Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73618

Hankkeen nimi: Älykäs tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö - ÄLYPAJA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Pekka Johannes Joutsenvaara

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erityisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.joutsenvaara(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 461 2319

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Älykäs tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö - ÄLYPAJA -hankkeen tavoitteena on luoda Lapin ammattikorkeakouluun uudenlainen integroitu kehittämisympäristö, jossa insinöörikoulutukset, TKI- ja palveluliiketoiminta sekä alueen yritykset kohtaavat. Ympäristöllä mahdollistetaan uuden, 2017 käyttöönotettavan, opetussuunnitelman mukainen koulutus sekä varmistetaan, että konetekniikan ala pystyy tulevaisuudessa vastaamaan omalta osaltaan digitalisaation mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Ympäristö tukee TKI- ja yritysyhteistyötä sekä uusia innovaatioita edistäen näin myös alan työpaikkojen syntymistä. Oppimis- ja kehittämisympäristön kohderyhmään kuuluvat erityisesti alueen pk-yritykset.

Liitteessä 1 ja 2 on esitetty kaaviot Älypajasta. Kaaviossa 1 esitetään Älypajan kytkeytyminen toimintaympäristöön ja Kaaviossa 2 kuvataan Älypajan toiminta-alueita ja niitä läpileikkaavia koulutustarjonnan mukaisia yhteisiä teema-alueita. Kaavion 1 keskellä olevan Älypajan muodostavat neljä toiminta-aluetta, joita ovat 1. Automaattiset koneet, 2. Integroitu tuotekehitys, 3. Digitaalinen tuotanto sekä 4. Integraatio. Toiminta-alueet liittyvät voimakkaasti toisiinsa ja niitä yhdistävät yhteiset strategiset tavoitteet, kuten digitalisaatio, tuotehallinta sekä energia- ja ympäristö osana luonnonvarojen älykkään käytön edistämistä. Älypajan tärkeimmät käyttäjät ovat kone-, sähkö- ja tietotekniikan insinöörikoulutusten ohella ammattikorkeakoulun TKI- toiminta, alueella toimivat yritykset ja muut kumppanit sekä palveluliiketoiminnan asiakkaat. Älypaja muodostaa älykkään ja monimuotoisen kokonaisuuden, joka integroi eri toimijat yhteen.


Älypaja- hanke on syntynyt jo vuosia kestäneiden kehityskulkujen tuloksena. Nykyisellään kone- ja tuotantotekniikan laboratoriot eivät palvele käyttäjiään ajan vaatimusten mukaisella tavalla. Laitekanta on perinteistä ja ikääntynyttä, eikä se ole liitettävissä nykyaikaisiin digitaalisiin järjestelmiin. Hankkeessa syntyvän Älypajan toimintaympäristö on kokonaisuus, jossa eri toimijat voivat työskennellä yhdessä tietoa ja osaamista jakaen. Älypajan koneet, laitteet ja ohjelmistot liittyvät verkkoon ja erilaisiin muihin tiedonhallintajärjestelmiin, jolloin syntyy aidosti digitaalinen ja älykäs systeemi. Älypajan tilat mahdollistuvat Lapin ammattikorkeakoulun suunnitteleman mittavan kiinteistömuutoksen kautta. Kiinteistömuutosten kustannuksista vastaa Lapin ammattikorkeakoulu. Kiinteistömuutos mahdollistaa uuden oppimisympäristön rakennustyön. Älypaja- hankkeessa varmistetaan, että uuden oppimis- ja kehittämisympäristön laitekanta muodostaa nykyaikaisen ja digitaalisen kokonaisuuden. Ympäristö tukee paitsi Lapin ammattikorkeakoulun, myös Lapin maakunnan strategioita parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristö integroi toimintoja kokonaisuudeksi, jotta uusia innovaatioita syntyisi tehokkaammin ja jotta sidosryhmien yhteistyölle olisi parhaat mahdolliset puitteet.

Toimenpiteinä tässä hankkeessa suunnitellaan Älypaja- ympäristö, jossa on huomioitu eri toiminta-alueiden integroituminen digitaaliseksi ja ympäristön käyttäjät yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Ympäristön vaatimat investointiselvitykset tehdään ja kone-, laite- ja ohjelmistoinvestoinnit toteutetaan. Älypaja- hankkeen investointien sisällölliset teemat muodostuvat edellä mainituista tunnistetuista, toisiinsa kytkeytyvistä kehityskokonaisuuksista, joita ovat liitteen 2 kuviossa esitetyt Automaattiset koneet, Integroitu tuotekehitys, Digitaalinen tuotanto ja Integraatio. Läpileikkaavia teemoja näille kaikille ovat digitalisaatio, kiertotalous, tuotehallinta ja energiatehokkuus.

Hankkeen tuloksena syntyy Älypaja- ympäristö, jossa ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniset ydintoiminnot yhdistyvät tavalla, joka mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mukaisen laadukkaan insinöörikoulutuksen, opetuksen ja TKI:n integraation, tehokkaan palvelutoiminnan ja yhteistyön. Ympäristö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se on valmis vastaamaan digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Älypaja toimii tehokkaasti innovaatioiden lähteenä mahdollistaen näin lappilaisen osaamisen kehittymisen ja sitä kautta uusien työpaikkojen synnyn.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Lapin ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutuksen opiskelijat ja henkilökunta sekä TKI:n tutkimusryhmät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin talous-ja teknologia-alueen toimijat ja opiskelijat muilta aloilta. Kehittämisympäristön avulla voidaan laajentaa koulutusyhteistyötä eri oppilaitosten sekä yritysten kanssa. Lisäksi Arctic Smartness -klustereiden kautta voidaan luoda yhteistyötä muiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 080 291

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 999 979

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 543 274

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 428 542

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 1

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Konetekniikka alana on toistaiseksi hyvin miehinen opiskelijoiksi hakeutuvien jakauman johdosta. Uusien teknologioiden ja toimintatapojen yleistymisen odotetaan vaikuttavan tilanteeseen, joka on hiljalleen muuttumassa tasa-arvoisempaan suuntaan. Tilannetta tullaan tarkastelemaan hankkeen toimenpiteiden näkökulmasta toteutuksen aikana. Lisäksi arviointi on tehty suvauskoneella. Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana toimenpiteitä tullaan arvioimaan tasa-arvonäkökulmasta. Ohjausryhmän nimeämisessä nimeäjiä pyydetään ottamaan tasa-arvonäkökulma huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
Luonnonvarojen älykäs käyttö nivoutuu erittäin tärkeänä osana syntyvässä oppimis- ja kehittämisympäristössä resurssi- ja materiaalitehokkaiden ratkaisuiden tematiikkaan. Uusien toimintatapojen ja -teknologioiden avulla tehostetaan raaka-aineiden ja energian käyttöä. Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen kuuluu AMK:n strategiaan eli se otetaan huomioon kaikessa tekemisessä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Uudet valmistusmenetelmät tehostavat ja vähentävät raaka-aineiden ja energian käyttöä, joka puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kiertotalouden tarpeet otetaan huomioon toteutuksessa. Älypaja toimii oppimis- ja demonstraatioympäristönä, joten sillä odotetaan olevan vaikutuksia myös yritysten toimintaan ja toimintatapoihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei arvioituja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Uudet valmistusmenetelmät ja kiertotalousratkaisut vähentävät raaka-aineiden käyttöä. Toimintamalleilla on levitessään positiivinen vaikutus myös esimerkiksi maaperään (primäärilähteen kaivokset) vaikutuksiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei potentiaalisia vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 9
Hankkeen tuloksena syntyvässä oppimis- ja kehittämisympäristössä edistetään erityisesti resurssi- ja materiaalitehokkaiden ratkaisuiden käyttöä ja kiertotalousratkaisuja. Digitaalisuuden tuomat hyödyt ja uusien menetelmien käyttöönotto mahdollistavat parannusten demonstroinnin ja pilotoinnin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
ei suoranaista vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 9
Oppimis-ja kehittämisympäristön oleellisena toiminta-ajatuksena on toimia opetuksen, tki:n ja pk-sektorin toimijoiden yhteisenä kehittämisympäristönä osana Lapin älykkään erikoistumisen ohjelmaa. Ympäristö mahdollistaa jatkumon opiskelijan kehittymisestä osaajaksi Älypajaan liittyvien teemojen mukaisesti paikallisen työelämän tarpeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 7
Oppimis-ja kehittämisympäristö toimii hyvänä demonstraatio- ja testiympäristönä eri digitalisointitapojen eduista. Kehitys- ja pilotointityöhön voivat ottaa osaa sidosryhmien edustajat opiskelijoista yrityksiin.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Lapin AMK on kehittämässä laboratorioiden etäkäyttöä laajemminkin, mikä otetaan huomioon älypajan ja sen toiminnan suunnittelussa. Temaattisesti tämä liittyy etäisyyksien hallintaan ja Lappi on siitä hyvä esimerkki pitkistä etäisyyksistä johtuen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Hyvinvoinnin säilyminen ja kehittyminen Lapissa ovat mahdollista vain, jos lappilainen yritystoiminta säilyy ja kehittyy. Tämä edellyttää osaavan työvoiman saannin varmistamista, johon hanke osaltaan pyrkii vaikuttamaan. Samoin se edellyttää yritysten menestymistä, jota kyetään myös jossain määrin tukemaan kehittämisympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Investoitavat laitteet ja järjestelmät ovat sinällään sukupuolineutraaleja, joskin välillisenä tavoitteena on myös lisätä naisten osuutta ko. alan opiskelijoissa ja muissa toimijoissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei arvioituja vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
ei arvioituja vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 4
Energiatehokkaan ja digitaalisen toimintaympäristön hyödyntäminen liittyy välillisesti luonnonvarojen älykkään käytön sekä kiertotalouden tematiikkaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Älykäs tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö - ÄLYPAJA-hankkeen tavoitteena oli luoda Lapin ammattikorkeakouluun uudenlainen kehittämisympäristö, jossa insinöörikoulutukset, TKI- ja palveluliiketoiminta sekä alueen yritykset kohtaavat. Ympäristöllä mahdollistetaan uuden, 2017 käyttöönotetun, opetussuunnitelman mukainen koulutus sekä varmistetaan, että konetekniikan ala pystyy tulevaisuudessa vastaamaan omalta osaltaan mm. digitalisaation mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Ympäristö tukee TKI- ja yritysyhteistyötä sekä uusia innovaatioita edistäen näin myös alan työpaikkojen syntymistä. Hankkeessa investoitiin turvallisen ja tarkoituksenmukaisen ympäristön mahdollistavat koneet, laitteet ja ohjelmistot suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen tuloksena muodostui Älypaja- ympäristö, jossa ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniset ydintoiminnot yhdistyvät tavalla, joka mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mukaisen laadukkaan insinöörikoulutuksen, opetuksen ja TKI:n integraation, tehokkaan palvelutoiminnan ja yhteistyön. Ympäristö suunniteltiin siten, että se on valmis vastaamaan digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Älypaja toimii tehokkaasti innovaatioiden lähteenä mahdollistaen näin lappilaisen osaamisen kehittymisen ja sitä kautta uusien työpaikkojen synnyn.


Älypaja investointihankkeen osuus päättyi 31.12.2020. Hankkeessa suunnitellut hankinnat on tehty ja seuraavaksi jatkuu osaamisen ja opetuksen kehittämisen uusien laitteistojen ja järjestelmien avulla. ÄLYPAJA - osaamisen ja koulutuksen kehittäminen ESR-hanke (S21419) mahdollistaa laiteinvestointien potentiaalin hyödyntämisen mahdollisimman hyvin.