinko ja bio -energialla tuotettu sähkö kisaavat keskenään
kustannusperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että mikäli Satakunnan uusituvan energian tuotantoa halutaan lisätä, on
satakuntalaisten hankkeiden menestyttävä kyseisissä tarjouskilpailuissa. Lisäksi innovatiivisilla uusiutuvan energian
hankkeilla on mahdollisuus saada TEM investointitukea.

Tuotantotukikilpailuissa menestyminen edellyttää äärimmäistä kustannustehokkuutta tuotettua kilowattia kohti ja tämä tarkoittaa usein myös hankekoon kasvattamista.
Kilpailussa menestyminen saattaa vaatia, että valmistelun alla olevia hankkeita on
yhdisteltävä. Käytännössä tämä merkitsee yhteistyöneuvotteluja hankkeiden välillä. Yhteistyöllä sekä hankkeita ja
energiantuotantoteknologioita yhdistelemällä parannetaan usein myös hankkeiden innovatiivisuutta ja mahdollisuutta
menestyä esim. TEM:n investointitukihakuprosesseissa.

Satakunnassa tuotetaan yli neljännes koko Suomen sähköstä ja se on edelläkävijä mm. maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian tuotannossa. Satakunnassa on erittäin hyvät tuuliolosuhteet ja hyviä tuulivoimahankkeita on suunnitteilla sekä maalle että merelle. Satakunnassa laaditaan myös vaihemaakuntakaavaa, jossa ensimmäisenä Suomessa huomioidaan aurinkosähkön tuotanto laajassa mittakaavassa.

Satakunnassa on yrityksiä, jotka pystyvät toimittamaan hehtaarikokoluokan aurinkovoimalan avaimet käteen
periaatteella tai vastaamaan tuulivoimaprojektin kokonaistoimituksista. Lisäksi useilla satakuntalaisilla yrityksillä on
tuotteita, palveluja osaamista eri uusiutuvan energian investointeihin ja projekteihin. Lähi-investoinnit ovat mainio
työkalu osaamisen, tuotteiden ja palvelujen kehittämisen kannalta.

Tavoite:
Tämän hankkeen päätavoitteena on edistää ja valmistella Satakuntaan seuraaviin uusiutuvan energian tuotanto- tai
investointitukihakuihin sopivia investointeja, jotta Satakunnan uusituvan energian tuotanto kasvaa. Tavoitteena on
myös, että investoinneissa on hyvä kotimaisuus ja satakuntalaisuus aste. Tämä edesauttaa Satakunnan yritysten
työllisyyttä, tuotekehitystä ja kilpailukykyä.

Toteutus:
Hanke toteutetaan kuuden työpaketin kokonaisuutena. Keskeisiä elementtejä ovat uusi preemiojärjestelmä ja sen tarjouskilpailut, eri tuotantoteknologioiden kustannuskehitys, valmistelun alla olevat satakuntalaiset hankkeet, teollisuuden osallistuminen ja kotimaisuusaste. Eri investointihankkeiden välistä yhteistyötä ja kotimaisuusastetta edistetään esisuunnitelmien, selvitysten, neuvottelujen, työpajojen ja seminaarien avulla.

Hankkeen tuloksena syntyy:
• Suunnitelmia, selvityksiä ja yhteistyömuotoja,jotka edistävät satakuntalaisten yritysten osallistumista uusiutuvan sähköenergian preemio kilpailuihin ja investointitukihakuihin
• Tietoa ja yhteyksiä, joiden avulla uusiutuvan energian investoinnit voidaan suunnitella niin, että niiden kotimaisuus ja satakuntalaisuusaste ovat korkeita
• Innovatiivinen energia investointeihin liittyvä tuotekehitysympäristö ja verkosto satakuntalaiselle teollisuudelle
• Välillisesti kasvavaa uusiutuvan energian tuotantoa Satakunnassa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

* Energiayhtiöt, energiainvestorit ja rahastot
* Sähkö-, metalli- ja metallituoteteollisuus
* Suunnittelutoimistot (Energia&ympäristö)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaavoitusviranomaiset suunnitteluyhteistyön kautta.
Kansalaiset paremman työllisyyden, hyvin suunnitellun rakennetun ympäristön ja positiivisten ilmastovaikutusten kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 204

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 724

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 229 836

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 001

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Rauman, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Kokemäki, Huittinen, Merikarvia, Honkajoki, Eura, Kankaanpää, Säkylä, Siikainen, Rauma, Pori, Ulvila, Pomarkku, Nakkila, Harjavalta, Eurajoki, Jämijärvi, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen päänäkökulma on vähähiilisyys
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen huomioidaan hankkeen toimenpiteissä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päänäkökulma on vähähiilisyys

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
energiainvestoinnit edistävä uusiutuvan energian tuotantoa suoraan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
energiainvestoinnit edistävä uusiutuvan energian tuotantoa suoraan ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Paikallisesti aurinkovoimaloiden tai tuulivoimaloiden alueella monimuotoisuus vähenee mutta luonnonvarojen säästämisen kautta se monipuolistuu globaalisti
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 9
uusiutuvaenergia vähentää kasvihuonepäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Vaihemaakuntakaavassa on huomioitu Natura alueet ja voimaloita ei rakenneta Natura alueille
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Aurinkovoimalat ja tuulivoimalat on helppo purkaa ja materiaalit ovat melko hyvin kierrätettäviä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 10
Hanke edistää suoraan uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 9
Hankkeen tavoitteena on saada paikalliset yritykset mukaan kasvavaan aurinkoenergia markkinaan ja tuulivoimarakentamiseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeen tuloksena syntyy uusia toteutus ja liiketoimintamalleja uusiutuvan energian liiketoimintaan Suomessa
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Ei vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Ei merkittäviä vaikutuksia
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Ei merkittäviä vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Ei merkittäviä vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia koska kulttuuriympäristöt on huomioitu jo vaihemaakuntakaavavaiheessa
Ympäristöosaaminen 4 5
Ympäristöosaaminen kohentuu projektien suunnitelmien ja uuden ymmärtämyksen kautta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-