Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73615

Hankkeen nimi: Painovoima - Impact Lahti - tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Painovoima ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1771172-2

Jakeluosoite: Sammonkatu 8H

Puhelinnumero: 0509119605

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.painovoima.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Virta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen jäsen, jolla nimenkirjoitusoikeus yksin

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: painovoimapaja(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0509119605

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Me uskomme, että maailma kaipaa enemmän tilaisuuksia, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen ideoimaan, suunnittelemaan ja implementoimaan rohkeita ratkaisuja ajankohtaisiin sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Tämä hanke tukee niitä tuloksia joita on saavutettu Väristämö hankkeessa vuonna 2017. Toimintaympäristö on nyt muotoutunut ja valmiina käyttöön. Hankkeen toteutuminen on tärkeää, jotta luovien alojen toimijoiden yhteisö, joka ei olisi muotoutunut ilman Väristämöä, pääsisi kehittymään potentiaaliinsa. Kyseessä ei ole saman hankkeen jatko vaan luonteva siirtyminen seuraavalle portaalle, alustan rakentamisesta toteutukseen ja edelleen kehittämiseen.

Painovoima tarjoaa hauskan ja inspiroivan ympäristön sekä mielenkiintoisia koulutuksia ja tapahtumia, jotka antavat voimaa ihmisille, ketkä eivät välttämättä muuten kohtaisi kulttuuria. Luova alusta antaa mahdollisuuden yhteistuotannollisiin ja jopa radikaaleihin projekteihin, joissa osallistujat pääsevät vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Tämän hankkeen avulla vahvistamme nuorta taiteilija- ja kulttuuritoimija yhteisöä ja luomme sen avulla tuotteita, toimintamalleja, -ympäristöjä ja oppimisen alustoja mm. erilaisille koulutusorganisaatioille ja yrityksille.

Hanke työllistää ja osallistaa tapahtumien avulla eri sukupuolten ja kulttuurien edustajia tarjoamalla yhdenvertaisen väylän tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä mahdollisuuden nauttia elämyksistä. Hanke luo kestävän kehityksen mukaisesti alustan yhteisölliselle kaupunkikulttuurin kehittämiselle.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet tiivistettynä:
1. Kansainvälistyminen - yhteiset hankkeet ja produktiot, joilla mm. alueen kilpailukyky ja houkuttelevuus kasvaa.
2. Luodaan kannattava liiketoimintamalli kulttuuritoiminnan tuottamiseksi
3. Koulutus / verkoston osaamisen vahvistaminen
4. Työllisyyden ja kulttuurialojen yrittäjyyden lisääminen
5. Mahdollistaa ja tuottaa verkoston uudet tuotteet ja palvelut
6. Matkailun ja palveluiden uudet luovat ratkaisut
7. Aluekehitys ja vetovoiman lisääminen
8. Hyvinvoinnin lisääminen - uudet tuotteet ja palvelut sekä osallistumalla vaikuttaminen
9. Kestävä kehitys - kiertotalouden mallit luovien alojen innovaatioiden avulla
10. Osallistaminen taiteen keinoin eri kohderyhmille: ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat, kaupunkiaktiivit

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Painovoiman tarkoituksena on madaltaa kynnystä osallistua kaupunkimme kehittämiseen ja se kutsuu kehitystyöhön mukaan kaikki eri sektorit, jotta kaupunkikehittämiselle löydetään uusia väyliä ja rahoitusratkaisuja.

Painovoima ry on jo kesän 2017 aikana luonut suhdeverkostoa mm. Mukkulan ja Niemen alueen toimijoiden kanssa. Alueella toteutettavat tapahtumat lisäävät myös muiden toimijoiden kehittymistä ja haastavat sekä motivoivat uusiin avauksiin Painovoiman toimijoiden kesken.

Kohderyhmänä ja samaan aikaan yhteistyökumppaneina ovat mm. pk-yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä kulttuuritoimijat: peruskoulut, lukiot, Lamk, Salpaus, Lut, Wellamo, Harjula yms. joille tarjotaan mm. projekteja ja toimintaympäristöjä oppimisen alustoiksi.

Yhteistyötahot: tilojen tarjoajat, alueelliset kehittäjätahot, yritykset ostopalveluna tai yhteistyökehittäjinä, koulutusorganisaatiot - oppimisen paikat.
Muun muassa Ladec, Spatium, Lahden kaupungin nuorisopalvelut, Ohjaamo/Vauhdittamo, Lahden työn paikka, Mukkulan kartano, Lahden kaupunki (sivistystoimi ja ympäristön kehittäminen, tapahtumayksikkö) Moottoripyörämuseo, Lahti City ry, Lahti Region, Salpaus, Lamk, Wellamo, Harjula, Kansanopisto, Kauno ry, Lilith osuuskunta, Vesijärvisäätiö, Liekki ry, KOKO Lahti ry, Niveltämö, Tiimiakatemia Global, Painthouse taiteilijayhteisö, Ei koskaan eläkkeelle ry ym.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat päijät-hämäläiset lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset sekä maahanmuuttajat ja vaihto-oppilaat. Painovoima ry on Väristämö-hankkeen tulos ja se on onnistunut herättämään yhteistä kiinnostusta paikallisuuteen lukuisten yhteisöön liittyneiden toimijoiden kautta monipuolisesti ja yllättävästi. Painovoima on kasvanut ulos turhista määritelmistä ja lokeroista eroten näin perinteisten kulttuuria tuottavista yhdistyksistä. Tämän vuoksi Painovoiman tapahtumat ovat olleet helposti lähestyttäviä kaikkien ikäryhmien ja sosiaaliluokkien parissa. Yhteistyötä on toteutettu määrätietoisesti myös arvopohjaisten organisaatioiden kanssa, kuten teemaan hyvin sopivan Vesijärvisäätiön kanssa. Siitä osoituksena ovat vuoden aikana järjestetyt paperi-kaisla-työpajat sekä Vesijärvi-viikon tapahtumien järjestäminen niin Sammonkadulla kuin Mukkulassa. Kartanon alue on myös matkailullisesti kiinnostava kehittelyn kohde, jolla on potentiaalia kasvattaa Lahden turismia tapahtumien ja lisääntyvien palvelujen ansiosta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 185 252

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 174 450

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 252

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 198 450

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hollola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Tapahtuma ja ympäristösunnittelulla pyritään vaikuttamaan luonnovarojen kestävään käyttöön ja luomalla uusiotuotteita kierrätysmateriaaleista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
-
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Aihetta tutkitaan eri työpajoissa taiteen keinoin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Aihetta tutkitaan työpajojen yhteydessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Uusiotuotteet, vähemmän hukkaa ja jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Vihreän energian käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Työpajoilla ja osallistamisella pyritään vaikuttamaan asukkaiden ja yritysten käyttäytymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Uudet tuotteet ja palvelut
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Uusiotuotteiden kuljetusketjujen suunnittelu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työpajoilla voidaan tarjota mm. työyhteisöille verkoston osaamisen avulla erilaisia hyvinvointipalveluja
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Yhteisöön työllistetään vaikeasti työllistyviä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Tietoisuuden ja yhteistyön lisääminen taiteen avulla.
Kulttuuriympäristö 10 10
Uuden kulttuuriympäristön ja kestävän osaajayhteisön luominen
Ympäristöosaaminen 5 10
Uudet tuotteet ja palvelut sekä yhteistyöprojektit ympäristötoimijoiden kanssa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Painovoima ry:n hallinnoima Painovoima Impact Lahti - tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja hanke toteutettiin vuosina 2019-2020. Hankkeen pääasialliset toimintaympäristöt olivat entisen Lahden Taideinstituutin tilat Sammonkatu 8:ssa sekä Painovoima Bites -kahvila ympäristöineen Mukkulan rannassa. Lisäksi toimintaa ja tapahtumia järjestettiin useissa eri kohteissa ympäri Päijät-Hämettä ja maakunnan rajojen ulkopuolellakin.

Hankkeen keskiössä oli Sammonkatu 8 tiloissa syntyneen taiteilijoiden ja luovan alan toimijoiden yhteisön toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen, yhteisön jäsenten työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen ja verkoston rakentaminen. Hankkeen avulla on vahvistettu nuorta taiteilija- ja kulttuuriyhteisöä, ja sen avulla on luotu kymmeniä uusia taidepohjaisia, kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita, kehitetty toimintamalleja ja -ympäristöjä sekä rakennettu oppimisen alustoja erilaisille koulutusorganisaatioille ja yrityksille.

Hankkeessa on luotu työllisyyden edellytyksiä ja osallistettu tapahtumien, kurssien ja erilaisten yhteistyötempausten avulla eri sukupuolten ja kulttuurien edustajia, ja samalla tarjottu lahtelaisille uusi väylä tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä mahdollisuus nauttia elämyksistä. Hankkeessa on onnistuttu luomaan kestävän kehityksen mukainen alusta yhteisölliselle ja luovalle kaupunkikulttuurille.

Painovoima ry jatkaa hankkeen aikana luotujen ja pilotoitujen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä tulevaisuuden Luovan kiertotalouskeskuksen rakentamista. Painovoiman ajankohtaiseen toimintaan, palveluihin ja tuotteisiin voi tutustua sivuilla painovoima.net.