Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73523

Hankkeen nimi: Digikulttuurikylä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Reetta Nousiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reetta.nousiainen(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7085071

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa viedään kulttuuriin ja paikallisuuteen perustuva lähimatkailu uudelle tasolle kehittämällä gps-paikannukseen perustuva virtuaaliopas, joka sisältää lisätyn todellisuuden elementtejä, kuvaa, kerrottua tarinaa ja palveluita. Opas esittelee vääksyläisiä luonto- ja rakennetun kulttuuriympäristön helmiä, paikallisia palveluita ja käyntikohteita aivan uudella tavalla. Opas kertoo paikan historiaa, valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurikohteita ja käyttöhetkellä avoinna olevat ostospaikat, kahvilat ja muut palvelut.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas Vääksyn alue kehittyy vielä tunnetummaksi Päijät-Hämeen vetonaulaksi, joka lisää alueen kiinnostavuutta ja kysyntää matkailijoiden ja uusien asukkaiden silmissä. Yritysten liiketoiminta ja ympärivuotiset toimintaedellytykset kasvavat ja pienetkin yritykset pääsevät mukaan osaksi digitaalista matkailumarkkinointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset, jotka toimivat Vääksyn alueella tai joiden liiketoiminta välillisesti liittyy alueeseen (esim. matkailuyrittäjät muualla Päijät-Hämeessä).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikalliset asukkaat, yhdistykset ja yhteisöt, Asikkalan kunta ja muut julkiset toimijat, joiden toiminta liittyy alueeseen. Muut alueet Suomessa ja maailmalla, jotka voivat jatkossa hyödyntää tämän hankkeen tekemää virtuaaliopasta oman alueensa kehittämisessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 711

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 95 711

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 136 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 136 730

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Asikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön sukupuolinäkökulman analysointi on tehty perustuen Lapin Letkan Suvauskoneen tulokseen. Hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti, vaikkakin Matkailualan koulutus on naispainotteista ja myös Vääksyn alueella palvelualojen pienyrittäjissä on naisenemmistö. Toisaalta teknologia-ala on voimakkaasti miespainotteista ja miehet ovat kiinnostuneempia sovelluksista. Haasteena onkin saada naisyrittäjät innostumaan digitaalisista markkinointivälineistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Virtuaaliopas tehdään sekä nais- että mieskäyttäjille soveltuvaksi. Teemojen valinnassa huomioidaan, että ne eivät ole yksinomaan asioista, jotka ovat tyypillisesti naisten tai miesten kiinnostuksen kohteena.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei, hankkeen päätavoite liittyy pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hankkeessa maisema ja kasvillisuus on arvokkainta luonnonvaraa, jonka käytön kestävyyttä hankkeella voidaan tukea.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke pyrkii suosimaan sellaisia liikennemuotoja ja pyrkii yhteistyöhön sellaisten yritysten ja järjestöjen kanssa, joiden toiminta ei lisää ilmastomuutosriskiä tai aiheuta kohtuutonta ekologisesti kuormitusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Alueen arvostus nousee ja siellä olevaa kasvillisuutta, kuten arvokkaita maisemapuita, halutaan vaalia. Eliöiden osalta merkityksellisin on Vääksynjoen kalakanta, jonka olemassaoloa voidaan tukea säilyttämällä joki luonnontilaisena, myös maisemallisesti arvokkaana.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Virtuaaliopas edistää etenkin sellaisen pienyrittäjyyden kasvua ja toimintaedellytyksiä, joka perustuu paikallisuuteen ja kestävällä tavalla hoidettavaan ympäristöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Virtuaaliopas on aineeton palvelu, joka rakennetaan tiedon, osaamisen ja jo olemassa olevan aineiston pohjalta kuluttamatta suuria määriä luonnonvaroja.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hanke edistää lähimatkailua, joka on vähähiilistä. Liikkuminen alueella oppaan avulla on sujuvinta jalan tai pyörällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Opas lisää tietoa alueen kulttuurihistoriasta ja lisää merkityksellisyyttä sen kokijalle. Merkitykselliseksi koettu asuinalue sitouttaa asukkaita ja lisää asukastyytyväisyyttä. Kiinnostava ympäristö myös houkuttelee liikkumaan. Hankkeessa voidaan myös osallistaa suurta yleisöä esimerkiksi aiemmassa hankkeessa perustetun Vääksyn tarinat -Facebook-ryhmän kautta (ryhmässä syyskuussa -17 n. 740 henkilöä). Pitkällä tähtäimellä alueen elinvoimaisuus kasvaa, mikä lisää hyvinvointia ja vähentää yhteiskunnallisia ongelmia.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Kehitettävä virtuaaliopas voi lisätä myös naisten kiinnostusta teknologiaa kohtaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Virtuaaliopas on julkinen ja ilmainen palvelu. Hankkeessa ei ole tarkoitus tehdä selkokielistä versiota, mutta oppaaseen tulee materiaalia, jota voi pelkästään joko katsella tai kuunnella. Oppaan käyttö ei välttämättä vaadi liikkumista paikanpäälle, joten sen käyttäjäryhmät ovat laajat.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke perustuu arvokkaan kulttuuriympäristön hyödyntämiseen kestävällä tavalla. Kulttuuriympäristöstä tullaan tietoisemmiksi ja sitä haluattaan vaalia ja hoitaa ominaispiirteitä säilyttävällä tavalla.
Ympäristöosaaminen 2 2
Ympäristöön tutustuminen monipuolisesti ja uudella tavalla herättää kiinnostuksen myös alueen ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kulttuurimatkailua edistävän hankkeen tavoitteena oli lisätä Vääksyn alueen vetovoimaa digitaalisuutta hyödyntäen rakentamalla elämyksellinen virtuaaliopas. Oppaassa tuodaan esille paikallisuutta ja kulttuuriympäristöön liittyviä tarinoita. Oppaan avulla kävijä voi kulkea kanavaseudun ja Vääksyn alueella kokien elämyksellisen matkan ja saaden tietoa häntä kiinnostavista käyntikohteista, kuten nähtävyyksistä, rakennuksista, ostosmahdollisuuksista tai ravintoloista. Matkailijan mahdollisuudella kokea kohteen tarinat ja paikalliset erityispiirteet on merkitystä kohteen vetovoimaisuuden kasvattamiselle. Paikallisuuden esiintuomisessa on teknisten ratkaisujen ohella panostettava erityisesti sisällöntuotantoon.

Hankkeessa kehitetty GoLocal.fi -virtuaaliopas vastaa ajankohtaiseen ja kasvavaan lähi- ja kulttuurimatkailun trendiin, jonka ytimessä on paikallisuus, local life. Gps-paikannukseen perustuva ja mobiililaitteille optimoitu GoLocal -virtuaaliopas paketoi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vanhan Vääksyn alueen nähtävyydet ja palvelut matkailijalle vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi, mikä lisää kohteen kiinnostavuutta vierailukohteena. Alueella toimivat pienetkin yritykset ja käsityöläiset ovat päässeet mukaan digitaaliseen matkailumarkkinointiin, mikä voi tunnettuuden kautta lisätä esimerkiksi liiketoiminnan laajentamisen edellytyksiä. Paikallisen kulttuuriympäristön erityispiirteiden huomioiminen voikin avata aluekehittämiseen uuden näkökulman, jonka vaikutukset voivat olla merkittäviä yhteisön elinvoiman sekä liiketoimintamahdollisuuksien kehittymisen kannalta.