Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73632

Hankkeen nimi: PEX2018 (= Planray EXport 2018)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.1.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PLANRAY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0130262-5

Jakeluosoite: Syväojankatu 3

Puhelinnumero: +35844597473

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.planray.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Piirainen Toni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toni.piirainen(at)planray.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445974709

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke tähtää kansainvälisen kaupan lisäämiseen viemällä uusia tuotteita kansainvälisille messuille Hannoveriin, Calgaryyn, Shanghaihin ja Souliin. Hankkeen tuotekehitysosiossa tehdään uusia tuotteita ja ominaisuuksia kv-markkinoiden asiakasvaatimusten mukaisesti, jonka jälkeen ne esitellään teollisen alan messuilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 118 041

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 041

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Syväojankatu 3

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikutusta hankkeeseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei vaikutusta hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on eri

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 10
Säästämme teollisten laitosten sähkönkulutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Teollisen valmistusprosessin laadun parantaminen vähentää raaka-ainehukkaa ja energiankulutusta. Lämmitysjärjestelmän kunto vaikuttaa olennaisesti valmistusprosessin käyntiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Energiatietoisuuden lisääminen teollisuudessa. Näytetään kulutus ja kannustetaan säästämään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Lisää työpaikkoja, vientiä, veroeuroja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Lämmitysten valvontaohjelmistojen ja uusien palvelutuotteiden kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Planrayn ja toimittajien liiketoiminnan kasvamisen kautta kyseisten yritysten henkilöstön taloudellinen ja henkinen hyvinvointi pysyy ylhäällä ja siihen on mahdollisuus entisestään panostaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 5
Planray tavoittelee kansainvälistä kauppaa ja työskentelee monien ulkomaisten yritysten kanssa. Sen johdosta otamme usein ulkomaisia harjoittelijoita Planraylle ja arvostamme kansainvälisen kaupan osaamista ja toisten kulttuurien tuntemusta. Tällä hetkellä meillä on norjalainen harjoittelija.
Ympäristöosaaminen 5 8
Planrayn tuotteiden ja palveluiden ydinhyödyt ovat lämmitysten hallinnan helppous, vikojen ennakointi ja ennen kaikkea energiansäästö. Ympäristön etu on kirjattu myös arvoihimme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

PEX2018 onnistui pääpiirteissään hankesuunnitelman mukaisesti. Kehitimme useita uusia tuotteita, joiden pohjalle on syntymässä myös uutta palveluliiketoimintaa. Hankkeen jälkeen Planraylle rekrytoitiin 2 uutta työntekijää, yksi tuotepäällikkö ja yksi markkinointiassistentti. Kotimaan myynti on noussut merkittävästi, mutta viennin nousu viivästyy selkeästi mm. koronavuoden vuoksi. Hankkeen tulokset ovat alkaneet jo näkyä, mutta suuri osa realisoituu vasta seuraavan kahden vuoden sisällä.