Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73641

Hankkeen nimi: LÄÄKE/LÄÄKINNÄLLISEN LAITTEEN TUOTANTOYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OY:SSA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.6.2017 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0866451-4

Jakeluosoite: Kiviharjunlenkki 6

Puhelinnumero: +358 20 7924700

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.bbs-artebone.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tölli Hanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Research Scientist

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.tolli(at)bbs-artebone.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 0953131

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen lähtökohtana on BBS-Bioactive Bone Substitutes Oy:n tuotekehitysprojekti, jossa on kehitetty tuote vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon ARTEBONE Bone Void Filler- implantti, jonka kliiniset kokeet ovat menossa. Lopullinen tavoite on saada implantille myyntilupa sekä Euroopassa että USA:ssa. Tänä aikana tuotantotilat ja tuotantoprosessi on saatettava kaupallisen myynnin tasolle. Tämä vaatii investointeja vielä tiloihin ja laitteisiin sekä asiantuntijapalveluiden käyttämistä. Lopputuloksena tulee olemaan tuotantotilat ja tuotantolinja, joka pystyy tuottamaan kaupallisesti ja viranomaisten hyväksymää tuotetta vaikeiden luumurtumien hoitoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 321 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 263 771

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 321 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 263 771

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Reisjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 4

Postinumero: 85900

Postitoimipaikka: REISJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty, koska se ei ole tämän hankkeen kannalta oleellinen asia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen myötä saadaan työllistettyä yli kymmenen ihmistä, joista suurin osa tullee olemaan naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on saada tuotantoprosessi ja tuote markkinoille. Hankkeessa käytetään parhaita asiantuntijoita sukupuolta katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Käytämme poron luuta eli teurasjätettä raaka-aineena.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Pienelle paikkakunnalle merkittävä kansainvälinen työnantaja tulevaisuudessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 2
Tuote lisää yhteiskunnan hyvinvointia ja vähentää esim. leikkaussaliaikaa, joten taloudellinekin hyvinvointi paranee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

LÄÄKE/LÄÄKINNÄLLISEN LAITTEEN TUOTANTOYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OY:SSA Hankkeen lähtökohtana oli BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n tuotekehitysprojekti, jossa on kehitetty ARTEBONE Bone Void Filler- implanttituote vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Hankkeessa edistettiin yhtiön Reisjärvellä sijaitsevien tuotantotiloja, tuotantoprosessia, siihen liittyviä analyysejä ja CE-merkintähakemusta niin, että jatkossa tuotteen valmistus täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset. Lopullinen tavoite on saada implantille myyntilupa sekä Euroopassa että USA:ssa. Hankkeen aikana CE-merkintähakemus on jätetty viranomaisille.