Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73607

Hankkeen nimi: Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen - vapaa-ajan ja matkailun välittömät ja välilliset toimijat

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden seutu - Lahti Region Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1074350-2

Jakeluosoite: Salpausselänkatu 7

Puhelinnumero: +358 300 472 222

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: http://www.visitlahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arja Heinämäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arja.heinamaik(at)lahtiregion.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 198 4968

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa keskitytään maakunnallisen matkailustrategian toteutukseen talvimatkailun sekä tätä kautta ympärivuotisen matkailun vetovoiman ja kokonaishyödyn kasvattamiseksi. Hanke vahvistaa matkailutulon kasvun kautta yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Edun saajina projektissa ovat seudun mikro- ja pk-yritykset. Kun seudun matkailullinen vetovoima ja tunnettuus kasvaa, matkailijoiden määrä lisääntyy ja alueelle jäävä matkailutulo kasvaa ja yritysten työllistävä vaikutus vahvistuu. Alueelle jää välillistä ja välitöntä matkailutuloa. Talvisesonki on ns. matalasesonki, jonka aikana toimialalla on tarve lisätä merkittävästi vetovoimaa.

Lahden seudun matkailuyritykset ovat pieniä tai keskisuuria, jotka tarvitsevat vetovoimaisten elämyskokonaisuuksien rakentamiseksi toinen toisiaan. Seudulta puuttuu yksi yksittäinen vetovoimainen matkailukohde. Innovaatiot ja uudet aihiot syntyvät näin ekosysteemin eri toimijoiden ja yritysten välillä. Yksin tai yksittäisenä toimijana tai yrityksenä on vaikea saada aikaiseksi matkailun merkittävää kasvua tai olla riittävän vetovoimainen.

Lahden seudun talvimatkailun kasvattamiseksi on matkailu- ja tapahtumatoimijat sekä yrittäjät saatettava alueellisesti ja ajallisesti vahvemmaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada yhteistyön kautta syntyneet tuotokset markkinoille ostettavina kokonaisuuksina.

Projektin tavoitteena on kehittää talvimatkailun elämysekosysteemi, muotoilla ekosysteemin eri toimijoiden ja yritysten palvelutarjonnasta lapsiperheille vetovoimaisia palvelukokonaisuuksia, markkinoida ja viestiä uusista palvelukokonaisuuksista sekä saattaa palvelut ostettavaan muotoon eri digitalisesti myyntijärjestelmien kautta välitettäväksi. Matkailun kautta Lahden seudun ulkopuolella eri digitaalisten kanavien kautta näkyville tuleva talvinen lapsiperheille suunnattu elämyksellinen teemakokonaisuuden voidaan olettaa lisäävän myös seudun vetovoimaa asuinalueena. Aktiivisella esillä ololla vahvistetaan mielikuvaa myönteisenä, tapahtumarikkaana matkailu- ja asuinalueena, jossa on mukava matkailla ja asua.

Tavoitteena on kasvattaa vuoden 2019 osalta talvikauden tammi-huhtikuu matkailijavolyymeitä n. 1% (n. 2000 majoitusvuorokautta) sekä vahvistaa seudun mielikuvaa ja kiinnostavuutta talvimatkailukohteena 2-3 prosenttiyksiköllä. Sponsor Insightin toteuttaman trackingin mukaisesti, lähtöhetken taso n. 32 % päämarkkina-alueesta pitää seutua talvimatkailukohteena kiinnostavana.

Talvimatkailun ekosysteemin avulla erilaistetaan Lahden seudun tarjontaa Etelä-Suomessa, koska seudulla on luontaisia vahvuuksia tehdä itsestään kansallisesti Etelä-Suomen talven ykkösperhelomamatkailukohde.

Tavoitteena käynnistää ekosysteemien malli talvimatkailussa, mutta hyödyntää kokemuksia toisen matalasesongin syksyn palvelumuotoilussa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämeen matkailu- ja elämyspalveluita tuottavat yritykset ja muut toimijat; järjestöt, seurat, kulttuuritoimijat, sisäleikkipuistot esim. Tykkimäki, Parkour-halli, Trampoliiniparkki, LADEO-kiipeilykeskus. Lisäksi urheiluopistot Vierumäki, Pajulahti sekä muut liikuntapalveluita tuottavat toimijat. Kulttuuripuolella Lasten talvikarnevaali, ValtterBottas Talvirieha (uusi) sekä muut lasten liikuntapahtumat kuten Lasten talviolympialaiset, Lasten Finlandia. Lahden hiihtoseuran järjestämät hiihtokoulut (Wernerin hiihtokoulu) tai mäkihyppykoulu on tarkoitus saataaa mukaan myös elämysekosysteemiin. Yllä olevat vain esimerkkejä. Näitä on projektissa tarkoitus kartoittaa lisää.

Kohderyhmän selkiyttäminen. Lahden seudun talvikuukausien matkailuelämystarjonnassa on yksi poikkeuksellinen piirre verrattuna Suomen talvikuukausiin. Lahden seudulla on talvella paljon erityisesti tapahtumatarjontaa erityisesti lapsille ja lapsiperheille. Tätä sisällöllistä vahvuutta voidaan hyödyntää vahvemmin.

Aktiivinen Lahden seudulla lapsille suunnattu talvikulttuuri- ja liikuntatapahtumatarjonta yhdistettynä muuhun seudun talvikuukausiin ajoittuviin elämyksiin ja aktiviteetteihin tarjoaa mahdollisuuden rakentaa talvimatkailun sisältöä erityisesti lapsiperheiden tarpeista ja näkökulmasta. Seudun tarjonnasta Hollolan laskettelumahdollisuudet, Salpausselän hiihtoladut sekä maakunnan urheiluopistot ja liikuntapaikat tarjoavat kivaa talvitekemistä ja yhdessäolomahdollisuuksia.

Sisältöä täytyy muotoilla helpoksi ostettaviksi kokonaisuuksiksi ja vetovoimaisiksi tuotteiksi, jotka mahdollisuuksien mukaan saatetaan sähköisesti ostettavaan muotoon. (=tuotteistaminen/palvelumuotoilu/digitalisaatio).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapsiperheiden kautta tavoitetaan myös aikuiset ja vanhemmat. Ekosysteemin kautta syntyvää teemaan pystytään mahdollisesti hyödyntämään myös yritys- ja ryhmämatkailun asiakkaita talvisesongin aikaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 105 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Salpausselänkatu 7

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei huomioida hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Ympäristöarvot huomioidaan mm. liikuntamuodot ja elämykset luonnossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Ympäristöarvot huomioidaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Kestävä kehitys huomioidaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Ekosysteemin kautta syntyvä osaaminen jää alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Palveluiden muotoilua ja kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Keskeisessä roolissa palveluiden muotoilussa helppo saavutettavuus ja sähköiset järjestelmät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Lahden seudun matkailun yksi keskeinen vetovoimatekijä. Tavoitteena erityisesti sen hyödyntäminen talvimatkailussa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Kansainvälisyys.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hyödynnetään luontoa sekä ruoka- ja tapahtumakulttuuria palveluiden muotoilussa.
Ympäristöosaaminen 1 1
Kohderyhmä lapsiperheet. Kohderyhmän palveluiden muotoilussa huomioidaan erityisesti luontoelämykset keskeisenä osana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa keskityttiin maakunnallisen matkailustrategian toteutukseen talvimatkailun sekä tätä kautta ympärivuotisen matkailun vetovoiman ja kokonaishyödyn kasvattamiseksi. Hanke vahvisti matkailutulon kasvun kautta yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Edun saajina projektissa olivat seudun mikro- ja pk-yritykset, jotka olivat aktiivisesti mukana hankkeen toteutuksessa.

Yritysten matkailupalveluiden muotoilun kohderyhmäksi hankkeessa valittiin lapsiperheet, joiden kautta vahvistettiin seudun matkailullista vetovoimaa erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Koska Lahden seudulta puuttuu yksi yksittäinen vetovoimainen matkailukohde, tarvittiin matkailuyrittäjien tuoteinnovointia ja
yhteistyötä eri toimijoiden välillä Lahden seudun talvimatkailun kasvattamiseksi vahvemmaksi kokonaisuudeksi, elämysekosysteemiksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli saada yhteistyön kautta syntyneet tuotokset markkinoille ostettavina kokonaisuuksina.

Hankkeen aikana kehitettiin talvimatkailun elämysekosysteemi, muotoiltiin ekosysteemin eri toimijoiden palvelutarjonnasta lapsiperheille vetovoimaisia palvelukokonaisuuksia, tehtiin uusista
palvelukokonaisuuksista markkinointiviestintää sekä muotoiltiin yhteistyössä yrittäjien palvelut ostettavaan muotoon eri digitalisten myyntijärjestelmien kautta välitettäväksi.
Aktiivisella esillä ololla vahvistettiin mielikuvaa myönteisinä, tapahtumarikkaana matkailualueena lapsiperheille.

Hankkeen aikana tehtiin useita, johdonmukaisia toimenpiteitä:
3.1.1 Kartoitukset
Jotta päästiin selville lapsiperheiden ostokäyttäytymisestä ja perhematkailun trendeistä, tehtiin erilaisia kartoituksia sekä asiakas- että yrittäjäkenttään.
Asiakaskyselyllä kartoitettiin lapsiperheiden mieltymyksiä matkailupakettien hankintaan sekä ostokäyttäytymiseen, verkossa tai paikan päällä matkailukohteissa. Saadut vastaukset vahvistivat ajatusta tuotteiden paketoinnista sekä verkkokaupan merkityksestä, kaiken kaikkiaan helposta tavasta lähimatkailla ja ostaa palveluja yhdestä paikasta.
Hanke suoritti myös seudun matkailusidonnaisten lapsiperhepalveluiden tuottajien kartoituksen. Kartoitukseen kutsuttiin mukaan perinteisen matkailutoimijajoukon lisäksi matkailulle ei niin tyypillisiä toimijoita, kuten urheiluseuroja, jotka toteuttavat erilaisia lapsille suunnattuja palveluita. Alkukartoituksessa kysyttiin sen hetkisistä tuotteista, tulevista mahdollisuuksista, hinnoittelusta sekä halukkuudesta osallistua tulevaan tuotekehitykseen.
3.1.2 Workshop / ideapäivät
Tehtyjen kartoitusten perusteella pidettiin kaksi ideapäivää, joihin kutsuttiin kartoituksessa löydettyjä lapsiperhematkailuyrittäjiä. Ideapäivillä kartoitettiin yrittäjiltä uusia talvimatkailutuotteita sekä yrittäjien halukkuutta toimia yhteistyössä erilaisten matkapakettien rakentamiseksi myyntiin. Ideapäivillä mietittiin myös alueen vetovoimatekijöitä, asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä, kohderyhmiä, mitä kanavia pitkin kohderyhmä tavoitetaan sekä viestinnällisiä kärkiteemoja.
3.1.3 Palvelumuotoilu
Työpajoissa aloitettiin yrittäjien kanssa talvimatkailutuotteiden palvelumuotoilu, jota jatkettiin vielä työpajojen jälkeen yhdessä yrittäjien kanssa. Tuotteistustyötä tehtiin n. 50 yrittäjän kanssa. Lisäksi analysoitiin, minkä kanavien kautta lapsiperheet nykyisin sekä erityisesti tulevaisuudessa tavoitetaan. Keskeisenä oli mm. digitaalisen kanavakäyttäytymisen arviointia. Tavoitteena oli myös lisätä erityisesti yrittäjien ymmärrystä nykyajan lapsiperheiden tarpeista ja siitä, miten lapsiperheitä voitaisiin digitaalisten kanavien kautta entistä aktiivisemmin tavoitella. Kerätyt tuotteet muotoiltiin hankesuunnitelman mukaisesti digitaalisesti VisitLahti -Citybreak-järjestelmään loppuasiakkaalle välitettäväksi palveluksi.
3.1.4 Konseptointi ja markkinointiviestintä
Kootut yrittäjien lapsiperheille suunnatut matkailupalvelut konseptointiin kolmeksi seudun matkailupalvelutarjonnan vahvuuksia vastaaviksi palvelukokonaisuuksiksi helpottamaan loppuasiakkaan valintaa ja kuvaamaan Lahden seudun monipuolista lapsiperhematkailukokonaisuutta. Yrityskentältä kerättyjen tuotteiden pohjalta hahmottui Lahden seudun lapsiperhematkailun kolme konseptia: luonto, liikunta ja kulttuuri. Näille kolmelle konseptille hahmoteltiin lapsiperheitä puhuttelevat visuaaliset ilmeet ja yrityskentältä kerätyt digitaalisesti muotoillut tuotteet sijoiteltiin syntyneiden konseptien alle.
Kattoteemaksi koko lapsiperhematkailulle muodostettiin käsite ”Happi Family”, joka kuvaa puhdasta ilmaa, luontoa ja aktiviteetteja sekä yhdessäoloa. Kattoteemalle visualisoitiin myös teemanmukainen tunnus, joka jalkautettiin alateemakohtaisten tunnusten kanssa mukana olleille yrityksille myös käytettäväksi. Viestinnässä käytettiin myös #talvikivaa #salpausselkä, #visitlahti, #lahtiregion ja #visitpäijänne -tunnuksia.
Viestinnän perustaksi hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin https://visitlahti.fi/lapsiperheille -teemasivusto. Sivustolle lisättiin kaikki yritysten matkailupalveluiden tuotteistustyön ja tuotekartoituksen aikana muotoillut palvelut ja tuotteet sekä perhekohteet liikunta-, luonto-, kulttuuri-, tapahtuma- ja majoitusteemojen alle.
Yrittäjien palveluita esittelevä viestinnän pilotointi suunnattiin eteläisen Suomen kaupunkilaisille lapsiperheille, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Kohderyhmänä olivat lähilomia suosivat perheet, joiden arvoissa korostuvat vastuullisuus ja elämyksellisyys sekä vapaa-ajanviettotavoissa luonnossa liikkuminen ja kotimaanmatkailu yhdessä perheen kanssa. Viestintä päätettiin kohdentaa perheenäideille, joiden rooli päätöksentekijänä korostuu perhelomia varattaessa.
Lapsiperheille muotoilluista yrittäjien matkailupalveluista talven viestintätoimenpiteet ajoitettiin viikoille 3-12/2019 eli aktiivisimpaan lapsiperheiden talvilomasesonkiin. Viestintätoimenpiteisiin kuului tarkkaan kohdennettua printti- ja digimainontaa, uutiskirjeitä sekä messunäkyvyyttä. Toimenpiteitä käytiin läpi yritysten kanssa digimarkkinoinnin ja kohderyhmäkohtaisen viestinnän osaamistason kohottamiseksi.
Palvelumuotoilulla sekä hankkeessa kehiteltyjen lapsiperheille suunnattujen palveluiden esille tuomisella saatiin hyviä tuloksia, kts. yhteenveto kappaleen lopussa.
Onnistunutta talvimatkailun yrittäjien lapsiperheille muotoiltujen matkailupalveluiden konseptointia ja toimintamallia haluttiin jatkaa myös kesäkaudelle. Hyvien talvikokemusten rohkaisemana päätettiin panostaa Happi Family -kesäkokonaisuuden rakentamiseen ja palveluiden muotoilemiseen yhteistyössä yrityskentän kanssa myös kesäsesongille. Tunnistettava Happi Family -konsepti päivitettiin kesäteemaan sopivaksi ja aloitettiin jälleen matkailutuotteiden kerääminen yrityskentältä, palvelumuotoilu sekä viestintäsuunnitelman teko. Kohderyhmä pysyi samanlaisena kuin talvikampanjassa. Muotoiltujen palveluiden esittely lapsiperheille ajoitettiin viikoille 23-32 eli koulujen kesäloma-aikaan.
Kaikki viestintätoimenpiteet johdettiin edelleen talvesta tutulle https://visitlahti.fi/lapsiperheille -sivustolle. Sivuille lisättiin jälleen alueen matkailutuotteita eri teemojen (luonto, liikunta, kulttuuri/nähtävyydet, tapahtumat, majoitus) alle. Markkinointiviestintään käytettiin jälleen samoja keinoja ja kanavia kuin talvikampanjassa – näin saatiin myös jatkuvuutta ja lisättiin tunnistettavuutta asiakkaan silmissä. Yrittäjien palvelut muodostivat näin Happi Family brändin sisällön ja oli konseptoitu lapsiperheitä puhuttelevalla tavalla. Näin maakunnan monipuolinen yritysten lapsiperheille suunnatut palvelukokonaisuudet saatiin näyttävämmin esille ja alueen palvelutarjoama vetovoimaisemmin esiin, kuin yksittäinen yrittäjä erikseen. Toisaalta palvelukokonaisuuksista saatiin parempia kokonaisuuksia, kun majoitukseen saattoi lapsiperhe yhdistää oheispalveluita. Tästä matkailussa on itse asiassa kyse.
Viestinnällä saatiin hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta. Google Analyticsin mukaan visitlahti.fi/lapsiperheille nousi vuonna 2019 kahdeksanneksi katsotuimmaksi sivuksi. Lapsiperheille-sivu sai yhteensä 16.264 sivukatselua, mikä on 1,61 % visitlahti.fi-sivuston kaikista sivukatseluista. Kävijöitä kertyi 13.771 eri henkilöä. Viipymä sivuilla oli keskimäärin 2 minuuttia 5 sekuntia, kun sivuston keskiarvo oli 1 minuutti 17 sekuntia. Lapsiperheille-sivustolla viivyttiin siis keskimääräistä pidempään, mikä kertoo, että sivuston sisältö koettiin tarpeelliseksi ja kiinnostavaksi. Tuloksia saatiin aikaan myös sosiaalisen median viestinnällä – pelkästään sponsoroiduilla Facebook-postauksilla saavutettiin yli 800.000 näyttökertaa. Uutiskirjeissä perhematkailuteema kuului klikatuimpien aiheiden joukkoon.
Yksi hankkeen päätavoitteista oli buustata hiljaisia talvikuukausia ja luoda niille uutta kysyntää. Sivukävijämäärien perusteella siinä onnistuttiin erittäin hyvin.
3.1.5 Sisäinen markkinointi
Lahden seudun matkailutoimijoille lähti infopaketti kampanjaesitteen muodossa sekä talvi- että kesäkampanjasta. Esitteessä kerrottiin suunnitelluista toimenpiteistä, jotta toimijat saataisiin sitoutettua mukaan kampanjaan. Toimijat saivat myös Happi Family -tunnukset käyttöönsä omaa markkinointia varten. Yritykset olivat sitoutuneita toimintamalliin.
3.1.6 Jatkokehitys
Perhematkailun toimenpiteisiin oltiin niin tyytyväisiä, että perhematkailusivusto https://visitlahti.fi/lapsiperheille päivitettiin kesän 2019 jälkeen syyskauden sisältöihin ja hankkeen lopuksi valmisteltiin vielä talvikautta 2019-20. Viestintä jatkui kevyemmällä otteella läpi syksyn ja lisääntyi jälleen kohti talvikautta. Hyväksi havaittu konsepti jää siis elämään osana Lahden seudun matkailuviestintää.