Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73492

Hankkeen nimi: Digiväylä oppimisympäristöjen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Outokummun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0207604-1

Jakeluosoite: PL 47, Hovilankatu 2

Puhelinnumero: 013 - 5591

Postinumero: 83500

Postitoimipaikka: Outokumpu

WWW-osoite: http://www.outokummunkaupunki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarkko Karvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kaupunkirakennejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.karvonen(at)outokummunkaupunki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7559 330

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Outokummun kaupunki on panostanut viimeksi kuluneen kuuden vuoden aikana voimakkaasti matkailuliiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on uuden avoimen oppimisympäristön luominen digitalisaation avulla erityisesti peruskoulujen ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyödynnettäväksi mm. pelialan koulutukselle, jota järjestetään Outokummussa. Samalla Outokummun matkailu- ja palvelualojen yritysten liiketoimintaympäristö laajenee Digiväylä-konseptin myötä käsittämään saumattomasti koko kaupungin maantieteellisen alueen, mikä palvelee kaikkien kaupungin pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja toisaalta myös tukee hankkeessa kehitettävän avoimen oppimisympäristön kautta peruskoulujen ja ammatillisen toisen asteen koulutusta. Kärkiajatuksena nyt luotavassa oppimisympäristössä on digitalisaation arkipäiväistäminen hankkeessa luotavan digiväylä-konseptin, ainutlaatuisen rakennusperinnön, geologisen aikajanan ja Outokummun ainutlaatuisen historian avulla. Digiväylä -konseptin mukainen ekosysteemi valuttaa koululaisia ja matkailijoita muualta Suomesta kaupan ja palvelualan yritysten asiakkaiksi Outokumpuun ja edelleen Vanhalle Kaivokselle. Digiväylä-alusta luo monia mahdollisuuksia matkailu- ja palvelualan yritysten tuotteistettuihin palveluihin paikannusteknologian ja räätälöidyn sijaintipohjaisen toiminnallisuuden avulla. Samalla digiväylä-konseptin oheen kehitettävät oheispalvelut antavat lisäarvoa jo nykyisellään palveluita Outokummun alueella käyttäville ihmisille ja asukkaille.

Kohde täydentää olemassa olevia kiviteemaan rakennettuja sisältöjä; Eero Mäkisen kivipuistoa ja Maan Aarteet kivinäyttelyä ja tekee samalla koko kaupungin keskustasta kiinnostavan matkailu- ja oppimisympäristön. Digiväylä -hankekokonaisuuden kannalta tärkeätä on, että suunnitelluilla luonnonkivien käytöllä (vrt. infrahanke) pintarakenteet saadaan riittävän valmiiksi, jotta siihen voidaan yhdistää mobiilialusta, rakennusperintökokonaisuus, infonäyttökokonaisuus, keinotodellisuus (AI)- ja pelimaailma edellä mainittua geologista aikajanaa tukevaksi kokonaisuudeksi.

Digiväylä hankekokonaisuuteen oleellisesti kuuluu, että kaupungin keskuskadulla toteutetaan sen maanpäällisten ja alaisten osien nykyaikaistaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Oppilaitokset, koululaiset ja opiskelijat
- Outokummun kaupungin ja sen hankinta-alueen asukkaat (Polvijärvi, Kaavi, Tuusniemi, Viinijärvi)
- yritysten uudet asiakkaat - erityisesti matkailijat
- kulttuuri- ja muut luovien alojen toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 316 783

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 315 147

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 451 783

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 452 547

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää naisten työllistymismahdollisuuksia luomalla uusia palvelualan yrittäjyys- ja työmahdollisuuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke luo paikkakunnalle mahdollisuuksia uusille naistyöpaikoille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, ei kutenkaan ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
materiaalien kierrätys, valitaan aikaa kestäviä materiaaleja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Mobiilialusta voi vähentää liikkumisen tarvetta mm. autolla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Kestävien materiaalien käyttö ja aineettomat innovaatiot (mobiilialusta).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
integroi Vanhan Kaivoksen ja kaupungin keskustan, parantaa palveluiden saavutettavuutta, mahdollistaa uuden yritystoiminnan käynnistymisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Geologisen oppimisympäristön luominen ja sen käytön tuotteistaminen. Mahdollistetaan samalla niihin liittyvävän mobiilialustan luominen sovelluksineen, joka ei toteudu ilman infrahanketta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
liikenneturvallisuuden parantuminen, Kummunkatu on kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa luokiteltu yhdeksi kaupungin vaarallisimmista kaduista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
keskustan viihtyisyys, liikenneturvallisuus, palvelutarjonta lisääntyy
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Luo naistyöpaikkojen lisääntymiselle mahdollisuuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
neutraali
Kulttuuriympäristö 7 7
integroi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vanhan Kaivoksen alueen kaupungin keskustaan, rakentuu miljöö, joka mahdollistaa kulttuurituotantoja kadulla sekä mobiilialustalla (kts. toinen osahanke).
Ympäristöosaaminen 5 3
geologinen oppimisympäristö

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin geologinen aikajana Outokummun keskuskadulle Kummunkadulle. Geologiseen aikajanaan liittyvät kivimateriaalit, opasteet, opettavainen sisältö ja digitaaliset/mobiililaitteissa toimivat AR-sovellukset ovat hankkeen keskeisimmät tuotokset.

Hankkeessa rakennettiin- ja luotiin aivan uusi webpohjainen Internet-järjestelmä, joka toimii palveluhakemistona Outokummun alueen palveluille (digivayla.fi, kun se on julkaistu). Järjestelmä toimii Internet-sivustona myös mobiililaitteissa ns. responsiivisen verkkosivuston myötä, johon sisältyy karttanavigointi ja käyttäjän paikannus karttapohjalla niin haluttaessa. Osana kokonaisuutta asennettiin Digivyälä-infonäyttökokonaisuus Kummunkadulle, jossa paikalliset yritykset ja yhteisöt voivat itse tuoda palveluita ja tapahtumia esille.