Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73590

Hankkeen nimi: Digiväylä - infraosio

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Outokummun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0207604-1

Jakeluosoite: PL 47, Hovilankatu 2

Puhelinnumero: 013 - 5591

Postinumero: 83500

Postitoimipaikka: Outokumpu

WWW-osoite: http://www.outokummunkaupunki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarkko Karvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kaupunkirakennejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.karvonen(at)outokummunkaupunki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7559 330

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Outokummun kaupunki on panostanut viimeksi kuluneen kuuden vuoden aikana voimakkaasti matkailuliiketoiminnan kehittämiseen. Matkailun vetonaulakohde - Vanha Kaivos - sijaitsee kaupungin keskustan välittömässä tuntumassa. Kummunkadun infran ja sen varrella olevien yritysten liiketoimintaympäristön digitalisaation myötä Outokummun matkailu- ja palvelualojen yritysten liiketoimintaympäristö laajenee käsittämään saumattomasti koko kaupungin maantieteellisen alueen, mikä palvelee erityisesti kaupungin pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja elinkeinoelämää kokonaisuudessaan: uusittu Digiväylä konseptin mukainen ekosysteemi "valuttaa" matkailijat muualta Suomesta kaupan ja palvelualan yritysten asiakkaiksi niin Outokummun kaupungin keskustaan, kuin siitä edelleen Vanhalle Kaivokselle ja muihin matkailu- ja palvelualan yritysten tuotteistettuihin palveluihin. Samalla digiväylä konseptin oheen kehitettävät oheispalvelut antavat lisäarvoa jo nykyisellään palveluita Outokummun alueella käyttäville ihmisille eli kaupungin ja sen hankinta-alueen (Tuusniemi, Viinijärvi, Polvijärvi, Kaavi) asukkaille.

Kohde täydentää jo olemassa olevia kiviteemaan rakennettuja sisältöjä; Eero Mäkisen kivipuisto ja Maan Aarteet kivinäyttely ja tekee koko kaupungin keskustasta kiinnostavan matkailukohteen sekä oppimisympäristön. Digiväylä -hankekokonaisuuden kannalta tärkeätä on, että luonnonkivien käytöllä pintarakenteissa saadaan alustat riittävän valmiiksi, jotta siihen voidaan yhdistää mobiilialusta ja AI-maailma edellä mainittua aikajanaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Kummun Kadun infran uusiminen (infrahanke), geologinen aikajana ja sopiva väri- ja valaistusteema ovat edellytyksenä Digiväylän toteuttamiselle.

Digiväylä hankekokonaisuuteen oleellisesti kuuluu, että kaupungin keskuskadulla toteutetaan sen maanpäällisten ja alaisten osien nykyaikaistaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Outokummun kaupungin ja sen hankinta-alueen asukkaat (Polvijärvi, Kaavi, Tuusniemi, Viinijärvi); Kummunkadun turvallisuuden ja viihtyisyyden paraneminen
- Potentiaaliset pk-yritysten uudet asiakkaat, erityisesti uudet matkailijat
- kulttuuri- ja muut luovien alojen toimijat, joille uudistettu Kummunkatu tarjoaa esiintymisareenan. Nämä palvelut monipuolistavat kuntalaisille ja matkailijoille tarjottavia tapahtumia ja palveluja

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 489 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 489 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 979 999

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 979 999

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Outokumpu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää naisten työllistymismahdollisuuksia luomalla uusia palvelualan yrittäjyys- ja työmahdollisuuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke luo paikkakunnalle mahdollisuuksia uusille naistyöpaikoille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, ei kuitenkaan ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
materiaalien kierrätys, valitaan aikaa kestäviä materiaaleja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
pintavedet ohjataan hallitummin, valumavesien kiinteistöille aiheuttamat riskit pienenevät
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
pintavedet ohjataan hallitummin, jolloin riski pohjavesien pilaantumisesta pienenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
materiaaleja kierrätetään ja jätteet lajitellaan, käsitellään asianmukaisesti
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
integroi Vanhan Kaivoksen ja kaupungin keskustan, parantaa palveluiden saavutettavuutta, mahdollistaa uuden yritystoiminnan käynnistymisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
geologisen oppimisympäristön luominen ja sen käytön tuotteistaminen sekä mahdollistetaan samalla niihin liittyvävän mobiilialustan luominen sovelluksineen, joka ei toteudu ilman infrahanketta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
liikenneturvallisuuden parantuminen, Kummunkatu on kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa luokiteltu yhdeksi kaupungin vaarallisimmista kaduista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
keskustan viihtyisyys, liikenneturvallisuus, palvelutarjonta lisääntyy
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Luo edellytyksiä naistyöpaikkojen lisääntymiselle erityisesti palvelualoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
neutraali
Kulttuuriympäristö 7 7
integroi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vanhan Kaivoksen alueen kaupungin keskustaan, rakentuu miljöö, joka mahdollistaa kulttuurituotantoja kadulla sekä mobiilialustalla (kts. toinen osahanke).
Ympäristöosaaminen 5 3
geologinen oppimisympäristö

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digiväylän Infraosio tukee samaan aikaan toisena tehtyä Digiväylän oppimisympäristön kehittämistä. Infra hankkeessa luotiin myös alusta ja puitteet oppimisympäristön kehittämiselle. Liikenneturvallisuus parantui merkittävästi. Rakennetut leveät kevyenliikenteenväylä mahdollistavat yrityksien jalkautumisen kadunvarteen lisäksi katualueella on tilaa järjestää kulttuuri ja katutapahtumia. Nämä osaltaan parantavat kaupankäynnin edellytyksiä.

Geologinen aikajana yhdessä erityisvalaistuksen kanssa houkuttelee matkailijoita ja kuntalaisia puoleensa. Käytännössä tämä on sujuva jatkumo jo aiemmin rakennetun Vanhan kaivoksen/ Eero Mäkisen kivipuiston ja Kummunkadun välillä. Erityisvalaistus mahdollistaa kuhunkin teemaan soveltuvan erävärisen valaistuksen jonka intensiteettiä voidaan muutella (virvatulet).