Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73630

Hankkeen nimi: Uusi tuotantolinja

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CHARGER TECHNOLOGY AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2731249-3

Jakeluosoite: Ahjokuja 5

Puhelinnumero: +358 503500015

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.charger-technology.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylänen Tomi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.ylanen(at)charger-technology.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503500015

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uuden tuotantolinjan perustus. Tavoitteena rakentaa uudenlaisia komposiittiosia asiakkaiden tarpeisiin. Hanke vaatii uusia koneita ja lisää tuotantohenkilökuntaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 963

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 963

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahjokuja 5

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Investoinnin mahdollistavat molempien sukupuolien palkkaamisen. Nostimet ja muut avustavat laitteet helpottavat fyysisten töiden tekemistä huomattavasti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Investoinnin mahdollistavat molempien sukupuolien palkkaamisen. Nostimet ja muut avustavat laitteet helpottavat fyysisten töiden tekemistä huomattavasti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Materiaalin käyttö rakenteissa vähenee huomattavasti (jopa 40%)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Energiaa kuluu vähemmän
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Materiaalin käyttö rakenteissa vähenee huomattavasti (jopa 40%)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Yritys käyttää uusiutuvaa energiaa (tuuli)
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Paikalliselle päämiehelle uusia rakenteellisia ratkaisuja, joka mahdollistaa heidän kasvun ja kilpailukyvyn paranemisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Uudet tilat ovat lähempänä päämiestä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Henkilökunnan hyvinvointi paranee, kun yrityksen elinvoima kasvaa ja varmuus työpaikoista tulevaisuudessa vahvistuu
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 8 8
Yrityksen liiketoiminta mahdollistaa Suomessa asuvan monikansallisen väestön palkkaamisen ja luo näin hyvinvointia ja monikultturaalista työympäristöä Kokkolaan. Jo nyt työllistämme useamman maan kansalaisia ja jatkossa voimme työllistää vielä enemmän.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-