Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73542

Hankkeen nimi: Kone- ja laiteinvestoinnit

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.11.2017 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NOPAN METALLI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1010881-6

Jakeluosoite: Leipurintie 15

Puhelinnumero: +358 445990521

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.nopanmetalli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huotari Mauri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mauri.huotari(at)nopanauto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440286939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankitaan tuotantotoiminnan tehostamiseksi uusia koneita. Uusilla koneilla saadaan tuotantoa automatisoitua ja työn laatua parannettua vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia. Myös henkilömäärän kasvaessa tarvitaan lisää koneita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 632

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 74 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 632

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Leipurintie 15, Valimontie 10

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei liity hankkeeseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Haemme ensisijaisesti osaavaa henkilöstöä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
hävikki pienenee 10 %, koska materiaalit saadaan tarkemmin hyödynnettyä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole mahdollista hyödyntää vielä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 0
palkkaamme lisähenkilöstöä ensisijaisesti omalta paikkakunnalta mikäli riittävän ammattitaitoista väkeä löytyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei ole tässä projektissa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
alihankintoja tarvitaan vähemmän, jolloin raaka-aineiden kuljetuksia vaativa siirtely pienenee 20 %.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
työmenetelmät paranevat, osittaisen automatisoinnin ansiosta fyysisen työn määrä vähenee 20 %.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole hankkeen ensisijainen tavoite.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity tähän hankkeeseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei vaikuta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 0
Jätteiden määrä vähenee 15 %.

9 Loppuraportin tiivistelmä

loppuraportissa.