Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73592

Hankkeen nimi: Koulutusosaamisesta Kainuun vientituote

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 771 8807

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa ’Koulutusosaamisesta Kainuun vientituote’ tavoitteena on käynnistää koulutusorganisaatioiden Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) sekä Kainuun ammattiopiston (KAO) kansainvälinen koulutuksen vienti tiiviissä yhteistyössä vientiyritysten kanssa. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että koulutusorganisaatiot tekevät koulutuspaketteja yhdessä yritysten kanssa.

Yritykset pystyvät hankkeessa kehittämään koulutuspaketteja, jotka soveltuvat joko henkilöstön koulutuksiin tai asiakkaiden tarpeisiin. Esimerkiksi koneiden ja laitteiden ylläpitoon sekä käyttöön liittyvät koulutukset ovat hankkeessa kaavailtuja koulutuspaketteja. Erityisesti keskitytään etäopetus ja -ohjaus ratkaisuihin, joiden avulla pystyään kustannustehokkaasti ohjaamaan kaukana olevaa henkilöstöä tai asiakkaita. Hankkeessa on tarkoitus kehittää koulutusalusta, joka mahdollistaa kustannustehokkaan tavan järjestää niin online- kuin offline-koulutusta ja erityisesti lisättyä todellisuutta (AR) ja virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntäviä ratkaisuja. Koulutusalusta on ns. etäoppimisplatform, jonka tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän kautta mahdollisuuden tarjota eri kohderyhmille erilaisia koulutussisältöjä, sekä mahdollistaa uusien koulutussisältöjen lisäämisen koulutustarjontaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään koulutuksen vientiä, joka on nopeasti kasvava ala Suomessa.

Hanke on luonteeltaan strateginen, koska sen avulla vahvistetaan kansainvälistä osaamista alueella, tiivistetään yritysten ja koulutusorganisaation yhteistoimintaa sekä varmistetaan koulutussektorin taloudellisia toimintamahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen. Monipuolisempi taloudellinen tulopohja vahvistaa koulutusorganisaatioiden asemaa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä.

Hankkeen tuloksena syntyy vähintään viisi koulutusvientituotetta. Tuotteita on kahden tyyppisiä. A) ’Ulkoistuspalvelu’- tuotteet asiakkaina ovat vientiyritykset, jotka haluavat ulkoistaa vientituotteidensa koulutuspalveluista osan. Näissä tapauksissa koulutusorganisaatiot toimivat alihankkijoina suomalaisyrityksille, jotka vuorostaan monipuolistavat omaa tuotevalikoimaa. Osin nämä ulkoistuspalvelut soveltuvat myös yritysten oman henkilöstön koulutukseen. KAMK ja KAO vastaavat oman tuotteen sisällöstä ja toteuttamisesta. B) Toinen tuotetyyppi on ’suoramyynti’- koulutustuotteet, joissa koulutusorganisaatiot hoitavat itse koko myynti- ja tuotantoprosessin kansainvälisille asiakkaille alusta loppuun. Koulutusviennin teknologisena perustana toimii hankkeessa kehitettävä etäoppimisalusta, joka mahdollistaa tehokkaan paikasta riippumattoman koulutuksen ja vähentää matkustamisen tarvetta, kun kouluttajan ja koulutettavien ei tarvitse olla fyysisesti samassa paikassa. Hankkeessa selvitään koulutusorganisaatioiden viennin organisoimisvaihtoehtoja. Vaihtoehtoina ovat nykyinen tapauskohtainen toimintamalli, yhteisyritys tai liittyminen koulutusvientirenkaisiin.

Hankkeessa on työpaketti molemmille koulutusvientituotteille. Hankkeessa alkuun painottuvassa, volyymiltaan isommassa ulkoistuspalvelu-tuotteiden työpaketissa keskitytään sisällön tekemiseen ja virtuaalisten opetusmenetelmien kehittämiseen. Hankkeen loppupuolelle painottuvassa koulutustuotteiden ’suoramyynti’ työpaketissa painopiste on myyntikanavien luomisessa kansainvälisiin asiakkaisiin, mutta myös tuotekehitystä tehdään tässä työpaketissa.

Hankkeen vaikutuksena kainuulaiset yritykset ovat saanet uusia palvelutuotteita ja koulutusorganisaatioiden toimintakyky toimia markkinalähtöisesti on vahvistunut. Kainuun elinkeinoelämän kansainvälinen vienti on laajentunut koulutustoimialalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä ovat vientitoimintaa harjoittavat alueen teollisuus- ja ICT-yritykset sekä mukana olevat koulutusorganisaatiot, jotka yhdessä kehittävät vientiä kohdemaihin. Kohderyhmänä on myös teollisuusyritykset, jotka voivat hyödyntää projektissa kehitettyjä tuotteita ja teknologioita organisaation sisällä oman henkilökunnan osaamisen kehittämisessä ja ulospäin parantamalla asiakaspalvelua.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä voidaan nähdä mahdolliset alihankintayritykset, start-up yritykset sekä eri ICT- palveluja tarjoavat yritykset Kainuussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 747

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 263 927

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 359 478

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty. Kajaanin ammattikorkeakoulu pyrkii kuitenkin edistämään sukupuolten tasa-arvoista kohtelua osana kaikkea toimintaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma tarkastellaan hankkeen toiminnoissa, jos/kun viennin edistämisessä tulee eteen tilanteita, joissa toimiala on mies-/naisvaltainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta tasa-arvon edistäminen huomioidaan toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Vähentää päästöjä pienentyneen matkustustarpeen myötä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Yrityksille ja koulutusorganisaatioille syntyy mahdollisuus toimia koulutusviennin alalla ja luoda uusia tulovirtoja alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Projektissa kehitetään uusia koulutusvientituotteita ja -palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 -5
Vähentää liikkumisen ja logistiikan tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Uusien työmahdollisuuksien luominen koulutusviennin alalle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

’Koulutusosaamisesta Kainuun vientituote’ hankkeen tavoitteena oli ”käynnistää koulutusorganisaatioiden Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) sekä Kainuun ammattiopiston (KAO) kansainvälinen koulutuksen vienti tiiviissä yhteistyössä vientiyritysten kanssa.” Hankkeessa oli tarkoituksena kehittää koulutusalusta, joka mahdollistaa kustannustehokkaan tavan järjestää niin online- kuin offline-koulutusta ja erityisesti lisättyä todellisuutta (AR) ja virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntäviä ratkaisuja. Koulutusalusta on ns. etäoppimisplatform, jonka tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän kautta mahdollisuuden tarjota eri kohderyhmille erilaisia koulutussisältöjä, sekä mahdollistaa uusien koulutussisältöjen lisäämisen koulutustarjontaan.

Hanke päättyi 30.6.2020. Hankkeen pääasiallisina tuloksina voidaan mainita:
1) Etäkoulutuksen ja teknisen tuotetuen tehokkaaseen järjestämiseen kaupallisia sovelluksia hyödyntävä ratkaisu, joka on otettu erityisesti KAO:lla aktiivisesti käyttöön ja Edukai Oy on lähtenyt kaupallistamaan ratkaisua uusien koulutuspalveluiden kautta.
2) Teknologiakehityksen tuloksena prototyypit omasta ratkaisusta, jossa kaupallisten ohjelmistojen sijaan pystytään tarjoamaan organisaatioille räätälöitävä ratkaisu, jonka jatkokehittäminen uusien ominaisuuksien lisäämiseksi mahdollistuu.
3) Spin off -yrityksen käynnistämistä valmisteleva työ omien teknologioiden kaupallistamiseen.
4) Hattrick-ratkaisua hyödyntävien koulutustuotteiden kehittäminen (tavoitteena vähintään viisi kappaletta): tuloksena neljä brändättyä koulutustuotetta. Hattrickiä on myös pilotoitu ja otettu laajamminkin käyttöön mm. metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa, ajoneuvotekniikan kouluttamisessa KAOn etäpisteissä sekä raskaskonemekaanikkojen oppisopimuskoulutuksessa yrityksille.
5) Hankkeen aikana pilotoitiin myös teknisen tuotetuen antamista kotimaasta kohdemaahan yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa ja opastettiin yrityksiä hankkeessa hyväksi todettujen laitteiden ja sovellusten käyttöön.
6) Uusien työpaikkojen syntyminen, 4 kpl.