Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73686

Hankkeen nimi: Golfsovelluksen tuotekehitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2018 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KASWE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2880766-6

Jakeluosoite: Puistolantie 34

Puhelinnumero: 0442918179

Postinumero: 87150

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kaswe.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haataja Atte

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: atte(at)kaswe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442918179

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteen on kehittää golfsovellus, joka auttaa käyttäjää saamaan enemmän irti golfharrastuksesta. Tuotekehitys toteutetaan Kajaanissa. Tuotekehityksen tuloksena Kaswe Oy:llä tulee olemaan myytävä tuote, jolla katsotaan olevan potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 026

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 026

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puistolantie 34

Postinumero: 87150

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kaikki hankkeen tuloksena syntyvät mahdolliset työtehtävät ovat soveliaita, niin naisille, kuin miehillekin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki hankkeen tuloksena syntyvät mahdolliset työtehtävät ovat soveliaita, niin naisille, kuin miehillekin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on edistää kaikkea tasa-arvoa henkilöstön palkkauksessa, mutta myös tuotteella oletetaan olevan tasa-arvoistavia ominaisuuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Materiaalivalinnoissa mietitään uusiutuvuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Tuotekehityksessä aioitaan ensisijaisesti käyttää Suomessa suunniteltua biokomposiittimateriaalia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Hanke työllistää kaksi Kajaanilaista toiminimiyrittäjänä työskentelevää ohjelmoijaa tuotekehitysvaiheessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Applikaatio on sähköinen tuote, jonka monistaminen on helppoa. Tuotteelle hankitaan myös asianmukaiset mallisuojaukset.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 5
Golfharrastuksen mukavuuden kasvattaminen kasvattaa suoraan liikuntamotivaatiota. Applikaatio voi myös houkutella pelin pariin uusia käyttäjäryhmiä.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Nykyään joillakin ulkomaisilla kentillä on caddie pakko. Tällainen palvelu on usein melko kallista. Smart Caddie voisi tietyissä tilanteissa avata caddie pakkoa vaativia kenttiä myös niille pelaajille, joilla ei ole tällä hetkellä varaa pelata siellä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 5
Mahdollistaa golfharrastuksen uusille käyttäjäryhmille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin golfsovellus, joka auttaa käyttäjää saamaan enemmän irti golfharrastuksesta. Tuotekehitys toteutettiin Kajaanissa. Tuotekehityksen tuloksena Kaswe Oy:llä on uusi myytävä tuote, jolla uskotaan olevan potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 58 052,40€ ja Euroopan aluekehitysrahastolta saatu tuki oli 29 026,20€.