Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73707

Hankkeen nimi: Lapin arktinen matkailuekosysteemi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0937073-7

Jakeluosoite: Hallituskatu 20 B

Puhelinnumero: 0400 124 029

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lappi.fi/lapinliitto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kristian Sievers

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristian.sievers(at)lapinliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408284095

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin matkailu kehittyy vahvasti, mutta on samaan aikaan uusien haasteiden edessä. Nopea kasvu vaatii panostuksia ympärivuotiseen matkailuun, saavutettavuuden kehittämiseen sekä kestävän ja hallitun kasvun turvaamiseen. Maakuntauudistus tuo muutoksia kehittämisrakenteisiin ja haastaa etsimään uusia tapoja toimia. Lapin matkailustrategian uudistaminen on jälleen ajankohtaista. Uudet haasteet edellyttävät tehokkaampia toimintamalleja myös kehittämistyöhön.

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelma mukaisesti. Hankkeessa tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri, kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä nostetaan esiin Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Profiloituminen Lapin arktisena matkailuekosysteeminä tiivistää matkailuelinkeinon sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Tämä puolestaan tehostaa matkailuelinkeinon tarpeista lähtevien Lappi-tason kehittämistoimenpiteiden toteuttamista, uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen luomista sekä työpaikkojen syntymistä. Lisäksi hankkeella lisätään Lapin matkailun tunnettuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, vaikutetaan aktiivisesti päätöksentekoon matkailustrategian tavoitteiden mukaisesti sekä valmistaudutaan seuraavaan rakennerahastokauteen.

Hankkeen käytännön toimenpiteinä sitoutetaan matkailutoimijat entistä tiiviimmin osaksi Lapin arktista matkailuekosysteemiä/klusteria ja laaditaan uusi Lapin matkailustrategia vuosille 2019 - 2022. Strategian pohjaksi toteutetaan kasvuselvityksiä sekä matkailun skenaariotyö, jossa arvioidaan matkailun kehittymiseen mahdollisesti vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia. Niiden pohjalta laaditaan pitkän aikavälin visio Lapin matkailun kehittämiseen. Strategiatyötä ei ole aikaisemmin tehty tavoitteellisesti klusterinäkökulmasta. Uuden lähestymistavan myötä toimijoiden rooleja ja työnjakoa selkiytetään, ja vastuuta kehittämistyön tavoitteisiin pyrkimisestä jaetaan eri toimijoille. Strategiatyön myötä matkailutoimijat tunnistavat paremmin oman roolinsa osana laajempaa kokonaisuutta ja älykkään erikoistumisen tavoitteita.

Lapin matkailuekosysteemin toimintamallin rakentamisessa huomioidaan maakuntauudistus ja sen myötä mahdollisesti tulevat uudet kehittämisrakenteet. Lapin matkailuekosysteemi toteuttaa älykkään erikoistumisen ohjelmaa ja kytkeytyy myös muiden älykkään erikoistumisen (Arctic Smartness) klustereiden (emerging industries) toimintaan, mikä tuo mukanaan uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Matkailutoimialojen luonteen vuoksi on perusteltua käyttää termiä ekosysteemi erotuksena muista älykkään erikoistumisen klustereista.

Hankkeessa kehitetään Lapin arktisen matkailuekosysteemin tunnettuutta ja näkyvyyttä tekemällä yhteistyötä muiden ASE-klusterien kanssa EU-tasolla. Erityisesti yhteistyötä tällä tasolla tehdään Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmän kanssa, joka on jo arvostettu ja tunnettu toimija EU-tasolla. Hankkeessa kirkastetaan kärkiviestit ja pyritään vaikuttamaan ohjelmiin siten, että toteutus helpottuu. Hankkeessa järjestetään korkean tason tapahtumia ja tapaamisia, toteutetaan vaikuttajaviestintää ja laaditaan viestintämateriaaleja. Tavoitteena on tuoda esille Lapin korkeatasoista ja arktiset olosuhteet hallitsevaa matkailuosaamista ja -elinkeinoa älykkään erikoistumisen näkökulmasta. Materiaalit ja aineistot voidaan hyödyntää kansallisessa ja kansainvälisessä vaikuttajaviestinnässä, sekä uuteen rakennerahastokauteen valmistautumisessa. Työ kytkeytyy myös osaksi Lappi-brändityötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne toimijat, jotka mieltävät kuuluvansa osaksi Lapin matkailuekosysteemiä (Lapin liiton matkailukyselyn 2017 tulosten perusteella). Toimijakenttään kuuluvat mm. matkailuyritykset, kunnat, alueorganisaatiot, maakuntahallinto, yrittäjäjärjestöt, Lapin matkailuelinkeinon liitto LME, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät sekä monet muut organisaatiot ja työryhmät, jotka toimivat matkailun parissa joko liiketoiminnan, koulutuksen, tutkimuksen tai kehittämisen näkökulmista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin matkailuekosysteemi linkittyy tiiviisti kansallisen tason matkailuorganisaatioihin, naapurimaiden strategisiin kumppaneihin ja EU-tason matkailutoimijoihin. Lisäksi hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut Arctic Smartness -klusterit, erityisesti Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä. Hankkeen myötä uuden matkailustrategian kärkiviestejä ja tavoitteita pyritään viemään mm. EU:n älykkään erikoistumisen platformin "Tourism Safety and Digitalization" teeman sisällöiksi. Samalla haetaan Lapin arktiselle matkailuekosysteemille EU:n klusteristatusta (labels), josta on hyötyä tulevan ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 270 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 251 933

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 285 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 265 193

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Pello, Kolari, Inari, Posio, Tornio, Ylitornio, Salla, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolivaikutusten arviointi on suoritettu Lapin letka -hankkeessa toteutetun Suvaus-koneen avulla. Arvion tuloksena oli, että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sisällöllisesti hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen ohjausryhmässä ja muissa työryhmissä huomioidaan se, että molemmat sukupuolet ovat tasavertaisesti edustettuina.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat muualla kuin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Lapin arktisen matkailuekosysteemin kehittäminen avaa mahdollisuuksia uusien, toimialarajat ylittävien liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksien syntymiselle sekä ekosysteemin sisällä että eri klusterien välillä. Parhaimmillaan tämä voi johtaa uusien yrityksien tai työpaikkojen syntymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Lapin arktisen matkailuekosysteemin kehittäminen avaa mahdollisuuksia uusien, toimialarajat ylittävien liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksien syntymiselle sekä ekosysteemin sisällä että eri klusterien välillä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin matkailu eli hankkeen aikana sekä kaikkien aikojen ennätysvuoden 2019 ja suurimman kriisin vuonna 2020. Nämä suuret vaihtelut toivat hyvin esiin tarpeet, hankkeen tavoitteelle " luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä. Hankkeen valmistelu vaiheessa taustalla oli vahvasti Suomen maakuntauudistus, EU:n älykkään erikoistumisen ohjelmien ja klustereiden kasvava merkitys ja niistä nouseva tarve tehdä kehitettää Lapin arktisen matkailuekosysteemin tunnettuutta ja toimintamalleja sekä laajemmin Lapin matkailun kehittämisen rakenteita. Lapin matkailun muutokset vaativat suunniteltuja panostuksia ympärivuotiseen matkailuun, saavutettavuuden kehittämiseen sekä kestävän ja hallitun kasvun turvaamiseen.

Hankkeen aikana maakuntauudistusta ei tullut, mutta globaali covid-19- pandemia muutti toimialaa ja liiketoimintaa koko maailmassa ja vielä on varhaista sanoa, kuinka pysyviä tai pitkäaikaisia nuo muutokset ovat.
Hankkeen toimintaa jatkettiin suunnitellusta, jotta hankkeen tavoitteet ja tulokset saavutettiin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tehdänäkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri, kehittää verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä nostetaan esiin Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Lisäksi tavoitteena oli laatia Lapin matkailustrategia ja skenaariot Lapin matkailun kehityksestä.
Hankkeen tuloksia ovat mm. :
- Lapin matkailun tulevaisuuden skenaariot, pitkän ja lyhyen aikavälin visiot
- laskelmat matkailun kasvun vaatimuksista eri vaihtoehdoilla
-Lapin matkailustrategia 2020 - 2023
- Lapin matkailun ekosysteemin hyväksyminen osaksi EU:N Cluster Collaboration verkostoa teemalla Smart&Sustainable Arctic Tourism
- Lead partner rooli Eu-komission tukemassa Tourism of Tomorrow Lab- hankkeessa
-Matkailun tiedolla johtamisen nostaminen keskeiseen rooliin matkailuelinkeinon ja tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välisessä yhteistyössä
- toimijoiden työnjako ja vastuut selkiyttävien toimintamallien laatiminen
- Lapin matkailuklusterin aktiivinen osallistuminen yhteistyöhön muiden Arctic Smartness klustereiden kanssa
- Hanke järjestänyt tilaisuuksia, benchmarkingmatkan ja tuottanut julkaisuja ja materiaaleja, joilla on edistetty matkailustrategian ja matkailu ekosysteemin tavoitteita