Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73525

Hankkeen nimi: Valtatie 4 Inarin taajama

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Väylävirasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1010547-1

Jakeluosoite: PL 33

Puhelinnumero: 0295 34 3000

Postinumero: 00521

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: http://www.liikennevirasto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Irma Anneli Petäjäjärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tienpidon assistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irma.petajajarvi(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 726 5193

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten toimintaedellytyksiä Inarin taajamassa. Hankkeessa toteutetaan valtatien 4 perusparannus Inarin taajamassa. Hankkeen tuloksena Inarissa on paremmat mahdollisuudet kehittää matkailua. Hanke parantaa myös liikenteen turvallisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueella tällä hetkellä toimivat ja mahdollisesti uudet pk-yritykset. Hanke parantaa mm. matkailun ja kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi kohderyhmänä ovat matkailijat ja alueen asukkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut tienkäyttäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 116 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 116 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 232 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 232 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Pk-yritysten toimintaympäristö paranee, mikä edistää pk-yritysinvestointeja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Parantaa alueen liikenneturvallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Alueen viihtyisyys kasvaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin valtatien 4 perusparannus Inarin taajamassa. Hankkeen toimenpiteet ovat parantaneet Inarin pk-yritysten toimintaedellytyksiä, edistäneet niiden investointeja ja parantaneet myös liikenneturvallisuutta.