Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73609

Hankkeen nimi: Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0202512-1

Jakeluosoite: Kaskelantie 10

Puhelinnumero: 0504333316

Postinumero: 19120

Postitoimipaikka: Vierumäki

WWW-osoite: http://www.vierumaki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Tuominen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.tuominen(at)vierumaki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504333316

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa
Tausta:
Ennaltaehkäisevien, terveyttä ja hyvinvointia edistävien, uusien toimintamallien tunnistaminen sekä rakentaminen on keskeistä juuri tässä ajassa ja hetkessä. Kestävyyden näkökulmasta myös rahoituspohjaan haetaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja (sote).
Päijät- Hämeessä älykäs erikoistuminen, väestön hyvinvointi (mm. terveysliikuntastr.) sekä muotoillut palvelut ovat maakunnan strategisia painopisteitä. Päijät-Hämeen maakunnassa on jo olemassa olevaa osaamista liikunnan, muotoilun, hyvinvoinnin sekä erilaisten terveyttä edistävien teemojen osalta. Suomen Urheiluopisto, Pajulahti täydentävät tätä kokonaisuutta ja ovat tunnistettuja liikunnan ja hyvinvoinnin ekosysteemejä. Suomen Urheiluopiston liikunta-, valmennus- ja hyvinvointiosaamisella on 90vuoden kokemus ja sekä testauksista syntynyt ns. big data. Tähän alustaan, osaamista sekä toimijoita yhdistämällä on mahdollista löytää uusia innovatiivisia ratkaisumalleja, jotka tuottavat uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia alueen liikunta-, hyvinvointi-, sekä sosiaali- ja terveysalan pk-sektorille.
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä on muodostettu palvelemaan väestöä asiakaslähtöisesti sekä joustavasti. Keskeistä tulevassa sote-muutoksessa on löytää kestäviä toimintamalleja jotka parhaalla mahdollisella tavalla tuottavat oikean palvelun, oikeaan aikaan - oikeassa paikassa. Palvelutoimintaa tullaan määrittelmään yksilön - väestön hyvinvoinnin sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta.
Yhdistämällä nämä elementit - Hyvinvointikuntayhtymän palveluiden täydentäminen toimialan pk-sektorin sekä muiden toimijoiden (järjestöt) palveluilla on mahdollisuus luoda yhdessä edelläkävijyyttä, uusi toimintamalli ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.
Tarve:
Tulevassa sote-uudistuksessa on tarve rakentaa kestäviä ratkaisumalleja tuottamaan ennakoivaa hyvinvointia sekä edistämään alueen elinvoimaa sekä väestön hyvinvointia. Tarve on noussut esiin eri keskustelufoorumeilla niin kansallisella tasolla (hallitusohjelma) kuin alueellisesti mm Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän kanssa käydyissä keskusteluissa (uusi strategia). Tällä hetkellä toimiala on erittäin sirpaloitunut.
Jotta pystytään vastaamaan muutos- ja kestävyystarpeeseen, on koottava alueen vahvuudet, pk-sektori, muut toimijat ja löydettävä toimiva malli (älykäs erikoistuminen).
Tavoite:
Luoda yhdessä elinvoimaa tuottava, uusi, ennakoivan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli/ekosysteemi. Joka vastaa sote- ja toimintaympäristön muutokseen.
Toiminta:
Yhdistämällä ja kehittämällä eri toimijoiden yhteistyötä (elinvoima) yhteisten foorumeiden kautta laadukkaiksi palvelukonsepteiksi (useamman tuottajan palveluita) syntyy kokonaisuutta palveleva toimintamalli jota voidaan hankkeen aikana pilotoida valituilla painopistealuilla. Toimintamallin rakentaminen nostaa esiin tarpeen pk-sektorin, järjestöjen, urheiluopistojen, oppilaitosten, Hyvinvointikuntayhtymän sekä alan toimijoiden palveluiden ja toiminnan kehittämiselle sekä yhteistyömuotojen rakentamiselle, toimivaksi terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemiksi.
Toiminta:
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen foorumien kokoaminen, Pk-sektorin ja toimijoiden palvelutuotannon kehittäminen (poikkitoimialainen toiminta - elinvoiman lisääminen) tehdään yhteistyössä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Yhdessä valittujen palvelukonseptien muotoilu perustuu käyttäjä- ja tarvelähtöisyyteen ja niitä kehitetään muotoilun ja kokeilukehittämisen (pilotoinnit) menetelmin.
Ekosysteemi/toimintamalli mahdollistaa laajan palvelutuottajaboolin, joilla on yhdessä riittävä kyvykkyys tarjota hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen väestölle oikeaan aikaan, oikeassa paikassa,digitaalisuutta hyödyntäen. Muodostuu palvelukonsepteja, joka sisältävät useamman eri tuottajan palveluita ml Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä.
Toimintamalli / ekosysteemin toiminta perustuu vaikuttavuuteen. Vaikuttavuuden mittarointia rakennetaan tiivissä yhteistyössä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän, alueen toimijoiden, pk-sektorin sekä mahdollisten muiden tahojen (esim. Sitra) kanssa.
Tulos:
Päijät-Hämeeseen on syntynyt elinvoimaan ja vaikuttavuuteen perustuva toimintamalli/terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemi,joka tuottaa ennaltaehkäisevää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita Päijät-Hämeen alueen väestölle digitaalisuutta hyödyntäen. Alueen älykäs erikoistuminen, uusien innovaatioiden liiketoimintamahdollisuuksien kasvaminen.
Toimintamallin/ekosysteemin keskiössä on alueen vahvuuksista koostuvat elementit; osaavat tekijät ja toimijat, muotoilu-,hyvinvointi- sekä liikunta- ja soteosaaminen,hyvät käytänteet.
Hanke on ollut kokoava elementti elinvoiman näkökulmasta; alueen pk-sektori on osana tuottamassa vetovoimaa ja hyvinvointia alueelle. Hankkeessa syntyneiden palvelukosenptien vienti kansainvälisille markkinoille.
Toimintamalli levitetään kansalliselle tasolle hyvänä käytänteenä /kestävänä toimintamallina yhteistyössä alueen sekä kansallisten toimijoiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämeen alueen liikunnan- , hyvinvoinnin-, sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat ->
pk-sektori, toimijat sekä myös Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti pidemällä aikavälillä hanke edistää Päijät-Hämeen maakunnan väestön hyvinvointia ja terveyttä.
Kunnat (resurssien uudelleen kohdentaminen korjaavasta hoidosta ennaltaehkäisevään toimintaan)
Kuntayhtymät
Maakunnat
Ministeriöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 215 216

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 214 503

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 215 216

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 214 503

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaskelantie 10

Postinumero: 19120

Postitoimipaikka: Vierumäki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei tehdä ko analyysia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tehtävissä selvityksissä sekä toimenpiteissä huomioidaan tasavertaisudden näkökulma
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Loppukäyttäjinä alueen väestö, tavoite tasa-arvoiset joustavat palveluratkaisut

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Toiminta ei muokkaa/haittaa luontoympäristöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Yhteistyö synnyttää aina kestäviä ratkaisuja
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
*
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Kestävästi tuotetut palveluratkaisut
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
*
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Yhteiset, kestävät ratkaisumallit- pitkänajan vaikuttavuus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Jo olemmassa olevien tilojen kestävä muotoilu, palveluiden, konseptien huomioiminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Uusia toimintamalleja jo olemmassa olevien ratkaisujen uudelleen tarkastelu - uutta liiketoimintaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Järkevä yhteinen ratkaisu hyödyntäen jo olemassa olevia alustoja, ekosysteemejä
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Asikasystävälliset palvelukokonaisuudet esim. yhteiset kuljetukset palveluiden piiriin/ palveluiden tarjoaminen digitaalisten alustojen kautta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Uusi toimintamalli tarjoaa ennaltaehkäiseviä sekä terveyttä edistäviä palveluita hyödyntäen jo olemassa olevia konsepteja - väestön hyvinvoinnin edistäminen uusilla ratkaisuilla. Vaikkuttavuus, terveysinvestoinnit
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Toimintamalli ehdotus tarjoaa tasavertaiset ratkaisut alueen väestölle
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Toimintamalli ehdotus tarjoaa tasavertaiset ratkaisut alueen väestölle.
Kulttuuriympäristö 2 2
Kulttuurin huomioiminen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia
Ympäristöosaaminen 4 4
Uusi toimintamalli ehdotus voi ottaa kantaa ja edistää ekologista osaamista ja huomioimista asiakaslähtöisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa hankkeen tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän tarpeisiin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimintamalli koko Päijät-Hämeen maakuntaan vastaamaan toimintaympäristön muutosta Sote-uudistuksen myötä. Sote-uudistus kuitenkin kaatui 8.3.2019 ja ennaltaehkäisevät terveydenhuollon sekä ulkopuolisten hyvinvointitoimijoiden rooli sote-kentässä jäi edelleen avoimeksi. Hankkeen aikainen verkostoituminen valtakunnallisten hyvinvointiverkostojen kanssa sekä paikallisten hyvinvointialan toimijoiden ja hankkeiden kanssa on osoittanut kentän pirstalemaisuuden.

Sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi hankkeen toimet keskittyivät luomaan ja kehittämään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen väestölle digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeessa pilotoitiin lopulta 5 palvelukonseptia (alkuperäinen tavoite 1-3 kpl). Palvelukonseptit toteutettiin vastaamaan PHHYKY:n tarpeita 4:n eri teeman mukaisesti: Kotipalvelu- ja Ikäihmisten palvelukeskuksen henkilöstön toimintakyvyn vahvistaminen (2 pilottia - syksy 2018), seniorien kanssa toimivien vapaa-ehtoisten liikuntaosaamisen vahvistaminen (1 pilotti - syksy 2018), senioreiden (+65v) toimintakyvyn kartoittaminen ja aktiivisen vanhenemisen tukeminen sekä digitaitojen vahvistaminen (1 pilotti - kesä 2019) ja sote-alan asiantuntijatyötä tekevien oman jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen digitaalisia palveluita hyödyntäen (1 pilotti - kevät 2020).

Hankkeen etuja oli toiminnan muovautuminen hankkeen edetessä, sillä muutoksia tapahtui niin henkilöstössä, ohjausryhmässä kuin vallitsevassa toimintaympäristössäkin. Palvelukonseptien suunnittelussa hyödynnettiin jatkuvasti hankkeen aikaisempia oppeja ja suunnittelussa korostuivat käyttäjä- ja tarvelähtöisyys ja niitä muokattiin kokeilukehittämisen (pilotoinnin) menetelmin. Digitaalisuutta hyödynnettiin monipuolisesti ja ketterästi niin liikuntasovelluksen (Happy Healthy People=HHP), TE3-liikeasemien kuin verkossa toteutettujen tapaamistenkin muodossa.

Pilotit etenivät työajalla tapahtuvasta toiminnasta kohti omaehtoisempaa. Vaikka työhyvinvoinnin tukemisen ja pilottien juurruttamisen näkökulmista kohdeorganisaatioiden esimiesten sitouttaminen sekä työyhteisötyö ovat tärkeitä, saatiin hankkeen aikana positiivisia kokemuksia vapaaehtoisuuteen perustuvista ja vapaa-ajalla toteutettavasti työhyvinvointiprojektista. Yksittäisten pilottien vaikuttavuutta mitattiin monipuolisin mittarein: vaihdellen subjektiivisista kyselyistä kohderyhmälle sopiviin fyysisen kunnon testeihin. Uusien palvelukonseptien juurruttaminen osoittautui tässäkin hankkeessa haastavaksi, onnistumisia syntyi kuitenkin erityisesti pilottien myötä syntyneistä fyysistä aktiivisuutta tukevista ryhmistä (kävelyryhmä sekä ikäihmisten liikuntaryhmä).

Soteuudistuksen kaatumisen myötä hankkeen tuloksena ei syntynyt terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemiä, mutta hankkeen toimesta oltiin tavoitteiden mukaisesti mukana Päijät-Hämeen alueen hyvinvointialan verkoston rakentamisessa ja työtä jatketaan hankkeen päättymisenkin jälkeen. Hanke herätti myös tärkeää keskustelua PHHYKY:n alueella toimivien työntekijöiden fyysisen kunnon tärkeydestä työhyvinvoinnin kannalta sekä positiivisia kokemuksia digipalveluiden testaamisesta ikäihmisillä.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, yhdessä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän, Vierumäki Country Club Oy:n ja Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikön kanssa.