Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73559

Hankkeen nimi: Vähähiilisiin liiketoimintaprosesseihin energiatehokkaalla ICT:llä (ICT4LC)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: PL 300

Puhelinnumero: 03 31151

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.tut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari Soini

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.o.soini(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 8262890

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Vähähiilisiin liiketoimintaprosesseihin energiatehokkaalla ICT:llä" (ICT4LC) hankkeen tavoitteena on edistää satakuntalaisten pk-yritysten liiketoiminnan digitalisoitumista vähähiilisyys- ja energiatehokkuus huomioiden. Hankkeessa kehitetäään ja demonstroidaan menetelmiä, joilla satakuntalaiset yritykset voivat itsearvioida käyttämänsä ICT:n energiatehokkuutta ja siitä aiheutuvia päästöjä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä sähköenergian kulutuksen jakaantumisesta nykyaikaisessa tietojenkäsittelyinfrastruktuurissa, jotta pk-yritykset ja kuntatoimijat voisivat aiempaa tietoisemmin tehdä päätöksiä koskien ICT-ratkaisujaan. Hankkeessa kartoitetaan, analysoidaan ja kehitetään vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtääviä kansallisia sekä kansainvälisiä käytäntöjä ja menetelmiä. Selvitystyöhön pohjautuen laaditaan pk-yrityksille sekä myös kuntatoimijoille, työkaluja ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vähähiilisyyttä edistäviksi ja kestävää kehitystä tukeviksi energiasäästötoimiksi. Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat organisaatioiden liiketoimintojen ja tukiprosessien energiatehokkuuden arviointityökalut, vähähiilisten – digitalisaatiota hyödyntävien - liiketoimintaprosessien suunnittelumenetelmä(t) sekä vastuullisen ja vähähiilisen ICT:n edistäminen. Hankkeen tuloksia testataan kehitettävien työkalujen ja menetelmien pilotoinnilla sekä niiden demonstraatioilla satakuntalaisissa pk-yrityksissä ja kunnissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen tulosten varsinaisina hyödyntäjinä ovat satakuntalaiset pk-yritykset ja kuntien tietohallinto-organisaatiot sekä data-center toimintaa harjoittavat tai ohjelmistoja laativat organisaatiot. Erityisesti digitalisaatiota hyödyntämään pyrkivien organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisestä ja ympäristöasioista vastuulliset tahot ovat hankkeen tulosten ensisijainen kohderyhmä. Kohderyhmien edustajia osallistuu myös hankkeessa kehitettävien ja esiteltävien arviointi- ja mallinnusmenetelmien testaamisen ja demonstraatioihin.

Lisäksi hankkeen johdosta TTY Porin yksikköön/SEIntS kumuloituu osaamista energiatehokkaan ICT:n ja digitalisaation vaikutuksien arvioimiseksi kansallisten vähähiilisyystavoitteiden näkökulmasta.
Hankkeen tulokset ovat hankkeen jälkeen hyödynnettävissä myös kansallisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuluttajat ja ICT-palvelujen muut käyttäjät. Hankkeen tulokset julkaistaan vapaaseen käyttöön, joten ne ovat hankkeen jälkeen vapaasti ja avoimesti käytettävissä, esimerkiksi myös muiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden toimesta.

Kaikki hankkeessa tehtävä teknologiakehitys pyritään toteuttamaan käyttäen avoimia ja maksuttomia Open Source -komponentteja, mikä takaa hankkeen tulosten avoimen saatavuuden ja hyödyntämisen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 154 692

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 154 692

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 229 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 229 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Pohjois-Satakunnan, Rauman

Kunnat: Pori, Kankaanpää, Harjavalta, Merikarvia, Siikainen, Ulvila, Säkylä, Nakkila, Pomarkku, Rauma, Eura, Kokemäki, Huittinen, Jämijärvi, Karvia, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen tavoitteet tai toimintatavat eivät riipu sukupuolesta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteet tai toimintatavat eivät riipu sukupuolesta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet tai toimintatavat eivät riipu sukupuolesta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Sähkönkulutuksen pinentyminen vähentää samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Sähkönkulutuksen pienentyminen vähentää samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Digitaalisuuden kasvu ja materiaalitehokkuus tyypillisesti vähentävät ympäristöhaittoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Sähkönkulutuksen pienentyminen vähentää samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tiettävästi hanke ei vaikututa Satakunnan Natura 2000 ohjelman kohteisiin ollenkaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Digitaalisuuden kasvu ja materiaalitehokkuus tyypillisesti vähentävät materiaalien kulutusta ja jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
IoT laitteiden energiakulutusta vähentämällä on mahdollista ottaa käyttöön paikallisia energialähteitä, kuten laitekohtaiset aurinkopanelit jne.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Satakuntalaisten pk-yritysten osaamispohja ja ympäristötietoisuus kasvavat kuntatoimijoiden ja maakunnan yrityksien toimiessa energiatehokkuus- ja vähähiilisyys-demonstraatioiden toteuttajina
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Vähähiilisten digitaalisten liiketoimintaprosessien vahvana perustana on useimmiten mahdollisimman suuri materiaalitehokkuus
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Vähähiilisten digitaalisten liiketoimintaprosessien merkittävä parannus aiempaan on usein kuljetuksien optimointi ja vähentäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Hankkeen tuloksia monistamalla on mahdollista saavuttaa aiempaa vähähiilisempi yhteiskunta.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Naiset ja miehet ovat hankkeessa täysin tasa-arvoisessa asemassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät vaaranna monikulttuurista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on kulttuurisesti neutraali.
Ympäristöosaaminen 5 10
Hanke lisää ymmärrystä energiatehokkuudesta ja päästövähennyksiin liittyvästä problematiikasta paljastamalla digitalisaatioon liittyviä uhkakuvia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätuloksena suunniteltiin ja laadittiin kolme erilaista pk-yritysten itsenäiseen ja vapaaseen käyttöön
tarkoitettua verkkosivustoa. Niiden avulla Satakunnassa toimivien yrityksien, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden oli
maksutta ja luottamuksellisesti mahdollista arvioida omaa toimintaansa suhteessa seuraaviin seikkoihin: ICT:n
energiatehokkuus, pilvipalvelujen ympäristömyönteisyys ja vähähiilisten liiketoimintaprosessien kehitystilanne.

Kaikki ICT4LC-hankkeessa laaditut sivustot ovat nyt vapaasti kaikkien saatavilla. Ne ovat ohjeineen ja tuki- ja
lisäaineistoineen vapaasti ja maksutta kaikkien suomalaisten yritysten ja organisaatioiden käytettävissä verkko-
osoitteessa: https://www.avoinsatakunta.fi/ict4lc/ ja myöhemmin suoraan www.green-ict.fi.

Itsearviointisivustojen kehitystyössä hyödynnettiin satakuntalaisia yrityksiä käytettävyyden ja arviointitulosten hyödynnettävyyden varmistamiseksi.