Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73669

Hankkeen nimi: Avoimen innovaation hyödyntäminen pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.1.2018 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OSUUSKUNTA A. VIPUNEN

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2669036-1

Jakeluosoite: Torikatu 23

Puhelinnumero: +358405597040

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.avipunen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Berg Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.berg(at)avipunen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405597040

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä tarjoamalla niille uusia liiketoimintamahdollisuuksia avoimen innovaation kautta. Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamiseksi yrityksille tarjotaan patentteja, tutkimustuloksia, prototyyppejä ja keksijöiden uusyritysten alkuunsaattamia tuotteistusaihioita jatkokehitettäviksi sekä kansallisille että kansainvälisille markkinoille. Tuloksena on immateriaalioikeuksien siirto- ja lisensiointisopimuksia ja yrityskauppoja jotka mahdollistavat uuden liiketoiminnan käynnistämisen pk-yrityksissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 23

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erillinen analyysi ei ole tarpeellinen koska arviomme mukaan keksijätoiminta on täysin sukupuolineutraali toimiala.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Osuuskunta toivottaa kaikki keksijät tasapuolisesti tervetulleeksi hankkeeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvo on oletuksena hankkeen läpiviemisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hankkeen tavoitteena on innovatiivisten pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Avoin innovaatio perustuu aineettomaan omaisuuteen ja sen hyödyntäminen on hankkeen tavoitteena,
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa pk-yritysten kilpailukykyä tarjoamalla niille uusia liiketoimintamahdollisuuksia avoimen innovaation kautta. Yrityksille tarjottiin keksijöiden avointa innovaatiota jatkokehitettäväksi kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Lähtökohtana olivat pääosin keksijöiden perustamien yritysten keksinnöt joita hankkeen avulla jalostettiin markkinakelpoisiksi ja sopiviksi markkinoilla jo toimivien yhteistyöyritysten tuoteportfolioon. Hankkeessa edesautettiin yli 50:n keksinnön kaupallistumista ja tuotettiin avoin innovaatioprojekti 20:lle yritykselle.