Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73569

Hankkeen nimi: Työmaan asiakirjahallinnan digitalisointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2017 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LIEKE SUUNNITTELU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0684494-1

Jakeluosoite: Pohjolankatu 30

Puhelinnumero: 0447820201

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: http://www.lieke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niskanen Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.niskanen(at)lieke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447820201

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja julkaista mobiilikäyttöliittymällä operoitava rakennushankkeen dokumenttien vuorovaikutteinen hallintasovellus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 370

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 26 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 370

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjolankatu 30

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen parissa toimivien sukupuolijakaumalla ei ole merkitystä. Sopivimpia henkilöitä ja kontakteja hyödynnetään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen parissa toimivien sukupuolijakaumalla ei ole merkitystä. Sopivimpia henkilöitä ja kontakteja hyödynnetään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen parissa toimivien sukupuolijakaumalla ei ole merkitystä. Sopivimpia henkilöitä ja kontakteja hyödynnetään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 7
Välittömät vaikutukset oman yritystoiminnan paperittomuuteen siirtymisen kautta. Välillisesti samat vaikutukset tulevat sovelluksen laajemman käyttöönoton kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 7
Välittömät vaikutukset oman yritystoiminnan paperittomuuteen siirtymisen kautta. Välillisesti samat vaikutukset tulevat sovelluksen laajemman käyttöönoton kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Välittömät vaikutukset oman yritystoiminnan paperittomuuteen siirtymisen kautta. Välillisesti samat vaikutukset tulevat sovelluksen laajemman käyttöönoton kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Paperittomuutta ja liikkumisen vähentämistä edesauttava hanke on suotuisa myös ympäristönsuojelun kannalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 8
Välittömät vaikutukset oman yritystoiminnan paperittomuuteen siirtymisen kautta. Välillisesti samat vaikutukset tulevat sovelluksen laajemman käyttöönoton kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Paperittomuutta ja liikkumisen vähentämistä edesauttava hanke on suotuisa myös uusiutuvien energialähteiden käytön kannalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Hankkeen avulla kehitetään paikallisen yrityksen voimin ja paikallisia ostopalveluja hyödyntämällä sellainen lopputulos, joka edistää edelläkävijäasemassa toimimista ja kasvua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 5
Hankkeen avulla luodaan uutta aineettomaan tuotteeseen perustuvaa liiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 6
Vähentää paperikopioiden henkilöautojakelua sekä työmaan sisäistä turhaa ajankäyttöä liikkumiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Tiedon säilyttämisen varmistamisen ja ajantasaisuuden kautta lisätään työn mielekkyyttä ja tehokkuutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 9 9
Hankkeella luodaan mahdollisuuksia hyvälle kiinteistönpitotavalle, mikä on eduksi rakennuskannan kunnossapidolle pitkällä tähtäimellä.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hanke kaikkineen aktivoi omaa ja sidosryhmien tietotyöhön kohdistuvaa virtaviivaista ja resursseja säästävää toimintatapaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja julkaista mobiilikäyttöliittymällä operoitava rakennushankkeen dokumenttien vuorovaikutteinen hallintasovellus. Ohelmiston vaatimusmääritys ja ohjelmointityö sujuivat tehokkaasti ja laadukkaasti. Hankkeen oheistoimintoja, kuten myyntiä ja markkinointia saatiin toteutettua suunnitellusti. Ratkaisun hyödyt on tunnistettu asiakkaiden keskuudessa ja asetetut tavoitteet saavutettu kaikkiaan hyvin.