Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73585

Hankkeen nimi: Kasvun esteiden poistaminen ja läpimenon parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.11.2017 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JETMASTERS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1086291-5

Jakeluosoite: Hirsalantie 11

Puhelinnumero: +358 500482243

Postinumero: 02420

Postitoimipaikka: JORVAS

WWW-osoite: www.jetmasters.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lahtinen Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.lahtinen(at)jetmasters.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500482243

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa pyritään poistamaan esteet, jotka hidastavat läpimenoa. Otetaan käyttöön mys uutta tekniikkaa ja IT-sovelluksia. Tavoite on lisätä liikevaihtoa sisäisellä kehittämisellä ja rajatuilla investoinneilla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 831

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 831

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pakkastie 5

Postinumero: 87500

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei liity aiheeseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ei liity aiheeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei liity aiheeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jetmasters Oy toteutti hankkeen, jonka päätavoite oli kannattava kasvu. Hanke piti sisällään tuotannon sujuvoittamista järkevillä täsmähankinnoilla -kuten nosto- ja siirtokaluston ja hitsaamon parannuksilla, sekä tuotannonohjauksen modernisoinnilla, jonka osalta kyettiin tekemään palvelinympäristön uudistus, ohjelmiston vaihdon perusselvitys, toteutussuunnitelma sekä kustannusten määrittely. Hankkeen aikana yrityksen liikevaihto kasvoi merkittävän määrän, missä mm hitsauksen ja koneistuksen kehittymisellä on ollut vaikutuksensa.