Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73608

Hankkeen nimi: KUNINGASKUNNAN ELÄMYSKONSEPTIT

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 29.2.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hartolan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0163734-5

Jakeluosoite: Kuninkaantie 16

Puhelinnumero: 044-7432217

Postinumero: 19600

Postitoimipaikka: Hartola

WWW-osoite: http://www.hartola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juhana Aalto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhana.aalto(at)hartola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7432313

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuningaskunnan elämyskonseptit -hankkeen tavoitteena on rakentaa Hartolan seudun pk-yritysten ja toimijoiden yhteistyönä uusia, elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja, jotka houkuttelevat lisää asiakkaita alueelle. Samalla kehitetään ja profiloidaan Hartolaa elämyksellisenä matkailun, vapaa-ajan ja oppimisen alueena sekä lisätään Hartolan tunnettuutta matkailukohteena ja elämysten kuningaskuntana. Hankkeen tuloksina saadaan uutta osaamista ja uusia, elämyksellisiä palvelu- ja markkinointikonsepteja yrityksiin, lisää asiakkaita, ympärivuotisuutta ja viipymää, yrittäjien liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvua, uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle sekä lisää tunnettuutta kunnalle ja sen matkailu- ja vapaa-ajan tarjonnalle. Lisäksi Hartolasta muodostuu Päijät-Hämeen maaseutu- ja liikuntamatkailukohteiden joukkoon nouseva ja vetovoimainen kohde ja vetonaula, jolla on edellytykset kasvattaa matkailutuloaan merkittävästi tulevina vuosina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• Hartolan seudun matkailu- ja palvelualan yritykset
• Itä-Hämeen museo
• Maila Talvio salonki
• Muut matkailuun liittyvät hankkeet hyötyjinä ja kumppaneina
• Hartolaan saapuvat matkailu bloggarit ja uusi matkailualan luova luokka
• Lahti Region Oy:n markkinointi
• Kaikulanmäen toimijat: Hartola Golf Oy, Itä-Hämeen opisto, Linna -hotelli ja ravintola
• Tainionvirran koulukiinteistön ostanut uusi matkailutoimija
• Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä kiinteistön omistajana
• 3. sektori (elämysten tuottajana)

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Matkailijat
• Vapaa-ajan asukkaat
• Kuntalaiset
• Lähialueen matkailu- ja palvelualan yritykset ja muut toimijat
• Rakennusalan yritykset (rakennetun ympäristön kehittäminen, korjaus- ja puurakentaminen)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 126 686

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 180 980

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuninkaantie 16

Postinumero: 19600

Postitoimipaikka: Hartola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali, mutta matkailussa, kulttuurissa ym. elämystuotannossa on tyypillisesti paljon työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksia naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Keskeisenä lähtökohtana toteutuksessa on sukupuolten yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Digitaalisuuden hyödyntämisen kautta voidaan vähentää materiaalien tuhlausta esim. tulostukseen. Lähellä tuotettu ruoka on yksi keskeisistä teemosta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Tältä osin hanke on pääosin neutraali. Konseptoinnissa ja edunvalvonnassa tuetaan joukkoliikenteen ja liikkumispalvelujen mahdollisuuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Elämyskonseptit edellyttävät luonnon monimuotoisuuden suojelua jasäilyttämistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tältä osin hanke on pääosin neutraali. Puhtaat vedet ja ilma ovat osa elämyksellisyyttä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Pääosin neutraali vaikutus, mutta luontomatkailun näkökulmasta kohteiden suojelun edistäminen ja kestävä liikkuminen luonnossa on ensiarvoisen tärkeää (esim. Isosuo, Uuhiniemi, Leppäkoski), välillinen vaikutus.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Materiaalitehokkuus ja toimiva jätehuolto konseptien ja asiakaspalvelun perustana. Elämyksellisyys edellyttää hyvin hoidettua ympäristöä. Lähiruoka on yksi kehittämisen teemoista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Voi nousta esille konseptoinnissa (kestävä kehitys ja uusiutuva energia osana markkinointia ym.) ja aktivoida yrityksiä toteuttamaan tähän liittyviä toimenpiteitä. Matkailussa vastuullisuus on nousussa, yhtenä trendinä luxury without guilt - ei tuhlata luonnonvaroja), ja menestyäkseen yritysten on tavalla tai toisella vastattava tähän huutoon.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen keskeinen tavoite.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen ydintekemistä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Digitaalisuus, joukkoliikenteen ja liikkumispalvelujen hyödyntämismahdollisuudet osana konsepteja (palvelut, markkinointi)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Paikallisiin vahvuuksiin perustuvan liiketoiminnan kasvua, työmahdollisuuksia. Kehittyvä vapaa-ajan ja tapahtumatarjonta palvelee myös kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita.
Tasa-arvon edistäminen 1 4
Tasa-arvo on kantavana ajatuksena hankkeen arvoissa, välillinen vaikutus. Matkailu- ja palvelusektorilla on tyypillisesti työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksia naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen. Monikielisyys rikkautena. Avoimuus ja viestintä hankkeen toteutuksessa.
Kulttuuriympäristö 10 10
WP1: konseptoinnin taustaselvitykset: historiallinen miljöö ja perinnemaisema WP2: Elämykselliset konseptit ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen
Ympäristöosaaminen 3 7
Ympäristöasioita ja kestävää kehitystä mietitään läpileikkaavasti hankkeen eri toimenpiteissä, mm. konseptoinnissa, markkinoinnin kehittämisessä: matkailussa ympäristötietoisuus on arkea, ja matkailijoiden odotuksiin on yritettävä vastata.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuningaskunnan elämyskonseptit -hanke on kehittänyt Hartolan seudun pk-yritysten ja toimijoiden yhteistyönä uusia palvelu- ja markkinointimalleja. Hankkeella on lisätty seudun vetovoimaa ja elämyksiä, jotka houkuttelevat lisää asiakkaita alueelle. Hartolan kärkien kehittämistä tehtiin matkailun, vapaa-ajan ja tapahtumien kohteena. Hanke oli laaja-alainen strategiatyöstä konkreettisiin toimenpiteisiin ja hankkeen puitteissa järjestettiin monipuolisia räätälöityjä koulutuksia, tuotettiin viestintämateriaalia, otettiin uusia digiapplikaatoita käyttöön ja toimittiin Hartolan matkailun äänenä. Hanketta tehtiin alueella elinvoimalähtöisesti yhteistyössä yritysryhmä- ja naapurikuntien hankkeiden kanssa.

Kuningaskunnan elämyskonseptit -hankkeessa syntyi paljon matkailuyrittämistä Hartolassa tukevia tuloksia ja vaikutuksia. Hanke edisti paikallisten toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja myötävaikutti positiivisen asennemuutoksen syntyyn. Hankkeessa luotiin paljon viestintämateriaalia Hartolan matkailutarjonnasta. Hartolan matkailun sähköistä viestimistä tukemaan luotiin hankkeessa uusi VisitHartola-nettisivusto. Hartolan matkailulle luotiin myös sosiaalisen median näkyvyyttä sekä rohkaistiin ja koulutettiin toimijoita tarttumaan myös tähän markkinointivälineeseen. Digiosaamista tukevia koulutuksia järjestettiin hankkeen puitteissa useita. Osana digitaalista materiaalia Hartolassa otettiin käyttöön hankkeen puitteissa myös Glopas-ääniopastussovellus.

Hanke tuotti paljon videomateriaalia profiloimaan Hartolaa matkailukohteena. Videokuvapankki on avattu ja oikeudet sen käyttöön jaettu hartolalaiselle matkailukentälle. Videokuvapankissa on tällä hetkellä n. 370 videoklippiä, joista yli 300 4k-tarkkuudella. Hanke myös hankki brändivideon ja siihen liittyvän kampanjan. Video kuvattiin elokuussa 2019 ja se palkittiin Berliinissä suurten ITB-matkamessujen yhteydessä Golden City Gate -gaalassa kansainvälisten matkailupromootiovideoiden sarjassa. Brändivideon yhteydessä myös uudistettiin Hartolan matkailubrändiä ja slogania. ”Kuninkaan hyväksymä” -slogan ja -leima syntyi hankkeen osana ja tätä teemaa tullaan jatkamaan kunnan ja yritysten markkinoinnissa myös jatkossa.


Painettua materiaalia syntyi hankkeen tiimoilta jonkin verran. Keskeisenä oli uusi, aikaa kestävä, matkailun yleisesite suomeksi ja englanniksi. Toivottu printtituore oli myös keskustan matkailukartta. Tiiviisti printtimateriaaliin liittyen hanke myös osallistui useisiin yleisötilaisuuksiin, sillä luonnollisesti printtimateriaali toimii vain, jos se saadaan jakoon. Tätä varten hankkeessa luotiin Hartolan kunnalle uusi messuosasto. Hanke painottikin tietoisesti asiakashankintaa ensisijaisesti lähialueilta ennustettavan asiakas- ja tulovirran aikaansaamiseksi. Päiväkäyntikohteet vahvistuivatkin hankkeen tuloksena.

Hanke osallistui tiedonhankintaan tulevan päätöksenteon tueksi. Hankkeessa teetettiin ohikulkijatutkimus nelostien liikenteestä sekä kävijätutkimus Hartolan markkinoilla. Molemmat tutkimukset toteutettiin haastattelututkimuksina. ja saatiin tärkeää tietoa tukemaan Hartolan matkailun strategiatyötä. Lisäksi hanke osallistui vapaa-ajanasukastutkimuksen valmisteluun ja toteutukseen. Hankkeessa tehtiin myös strategiatyötä ja valmisteltiin Hartolan kunnan matkailustrategiaa 2020-2025. Tuon työn tuloksena päästiin kirjoittamaan auki tulevan matkailumarkkinoinnin kärjet ja niiden vaatimat toimenpiteet.

Eräs hankkeen toimenpiteiden painopistealueista oli uusien tapahtumien synnyttäminen Hartolaan. Hanke keräsi tapahtuma-aihioita ja innokkaita toteuttajia yhteen. Lisäksi hankkeen puitteissa ulkohartolalaisista ja aktiivisista vapaa-ajanasukkaista perustetun ”luovan ryhmän” työn tuloksena on syntynyt tapahtuma-aihio uudenlaisesta musiikkitapahtumasta Koskipään kartanoalueelle.

Erittäin tärkeä hankkeen tulos on ollut asennemuutoksen edistäminen Hartolassa. Matkailu on muuttunut ”oikeaksi elinkeinoksi” ja todelliseksi vaihtoehdoksi. Hartolalaisella matkailukentällä ”pöhisee” ja mukaan on tullut myös uusia toimijoita. Osin tähän liittyen Kuningaskunnan elämyskonseptit -hanke on poikinut myös jatkohankkeita liittyen pyöräilymatkailuun sekä Hartolan markkinoiden elinvoiman varmistamiseen.

Hanke piti koko toimintansa ajan ovensa auki myös kiinnostuneille yksityishenkilöille. Tähän liittyen Hartolaan on syntynyt yksi kokonaan uusi yritys. Lisäksi usea toimija joko harkitsee matkailuyrittäjyyttä tai on jo aloittanut pienimuotoisen toiminnan esimerkiksi kevytyrittäjinä. Myös järjestöt ovat aktivoituneet ja nähneet matkailun mahdollisuutena saada lisätuloja.

Keskeinen tulos hankkeelle on ollut kunnan matkailustrategian valmistelu ja toimijakentän yhteisen tahtotilan saavuttaminen. Saadun palautteen mukaan hanke koettiin onnistuneena.