Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73522

Hankkeen nimi: LAFF Lahti Fringe Festival

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 0382818

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Saarela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.saarela(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447080359

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lahti Fringe Festival -hanke rakentaa Lahteen ympärivuotisen tapahtumakonseptin ja palvelumallin kaupunkikulttuuritapahtumien tuotannolle ja kehittämiselle sekä vahvistaa kansalais- ja toimijalähtöisesti Lahden kaupunkikulttuuri-identiteettiä ja brändiä.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet:

1. Tapahtumakonsepti
Hankkeen tavoitteena on rakentaa verkostomaisen kaupunkikulttuuritapahtuman tapahtumakonsepti, joka voidaan aktivoida toistuvasti ja tehokkaasti ympäri vuoden ja johon eri intresseistä mukaan haluavien tahojen on helppo liittyä. Näitä tahoja ovat mm. tapahtumien tekijät, yritykset, yleisö eli kansalaiset ja kaupungin organisaatiot. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen toimijoiden yhteistyötä ja kansalaisaktiivisuutta Lahden tapahtuma- ja kaupunkikulttuurin kehittämisessä ja nostaa kansalaislähtöiset vapaan taiteen ja urbaanit katu- ja korttelitapahtumat vahvaksi osaksi lahtelaista ympärivuotista tapahtumatoimintaa. Tapahtumakonseptia voidaan hyödyntää uusien kaupunkikulttuuria tukevien kokonaisuuksien tuotannossa ja se brändää Lahtea urbaanina ja rouheana tapahtumakaupunkina. Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuus kaupunkikulttuuritapahtumien laajamittaiselle kasvulle ja arvonnousulle.

2. Palvelumalli
Palvelumalli mahdollistaa sujuvan yhteistyön tapahtumatuottajan, mahdollistajan (kaupunki), osallistujan (yleisö), yrittäjän, opiskelijan ja vapaaehtoisen näkökulmasta. Toiminnassa korostuu jakamiskulttuuri ja lainaaminen sekä vahva lähituottamisen Support your local -ideologia läpi prosessin. Palvelumalli nostaa paikalliset osaajat ja tuottajat keskiöön, jolloin jakaminen ja ylpeys omasta alueellisesta osaamisesta kasvaa. Palvelumallissa lupapalvelu ja tuotannon suunnittelu nostetaan uudelle tasolle matalan kynnyksen, helppouden ja sähköisten palveluiden avulla.
Kaupunkitapahtumatuotannon tukeminen ja mahdollistaminen nousevat tasolle, jossa kaupunkiympäristö antaa tilaa tapahtumalle soljua osaksi arkea.

3. Lahti Fringe Festival-pilotti
Palvelumalli pilotoidaan toteuttamalla ensimmäinen Lahti Fringe Festival -tapahtuma. Lahti Fringe Festival kokoaa eri tapahtumanjärjestäjien tuotannot saman sateenvarjon alle n. 4 päiväksi. Tapahtuma elävöittää keskustaa ja aktivoi kuntalaisia osallistumaan laajaan kulttuuritapahtumaan, josta jokainen löytäisi itseään koskettavan, mieleisen elämyksen. Pilotti on yhteinen kulttuuriväen, tapahtumatoimijoiden, tapahtuma- ja esiintymispaikkojen ja elinkeinoelämän ponnistus, johon kaupunki avaa ovet kaikille. Se toimii näyteikkunana Lahdelle ja lahtelaisille toimijoille ja heidän kansallisille ja kansainvälisille verkostoilleen. Lahti Fringe Festival on osa Nordic Fringe Festival -verkostoa ja avoin myös kansainvälisille esiintyjäryhmille.

Hankkeen myötä Lahden tapahtumatarjonta monipuolistuu ympärivuotisen tapahtumakonseptin ja verkostomaisen tapahtumayhteistyön avulla. Taide- ja kulttuurialan toimijoiden, tapahtumajärjestäjien sekä yritysten ja organisaatioiden osaaminen vahvistuu ja tapahtuman tuottamiseen liittyviä palveluita kehitetään yhtenäiseksi, asiakasta ja palveluntuottajaa
helpottavaksi palvelukokonaisuudeksi. Lisäksi Lahden seudulle saadaan uusi kansainvälisesti verkottunut vapaan taiteen ja kulttuurin kaupunkitapahtuma, joka muotoutuu ja laajenee vuosittain.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueella tapahtumia järjestävät tahot (luovien alojen toimijat, yritykset, yhdistykset ja järjestöt sekä kuntalaiset). Kohderyhmänä on myös palveluntuottajina ja yhteistyökumppaneina toimivat alueen pk- ja mikroyritykset sekä organisaatiot. Tapahtumakonseptin ja sitä tukevan palvelukonseptin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistetaan kohderyhmien ja elinkeinoelämän edustajia laajasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Päijät-Hämeen asukkaat ja kuntalaiset sekä kansalliset ja kansainväliset tapahtuma-alan ammattilaiset, toimijat ja taide- ja kulttuurijärjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 139

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 001

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 627

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella halutaan laajentaa tapahtumaosaamista urheilutapahtumien osaamisesta kulttuuritapahtumien osaamiseen. Perinteisesti naiset käyvät enemmän kulttuuritapahtumissa ja miehet urheilutapahtumissa. Kulttuurin ja taiteen alalla naiset pitävät hieman miehiä useammin tärkeinä erilaisia ihmisten hyvinvointia edistäviä ja emotionaalisia tehtäviä kuten esim. esteettisiä kokemuksia. Hankkeella tavoitellaan elämyksellisiä kulttuuritapahtumia. Hankkeen toimenpiteiden voidaan siten katsoa edistävän sukupuolten tasa-arvoa koko tapahtumatuotannon kehittämisen ympäristössä Lahdessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yhteiskehittämisessä pyritään tuomaan esiin molempien sukupuolten ääni. Naiset käyttävät enemmän kulttuuripalveluita ja -tapahtumia, jolloin hankkeessa voidaan pohtia sitä, miten kulttuuritapahtumiin houkuteltaisiin enemmän miehiä. Työpajoihin pyritään saamaan kattava edustus molempien sukupuolten edustajia. Tapahtuman visuaalisessa ilmeessä huomioidaan sukupuolten tasa-arvo esim. kuvamaailmassa. Kaupunkikulttuuriseminaarin esiintyjiksi ja Artist Development Programin osallistujiksi tavoitellaan tasapuolisesti eri sukupuolten edustajia. Fringe-festivaalien kattojärjestön tapahtumatoimijoiden koulutuspaketista löytyy työkalu tasa-arvoiseen asiakaspalveluun. Samanlainen työkalu voidaan sisällyttää Lahden Fringe Festivaalin tapahtumatoimijoiden koulutukseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Lahden ammattikorkeakoulussa on ympäristöalan asiantuntemusta. Hankkeessa voidaan ideoida kuinka toteuttaa tapahtumat ympäristön kannalta mahdollisimman järkevästi ja resussitehokkaasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeessa kehitetään malli, joka jää elämään Lahden kaupungin tapahtumayksikössä ja Lahden ammattikorkeakoulun toiminnassa. Pysyvä malli tulee edistämään tapahtumien järjestämistä alueella ja sitä kautta tuo pysyvää apua tapahtumien järjestämiseen liittyville yrittäjille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 7
Hankkeessa tuotetaan tapahtumatuotannon malli, josta alueen yritykset, pääasiassa tapahtumia järjestävät, palveluyritykset hyötyvät.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hanke pyrkii uudenlaisen kaupunkikulttuurin rakentamisen alhaalta rakentuvien tapahtumien kautta. Yhteistyöllä pyritään rakentamaan tapahtumatuotannon osaamiskeskittymä, joka osallistaa esiintyjät, tapahtumatoimijat, yrittäjät ja asukkaat. Samalla hanke kehittää Lahden omaa kaupunkikulttuuri-identiteettiä. Vahva kaupunkikulttuuri ja osallisuus lisäävät asukkaiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Naiset kuluttavat miehiä enemmän kulttuuripalveluita. Urheilutapahtumien rinnalla kulttuuripalveluiden kehittäminen lisää sukupuolten tasa-arvoa tapahtumapalveluiden saatavuuden osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Vahva kaupunkikulttuuri, ja asukkaiden ja yrittäjien osallistaminen sen luomiseen lisäävät yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.Fringe-festivaalien kattojärjestön tapahtumatoimijoiden koulutuspaketista löytyy työkalu tasa-arvoiseen asiakaspalveluun.
Kulttuuriympäristö 9 8
Hanke rakentaa uuden vapaan taiteen ja kulttuurin tapahtuman ja tapahtumien tuottamisen toimintamallin kautta lahtelaista kaupunkikulttuuria ja sitä kautta vahvistaa Lahden kaupunkikulttuuri-identiteettiä ja brändiä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lahti Fringe Festival hankkeessa selvitettiin ympärivuotisen tapahtumakonseptin ja palvelumallin luomista Lahteen kaupunkikulttuuritapahtumien tuotannolle ja kehittämiselle. Hankkeessa pilottina toteutettiin ensimmäinen Lahti Fringe Festival kaupunkikulttuuritapahtuma.

Hankkeen tuloksena syntyi kaupunkikulttuuritapahtuman toimintamallin kuvaus, e-palveluiden sähköinen palvelumalli sekä näiden testialustana toiminut tapahtumapilotti.

1. Toimintamallin kuvaus uudesta käyttäjälähtöisesti suunnitellusta alueen vahvuuksiin pohjaustuvasta tapahtumakonseptista koostui yhteiskehittämisen prosessista ja verkostokuvauksesta sekä ehdotuksen Lahti Fringe Festival 2019 tapahtumaan prosessiksi. Kaupunkikulttuuritapahtuman toimintamalli vaatii kattavan alueellisen yhteistyöverkoston kunnallisten toimijoiden, yritysten, yhdistysten, kuntalaisten ja alueellisten yhteisöjen välillä.

2. Hankkeessa kehitettyyn palvelukokonaisuuteen kuuluvat tapahtumalupiin liittyvät sähköiset alustat, tapahtumaviestintään liittyvät sähköiset kanavat, varaus- ja verkkokauppajärjestelmät sekä tapahtumaprojektin hallintatyökalut. Palvelumallia tulee miettiä asiakaslähtöisenä kokonaisuutena ja haasteena prosessissa on eri toimintojen yhteensovittaminen teknisesti ja palvelullisesti.

3. Pilottitapahtuman kautta saatiin selville kaupunkikulttuuritapahtuman tarvitseman verkoston laajuus sekä tapahtuman toteutuksen vaatima henkilöstö ja muu resurssi. Konsepti mahdollistaa monenlaisen työpanoksen (mm. yhteistyökumppani, vapaaehtoinen, opiskelija). Tärkeässä roolissa kaupunkikulttuuritapahtumissa on viestintä ja koko kaupunkiin levittäytyvän ohjelman markkinointi tarpeeksi ajoissa eri kohderyhmille. Kaupunkiorganisaatiolta Lahti Fringe Festival –pilotin kaltaiset tapahtumat vaativat monen kaupungin eri toiminnon yhteistyötä sekä kuntalaisten aktivointia mukaan tapahtuman toteutukseen.

Ympärivuotisen tapahtumakonseptin kehittämistä jatketaan hyödyntäen tapahtumakonseptin osia sekä hankkeessa luotua verkostoa resurssien puitteissa tulevien tapahtumien toteutuksessa. Lisäksi konseptin ja verkoston kehittämistä jatketaan osana Lahti Fringe Festival 2019 toteutusta.
Palvelumallin kehittämistä jatketaan osana kaupungin kehittämistoimintaa ja hankkeen aikana saatu osaaminen ja tieto toimivat ponnistusalustana kohti sujuvan sähköistä yhteistyötä tapahtumatuottajan, esiintyjän, mahdollistajan (kaupunki), osallistujan (yleisö) ja yrittäjien välillä.

Lahti Fringe Festival –tapahtuman nettisivut löytyvät www.lahtifringe.fi