Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73526

Hankkeen nimi: Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.3.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rauman kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0138780-9

Jakeluosoite: Kanalinranta 3

Puhelinnumero: 02 834 11

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

WWW-osoite: http://www.rauma.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SUKSI JAANA KAARINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.suksi(at)rauma.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444 03 6301

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyödyntämällä alueen yhdyskuntajätteen ja muiden jätejakeiden jatkojalostusta voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa. Hankkeen aikana selvitetään erilaisia mahdollisuuksia ja toteutustapoja uuden modernin liiketoiminnan synnyttämiseen, hyödyntämään niin Rauman alueen kuin koko Satakunnan jätevirtoja. Tiettyjen jätejakeiden osalta synnytettävä palvelu on hyödynnettävissä Satakunnan maakuntaa laajemmallakin alueella, tarjoten alueellisia hyötyjä Raumalle.
Hankkeen aikana selvitetään ne jätevirtakokonaisuudet ja niiden sisältämät fraktiot, joiden varaan voidaan synnyttää uutta yritystoimintaa. Hankkeen päätyttyä on valmius jatkaa päätöksentekovaiheeseen uusien toimintamallien käyttöönotosta alueella ja uuden liiketoiminnan synnyttämisestä tutkittujen jätevirtojen hyötykäytön pohjalle. Hankkeessa on tavoitteena synnyttää valmis ehdotus liiketoimintamalliksi, jolla valmisteltua liiketoimintaa voidaan käynnistää.
Hankkeen toimenpiteet on jaettu yhdeksään toisiaan tukevaan ja täydentävään toimenpidekokonaisuuteen. Näiden avulla kartoitetaan nykytilanne sekä luodaan toimintamalli ja suunnitelma jatkon toteutukselle. Näitä toimenpiteitä ovat mm. jätevirtojen määrien ja sisältöjen määrittely, jätejakeiden erottelun toteutuksen ja tarvittavien laiteinvestointien kartoitus sekä niiden jatkojalostusmahdollisuuksien kartoitus ja jätejakeiden hyödyntämisen kannattavuuslaskelmat.

Hankkeen tuloksena on lyhyellä aikavälillä ratkaisumalleja jätteiden parempaan hyödyntämiseen. Hankkeen avulla voidaan käynnistää sarja asioita jotka johtavat alueellisen toiminnan aloittamiseen jätteiden käsittelyn kehittämiseksi.

Pidemmällä aikavälillä hankkeesta seuraa positiivisia vaikutuksia materiaalien paremman hyödyntämisen kautta, jolloin myös alueen päästöt vähenevät. Hankkeen tuotosten avulla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa, joka tarjoaa alueelle uusia työpaikkoja ja uutta toimeliaisuutta. Myös hankkeen avulla synnytettävän yritystoiminnan tuoma imagohyöty on merkittävä.

Hanke synnyttää uusia ekoinnovaatiota, edistää alueen kiertotalousosaamista ja kehittää yhteistyömalleja julkisen sektorin ja eri toimialoilta olevien yritysten välille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

”Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan” hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
1) Alueen jätehuollon toimijat
2) kunnat

4.2 Välilliset kohderyhmät

”Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan” hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
1) Alueen kaikki asukkaat
2) Alueen yritykset ja muut toimijat
3) kunnat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 136 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 136 780

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 195 400

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Rauman, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Siikainen, Säkylä, Merikarvia, Eura, Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Pomarkku, Nakkila, Pori, Kokemäki, Ulvila, Rauma, Jämijärvi, Eurajoki, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kanalinranta 3

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: Rauma

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta tutustumalla tilastoihin ympäristöteknologian toimialan työpaikkojen jakaumaan sekä tutustuttu www.minna.fi-palvelun tuottamiin tilastoihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminta keskittyy hyvin laajasti erilaisten jätevirtojen pienentämiseen ja jatkojalostukseen. Hankkeen toiminnnan kannlata ratkaisevaa on osallituvien yrityksien toimiala sekä asiantuntijoiden osalta erityisosaaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, toiminta keskittyy jätevirtojen jatkojalostukseen ja sen ympärille syntyvään liiketoimintaan sukupuolineutraalisti..

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Hanke edistää ekologisen kestävyyden periaatteita omissa toimissaan luomalla uusia,ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintamenetelmiä. Lisäksi hanke tukee luonnonvarojen käytön kestävyyden parempaa kehitystä tulevaisuudessa tukemalla ympäristöteknologioihin perustuvia tiimejä ja yritysaihioita omassa toiminnassaan. Satakunnassa tämä on erityisen merkittävää alueella jo olevan merkittävän cleantechosaamisen myötä, jonka toivotaan näkyvän myös hankkeessa tuotettavissa jätevirtojen jatkojalostustuotteissa ja menetelmissä. Hanke tuloksista riippuen voi tuottaa yritysaihioita yrittäjäksi haluavien ja monialaisten tiimien saataville.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Hanke tukee ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämistä tukemalla uusien innovaatioiden ja teknologioiden kehittämistä. Satakunnassa tämä on erityisen merkittävää alueella jo olevan merkittävän cleantechosaamisen ja HINKU-toiminnan myötä, jonka toivotaan näkyvän myös hankkeessa kerättävän jätevirta-määrien vähentämisessä kaatopaikoille. Hankkeen toimesta tuotetaan ympäristöosaamiseen tai resurssitehokkuuteen perustuvia ideoita, patentteja ja yritysaihioita yrittäjäksi haluavien ja monialaisten tiimien saataville.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hanke ei toimi aktiivisesti kasvillisuuden, eliöiden ja luonnonmonimuotoisuuden edistämiseksi, mutta tuntee oman vastuunsa ja pyrkii käyttämään omassa toiminnassaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä, resurssitehokkaita ja digitalisaatioon perustuvia menetelmiä. Hanke tukee aktiivisesti kaikkia sen piirissä olevia cleantech-toimialalle tähtääviä tiimejä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
HAnkeen tuloksena kaatopaikoille vietävän jätteen määrää pyritään vähentämään sekä kehittämään jätteistä raaka-ainetta uusille tuotteille. Tämä pienentää luonnonvarojen käyttöä ja kuormitusta. Hanke tuntee oman vastuunsa ja pyrkii käyttämään omassa toiminnassaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä, resurssitehokkaita menetelmiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Natura 2000 ohjelman kohteet eivät ole suoraan hankkeen toiminnan kohteena.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 6
Hankkeella selvitetään ne mahdollisuudet joita huonosti hyödynnetyt jätevirrat tarjoavat. Hankkeen loputtua toteuttajalla on vahva näkemys siitä, miten jätevirtojen parempi hyödyntäminen voidaan toteuttaa. Tähän sisältyy myös alustava ratkaisu siitä organisoimistavasta miten julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa tapahtuva toiminta voidaan tehokkaasti toteuttaa. Hankkeen tuloksena on lyhyellä aikavälillä ratkaisumalleja jätteiden parempaan hyödyntämiseen. Hankkeen avulla voidaan käynnistää sarja asioita jotka johtavat alueellisen toiminnan aloittamiseen jätteiden käsittelyn kehittämiseksi. Pidemmällä aikavälillä hankkeesta seuraa positiivisia vaikutuksia materiaalien paremman hyödyntämisen kautta, jolloin myös alueen päästöt vähenevät
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 3
Jätevirroista se osa jota ei voida jatkojaostaa päätyy energiakäyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Hankkeen tuotosten avulla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa, joka tarjoaa alueelle uusia työpaikkoja ja uutta toimeliaisuutta. Myös hankkeen avulla synnytettävän yritystoiminnan tuoma imagohyöty on merkittävä. Hanke synnyttää uusia ekoinnovaatiota, edistää alueen kiertotalousosaamista ja kehittää yhteistyömalleja julkisen sektorin ja eri toimialoilta olevien yritysten välille. Tämän myötä alueelle tarjoutuu mahdollisuuksia kiertotalouspuiston luomiseen yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
Hanke synnyttää uusia ekoinnovaatiota, edistää alueen kiertotalousosaamista ja kehittää yhteistyömalleja julkisen sektorin ja eri toimialoilta olevien yritysten välille
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Hankkeen tuloksena voi vähentyä jätteiden liikuttelu niiden määrien pienentyessä ja se vähentää logistiikan tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Ymäpäristön kuormitus ja luontoa säästävät ratkaisut sekä uudet liiketoimintaratkaisut voivat välillisesti vaikuttaa hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 2 1
Suomessa on yhä olemassa jakoa miesten ja naisten toimialoihin. Tätä jakoa hanke pyrkii omalta osaltaan purkamaan muodostaessaan asiantuntijoista monialaisia verkostoja, joiden kokoaminen perustuu ennen kaikkea jokaisen asiantuntijan henkilökohtaiseen osaamiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke tukee yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Tuoteideoiden ja tiimien arviointikriteereinä ovat yksilön/idean oma osaaminen ja lisäarvo. Ideoita ja yritysaihioita arvioidaan ja käsitellään tasavertaisesti niiden esittäjien taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 2 2
Ekologisuus ja ympäristöä säästävät ratkaisut sekä ympäristöystävällinen imago edistävät kulttuuriympäristön säilyvyyttä
Ympäristöosaaminen 7 4
Satakunnassa on vahvaa ympäristöosaamista ja lähialueilla myös tutkimusta. Hanke pyrkii aktiivisesti saamaan tätä osaamista ja ideoita toimiensa piiriin tukemalla ympäristöteknologioihin perustuvia tiimejä ja yritysaihioita. Ympäristöalan osaajat ovat merkittävä resurssi hyvin monenlaisessa liiketoiminnassa, ja tätä osaamista hanke aktiivisesti tukee mm. jätevirroista jatkojalostusinnovaatioita synnyttäessään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hyödyntämällä alueen yhdyskuntajätteen ja muiden jätejakeiden jatkojalostusta voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa. Hankkeen aikana selvitettiin erilaisia mahdollisuuksia ja toteutustapoja uuden modernin liiketoiminnan synnyttämiseen, hyödyntämään niin Rauman alueen kuin koko Satakunnan jätevirtoja. Tiettyjen jätejakeiden osalta synnytettävä palvelu olisi hyödynnettävissä Satakunnan maakuntaa laajemmallakin alueella, tarjoten alueellisia hyötyjä Raumalle.
Hankkeen aikana selvitettiin ne jätevirtakokonaisuudet ja niiden sisältämät fraktiot, joiden varaan voidaan synnyttää uutta yritystoimintaa. Hankkeen päätyttyä olisi valmius jatkaa päätöksentekovaiheeseen uusien toimintamallien käyttöönotosta alueella ja uuden liiketoiminnan synnyttämisestä tutkittujen jätevirtojen hyötykäytön pohjalle. Hankkeessa oli tavoitteena synnyttää valmis ehdotus liiketoimintamalliksi, jolla valmisteltua liiketoimintaa voidaan käynnistää.
Hanke selvitti kiertotalouspuiston toiminnan edellytyksiä Raumalle tai Eurajoelle, sijaintia sekä jalostettavia jätefraktioita. Tämä selvitys johti laajempaan selvitykseen jätteenpolttolaitoksen, ns. hyötylämpölaitoksen perustamisen edellytyksien kartoitukseen. Tutkimus tuotti asiaa puoltavia tuloksia ja tehtiin jatkoselvityksiä soveltuvasta laitostyypistä, sijainnista sekä liiketoimintamalleista.

Mikäli hankkeen tuotos, ekovoimalaitos-konsepti toteutuu myöhemmin, synnyttää se uusia ekoinnovaatiota, edistää alueen kiertotalousosaamista ja kehittää yhteistyömalleja julkisen sektorin ja eri toimialoilta olevien yritysten välille.