Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73659

Hankkeen nimi: Merihenkiset kalusteet.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.10.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WOOD ONE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2433478-5

Jakeluosoite: vasarakuja 5

Puhelinnumero: +358 405679240

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.woodone.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuikkanen Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni(at)woodone.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405679240

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Merihenkiset kalusteet. kone ja kalusteinvestoinnit

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 220

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: vasarakuja 5

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
sukupuolineutraali. uudet investoinnit mahdollistavat kaikkien sukupuolten palkkaamisen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Raaka-aineen kulutus vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 7
Lakan ja liuottimien kulutus vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Lakan ja liuottimien kulutus vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 1
tehokkaampi materiaalin käyttö.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 2
tehokkaampi materiaalin käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
paikallisen verkoston kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
paikallisen verkoston hyödyntäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Nostaa työhyvinvointia, lakan käyttö vähenee
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Konekannan uusiminen mahdollisti vaikeidenkin työstöjen aikaan saamisen. jatkossa se mahdollistaa erikoiskaluste puolella kilpailuedun.