Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73662

Hankkeen nimi: Lapin hankinta-asiamies

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yrittäjät r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2619343-7

Jakeluosoite: Hallituskatu 26

Puhelinnumero: 0400898200

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.yrittajat.fi/lappi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirkka Salo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirkka.salo(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400392139

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Julkisilla hankinnoilla on iso mahdollisuus ohjata palveluiden ja tuotteiden tuottamista sekä kulutusta vähähiiliseen suuntaan. Kuntien osalta tämä vaatii kuitenkin muutosta toimintatavoissa ja yritysten osalta toimintojen kehittämistä. Kestävän kehityksen periaatteiden vahvistamisella ja hiilijalanjäljen alentamisella pyritään osaltaan hidastamaan ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen hidastaminen tukee kestävän kehityksen ekologisen periaatteen toteutumista Suomessa. Myös kestävän kehityksen muut näkökulmat, kuten sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys, on tärkeää huomioida.
Julkisten toimijoiden hankintoja ohjaa hankintalainsäädäntö. Hankintalainsäädäntö on muuttunut 29.12.2017 direktiiviuudistuksen seurauksena. Tässä yhteydessä kunnilla ja muilla julkisilla hankkijoilla on mahdollisuus uudistaa hankintakäytäntöjään. Tähän tarvitaan kuitenkin tukea ja osaamista etenkin pienissä kunnissa, joissa hankintatoimi on hajautettu ja hankintaosaamiseen keskittynyttä osasto ole osana kunnan organisaatiota.

Hankkeen tavoitteena on hankintayksiköiden ja pk-yritysten hankintaosaamisen lisääminen sekä kannustaa yrityksiä osallistumaan tarjouskilpailuihin.
Kuntien hankintapolitiikkaa kehittämällä voidaan merkittävästi tukea vähähiilisen talouden liiketoimintaedellytysten kehittymistä. Hankintapolitiikkaa tulisi kehittää järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Julkisten hankintojen kriteereitä määritettäessä tulee huomioida niiden ohjaava vaikutus myös lähituotannon kehittymiseen.
Hankkeen tavoitteena on kehittää kestäviin hankintoihin liittyviä toimenpiteitä, malleja ja pilotointeja, jotka edistävät myös alueen yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Aiheita voivat olla projektien kilpailutus, pienhankinnat alueelta, pienhankinnat alueen ulkopuolelta, hankintoihin liittyvien mallien kehittäminen kuten erilaisten hankintamuotojen toteuttaminen, projektien pilkkominen ja osa-alueiden kilpailutus sekä käytettävä resurssit.
Paikallisten yritysten verkottuminen ja yhteistarjoukset sekä niihin liittyvän projektiosaamisen merkitys kasvaa alueen yrityksissä myös vastattaessa erityisesti kestäviin julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin.

Kuntien hankintapolitiikkaa kehittämällä voidaan merkittävästi tukea vähähiilisen talouden liiketoimintaedellytysten kehittymistä. Hankintapolitiikkaa tulisi kehittää järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Julkisten hankintojen kriteereitä määritettäessä tulee huomioida niiden ohjaava vaikutus myös lähituotannon kehittymiseen.
Kuntien hankintapolitiikan ja –käytäntöjen kehittäminen on merkittävää siksikin, että kuntien elinkeinopolitiikan osa-alueista yleensä kriittisintä palautetta kuntien suuntaan tulee kuntien hankintapolitiikasta. Tämä ilmiö koskee koko Lappia ja myös koko Suomea. Tämä käy ilmi koko maassa toteutettavasta Elinkeinopoliittinen mittaristo –kyselystä, joka tehdään kunnittain. Näissä kyselyissä yrittäjät ovat arvioineet kokonaisuudessaan kehityksen menneen heikompaan suuntaan. Yrittäjien arviot tästä kehityssuunnista eivät ole eronneet koko maan ja Lapin välillä.
Kestävien julkisten hankintojen avulla voidaan rakentaa alustaa uudelle tuote- ja palvelukehitykselle sekä edistää uudenlaisten markkinoiden syntymistä. Hankintojen kriteereitä määritettäessä on uuden direktiivin myötä mahdollisuus ottaa huomioon vähähiiliset tuotteet, palvelut ja toimintatavat. Tämä kuitenkin edellyttää taustalle vahvaa tahtotilaa, strategiaa ja selkeiden tavoitteiden luomista.


Hankkeen tulokset ovat tiivistetysti seuraavat:
- Kestäviin julkisiin hankintoihin liittyvät toimintatavat organisaatioiden toiminnassa ovat osaltaan edistämässä vähähiilisen talouden kehittymistä.
- Alueen toimijoilla on käytössään viimeisin tieto aihealueen kehittämiseksi.
- Alueen yritykset voivat hyödyntää hankkeessa tuotettua tietoa liiketoiminnassaan vastatessaan kestävän julkisten hankintojen hankintaprosesseihin.
- Alueella on käytössä uudenlaisia toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja kestäviin julkisiin hankintoihin liittyen yhdessä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa.
- Hankkeen tuloksena lähituotannon hyödyntäminen pienentää hiilijalanjälkeä, hankinnoissa painotetaan kiertotaloutta ja mm. elinkaarimalli toimintatapana on vaihtoehtona julkisten tilojen hankinnoissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapissa toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä julkisen sektorin hankintayksiköt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuntien asukkaat Lapissa ja Suomessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 169 065

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 349

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 220 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 142 434

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 26

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Palvelusetelien käytön lisääntymisen myötä naisten omistamat yritykset pääsevät osallisiksi julkisista hankinnoista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeella edistetään tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta naisten ja miesten omistamien yritysten kesken.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa päätavoitteen ollessa kuitenkin muissa aiheissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hanke edistää mm. lähituotantoa ja kiertotaloutta, jotka vähentävät luonnonvarojen käyttöä ja edistävät ympäristön tilaa päästöjen vähentymisen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 8
Hankkeen tuloksena syntyvät uudet toimintatavat ja mallit vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä, yritysten uusiutuvien energianmuotojen käyttö vähentää ilmastonmuutoksen riskejä. Hankkeessa toteutettavissa työpajoissa haetaan uusia palvelujen ja tuotteiden tuottamisen muotoja, joilla voidaan ilmastonmuutoksen riskejä vähentää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
Hankintoja kehittämällä mm. pakkausmateriaalien käyttöä voidaan vähentää ja edistää kierrätysmateriaalien käyttöä. Hankinnoilla voidaan ohjata materiaalivalintoja ja vähentää esim. muovin käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Hankinnoilla voidaan ohjata logistiikkaan liittyviä energiamuotoja. Yritysten liiketoiminnan kehittymisen myötä, investoinnit uusiutuvaan energiaan lisääntyy.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisten elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Hankkeessa kehitetään uusia liiketoimintamalleja.
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Hankkeen tavoitteena on vähentää pitkiä logistiikkaketjuja esimerkiksi elintarvike- ja rakennusmateriaalituotannossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimia, jolla edistetään alueen työpaikkojen ja yritysten säilymistä ja lisääntymistä. Kun alueen yritykset menestyvät, myös yhteisö menestyy.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeella edistetään tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta naisten ja miesten omistamien yritysten kesken.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Tavoitteena on nostaa lähituotannon arvoa ja jalostusastetta, jotta alue ei olisi täysin riippuvainen muiden alueiden palveluista ja hyödykkeistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 4
Ympäristöosaaminen vahvistuu kunnissa ja alueen yrityksissä hankkeessa tuotettavien toimintamallien ja tiedonvälityksen avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-